Protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data - EU monitor

EU monitor
Wednesday, May 22, 2019
calendar

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Current status

The directive was in effect from December 13, 1995 until May 24, 2018.

2.

Key information

Official title Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data
Original proposal COM(1990)314
EURlex-code i 31995L0046
Legal instrument Directive
Addressee Member States of the European Union
Date of decision 24-10-1995
Publication in Official Journal i 23-11-1995
Entry into force i 13-12-1995; Entry into force Date pub. + 20 See 192E191 -P 1
Date of end of validity 24-05-2018; Repealed by 32016R0679

3.

Legislative text

RICHTLIJN 95/46/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 24 oktober 1995

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),

Overeenkomstig de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),

Overwegende dat de doelstellingen van de Gemeenschap, vermeld in het Verdrag zoals gewijzigd door het Verdrag betreffende de Europese Unie, erin bestaan een steeds hechtere unie tussen de Europese volkeren en nauwere betrekkingen tussen de in de Gemeenschap verenigde Staten tot stand te brengen, door gemeenschappelijk optreden de economische en sociale vooruitgang te verzekeren en daartoe de barrières die Europa verdelen te verwijderen, een voortdurende verbetering van de levensomstandigheden van deze volkeren te bevorderen, de waarborgen voor vrede en vrijheid te versterken en de democratie te bevorderen, uitgaande van de fundamentele rechten die in de grondwetten en de wetten van de Lid-Staten alsmede in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden zijn erkend;

Overwegende dat de systemen voor de verwerking van gegevens ten dienste van de mens staan; dat zij de fundamentele rechten en vrijheden en inzonderheid de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, ongeacht hun nationaliteit of verblijfplaats, moeten eerbiedigen en tot de economische en sociale vooruitgang, tot de ontwikkeling van het handelsverkeer en tot het welzijn van de individuen moeten bijdragen;

Overwegende dat er voor de totstandbrenging en de werking van de interne markt, waarin volgens artikel 7 A van het Verdrag het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal is gewaarborgd, niet alleen verkeer van persoonsgegevens van de ene Lid-Staat naar de andere mogelijk moet zijn, maar dat ook de fundamentele rechten van personen moeten worden beschermd;

Overwegende dat in de Gemeenschap op diverse terreinen van het economische en sociale leven steeds vaker van verwerking van persoonsgegevens gebruik wordt gemaakt; dat de vorderingen van de informatietechnologieën de verwerking en de uitwisseling van deze gegevens aanzienlijk vergemakkelijken;

Overwegende dat de economische en sociale integratie die het gevolg is van de totstandbrenging en de werking van de interne markt in de zin van artikel 7 A van het Verdrag, noodzakelijkerwijs een aanzienlijke toename van de grensoverschrijdende stromen van persoonsgegevens tussen alle, zowel particuliere als openbare, deelnemers aan het economische en sociale leven van de Lid-Staten met zich brengt; dat er tussen ondernemingen die in verschillende Lid-Staten zijn gevestigd steeds meer persoonsgegevens zullen worden uitgewisseld; dat de nationale overheden van de Lid-Staten krachtens het Gemeenschapsrecht tot samenwerking en tot onderlinge uitwisseling van persoonsgegevens worden genoopt, teneinde in het kader van de ruimte zonder binnengrenzen die door de interne markt wordt gevormd hun opdracht te kunnen vervullen of ten behoeve van de overheid in een andere Lid-Staat taken te kunnen verrichten;

Overwegende bovendien dat de intensivering van de technische en wetenschappelijke samenwerking en de gecooerdineerde totstandbrenging van nieuwe telecommunicatienetwerken in de Gemeenschap het grensoverschrijdend verkeer van persoonsgegevens noodzakelijk maken en vergemakkelijken;


More
This text has been adopted from EUR-Lex.

4.

Original proposal

 

5.

Sources and disclaimer

For further information you may want to consult the following sources that have been used to compile this dossier:

This dossier is compiled each night drawing from aforementioned sources through automated processes. We have invested a great deal in optimising the programming underlying these processes. However, we cannot guarantee the sources we draw our information from nor the resulting dossier are without fault.

 

6.

Full version

This page is also available in a full version containing the summary of legislation, the legal context, de Europese rechtsgrond, other dossiers related to the dossier at hand, the related cases of the European Court of Justice and finally consultations relevant to the dossier at hand.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.