Deliberate release into the environment of genetically modified organisms - EU monitor

EU monitor
Wednesday, May 22, 2019
calendar

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Current status

The directive was in effect from May††2,†1990 until October†17,†2002 and should have been implemented in national regulation on October†22,†1991 at the latest.

2.

Key information

Official title Council Directive 90/220/EEC of 23 April 1990 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms
Original proposal COM(1988)160
EURlex-code†i 31990L0220
Legal instrument Directive
Addressee Member States of the European Union
Date of decision 23-04-1990
Publication in Official Journal†i 08-05-1990
Entry into force†i 02-05-1990; Entry into force Date notif.
Final date for implementation 22-10-1991
Date of end of validity 17-10-2002; Repealed by 32001L0018

3.

Legislative text

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 23 april 1990

inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu

(90/220/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

In samenwerking met het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť (3),

Overwegende dat het optreden van de Gemeenschap op milieugebied, krachtens het Verdrag, op het beginsel van preventief handelen moet worden gebaseerd;

Overwegende dat levende organismen die voor onderzoekdoeleinden of als commerciŽle produkten in kleine of grote hoeveelheden in het milieu worden geÔntroduceerd, zich in het milieu kunnen voortplanten en nationale grenzen kunnen overschrijden, waarbij zij andere Lid-Staten schade kunnen berokkenen; dat de gevolgen van die introductie in het milieu onomkeerbaar kunnen zijn;

Overwegende dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu de nodige aandacht moet worden geschonken aan de beperking van de risicos die verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGOs) in het milieu;

Overwegende dat verschillen in de voorschriften die in de Lid-Staten van kracht zijn of in voorbereiding zijn met betrekking tot de doelbewuste introductie van GGO's in het milieu, tot ongelijke concurrentievoorwaarden of tot handelsbelemmeringen kunnen leiden voor produkten die dergelijke organismen bevatten, waardoor de werking van de gemeenschappelijke markt nadelig wordt beÔnvloed; dat het derhalve nodig is de wetgevingen van de Lid-Staten ter zake onderling aan te passen;

Overwegende dat bij maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de voorschriften van de Lid-Staten die gericht zijn op de totstandbrenging en functionering van de interne markt, voor zover zij betrekking hebben op volksgezondheid, veiligheid, milieu- en consumentenbescherming, dient te worden uitgegaan van een hoog beschermingsniveau in de gehele Gemeenschap;

Overwegende dat de veilige ontwikkeling van industriŽle produkten die GGO's bevatten, moet worden gewaarborgd;

PB nr. C 246 van 27. 9. 1989, blz. 5.

PB nr. C 96 van 17. 4. 1990.

Overwegende dat deze richtlijn niet dient te gelden voor organismen die zijn verkregen door bepaalde genetische modificatietechnieken waarvan het gebruik bij een aantal toepassingen is ingeburgerd en op lange termijn veilig is gebleken;

Overwegende dat geharmoniseerde procedures en criteria noodzakelijk zijn voor de beoordeling van geval tot geval van de potentiŽle risicos die verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van GGOs in het milieu;

Overwegende dat vůůr een dergelijke introductie altijd een milieurisicobeoordeling van geval tot geval dient plaats te vinden;

Overwegende dat de doelbewuste introductie van GGOs in het onderzoekstadium in de meeste gevallen een noodzakelijke stap is voor de ontwikkeling van nieuwe produkten die zijn vervaardigd op basis van GGOs of die deze bevatten;

Overwegende dat de introductie van GGO's in het milieu stapsgewijze dient plaats te vinden; dat zulks inhoudt dat de inperking van de GGO's geleidelijk wordt verminderd en de schaal waarop de introductie plaatsvindt geleidelijk wordt vergroot, echter alleen indien uit de beoordeling van de eerdere stappen met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu blijkt dat de volgende stap kan worden gezet;


More
This text has been adopted from EUR-Lex.

4.

Original proposal

 

5.

Sources and disclaimer

For further information you may want to consult the following sources that have been used to compile this dossier:

This dossier is compiled each night drawing from aforementioned sources through automated processes. We have invested a great deal in optimising the programming underlying these processes. However, we cannot guarantee the sources we draw our information from nor the resulting dossier are without fault.

 

6.

Full version

This page is also available in a full version containing the legal context, de Europese rechtsgrond, other dossiers related to the dossier at hand and the related cases of the European Court of Justice.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.