Conditions governing the preparation, placing on the market and use of medicated feedingstuffs in the EC - EU monitor

EU monitor
Wednesday, May 22, 2019
calendar

Please note

This page contains a limited version of this dossier in the EU Monitor.

1.

Current status

The directive is in effect from April††6,†1990 until January†27,†2022 and should have been implemented in national regulation on September†30,†1991 at the latest.

2.

Key information

Official title Council Directive 90/167/EEC of 26 March 1990 laying down the conditions governing the preparation, placing on the market and use of medicated feedingstuffs in the Community
Original proposal COM(1981)795
EURlex-code†i 31990L0167
Legal instrument Directive
Addressee Member States of the European Union
Date of decision 26-03-1990
Publication in Official Journal†i 07-04-1990
Entry into force†i 06-04-1990; Entry into force Date notif.
Final date for implementation 30-09-1991
Date of end of validity 27-01-2022; Repealed by 32019R0004

3.

Legislative text

*****

RICHTLIJN VAN DE RAAD

van 26 maart 1990

tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking

(90/167/EEG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43,

Gezien het voorstel van de Commissie (1),

Gezien het advies van het Europese Parlement (2),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comitť (3),

Overwegende dat de voorwaarden waaraan diervoeders met medicinale werking, met name voor wat betreft bereiding, aflevering, gebruik en toediening aan dieren, dienen te beantwoorden, een aanzienlijke invloed hebben op de rationele ontwikkeling van de veeteelt alsmede op de produktie van dieren en produkten van dierlijke oorsprong;

Overwegende dat de veeteelt en de produktie van dieren een belangrijk onderdeel van het gemeenschappelijk landbouwbeleid vormen;

Overwegende dat, zowel ter bescherming van de menselijke gezondheid tegen mogelijke schade als gevolg van de toediening van voeders met medicinale werking aan dieren die bestemd zijn voor de vervaardiging van levensmiddelen, als ter voorkoming van concurrentievervalsing bij het fokken en de produktie van landbouwhuisdieren, regels dienen te worden gesteld voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking, alsmede voor het intracommunautaire handelsverkeer in deze produkten;

Overwegende dat daarbij rekening dient te worden gehouden met de communautaire voorschriften inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik en in het bijzonder met Richtlijn 81/851/EEG van de Raad van 28 september 1981 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (4), en Richtlijn 81/852/EEG van de Raad van 28 september 1981 inzake de analytische, toxicologisch-farmacologische en klinische normen en voorschriften betreffende proeven op geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (5), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 87/20/EEG (6);

Overwegende dat diervoeders met medicinale werking, voor wat betreft het medicinale bestanddeel, moeten voldoen aan de voorwaarden die gelden voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik; dat evenwel voor de bereiding van voeders met medicinale werking het eigenlijke mengproces het belangrijkste is; dat alleen toegelaten voormengsels met medicinale werking gebruikt mogen worden en dat nauwkeurige instructies dienen te worden gegeven voor het gebruik van deze voeders met medicinale werking; dat voorts de voor de bereiding verantwoordelijke persoon de beschikking moet hebben over ruimten en personeel die hem in staat stellen te voldoen aan de eisen van de onderhavige richtlijn;

Overwegende dat de producent een kwaliteitscontrole op de in de handel gebrachte produkten moet uitoefenen; dat evenwel op de bereidingseenheid een bevredigende officiŽle controle moet worden uitgeoefend;

Overwegende dat voor de toepassing van deze richtlijn de controlevoorschriften en vrijwaringsmaatregelen van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (7) moeten worden overgenomen;

Overwegende dat het afleveren van diervoeders met medicinale werking slechts mag plaatsvinden op voorschrift van een dierenarts die zijnerzijds bijzondere voorwaarden bij het voorschrijven in acht moet nemen;


More
This text has been adopted from EUR-Lex.

4.

Original proposal

 

5.

Sources and disclaimer

For further information you may want to consult the following sources that have been used to compile this dossier:

This dossier is compiled each night drawing from aforementioned sources through automated processes. We have invested a great deal in optimising the programming underlying these processes. However, we cannot guarantee the sources we draw our information from nor the resulting dossier are without fault.

 

6.

Full version

This page is also available in a full version containing the summary of legislation, the legal context, de Europese rechtsgrond, other dossiers related to the dossier at hand and finally the related cases of the European Court of Justice.

The full version is available for registered users of the EU Monitor by ANP and PDC Informatie Architectuur.

7.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.