Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

foto Drs. M.L.L.E. (Marlies) Veldhuijzen van Zanten-Hyllner
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Source: Parlement.com.

Deskundige op het gebied van ouderengeneeskunde, die in 2010 namens het CDA staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd in het kabinet-Rutte I i. Daarvoor was zij verpleeghuis-arts en manager in de ouderenzorg, voorzitter van de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en docent verpleeghuis-geneeskunde aan de VU. Vanwege de noodzaak om de kostenstijging in de zorg om te buigen, moest zij pijnlijke maatregelen verdedigen zoals het drastisch beperken van het persoonsgebonden budget. Had het als politieke buitenstaander dan ook in meer dan één opzicht lastig. Bij haar aantreden, maakte de PVV, gedoogpartner van het kabinet, problemen over haar dubbele paspoort. Zij had als geboren Zweedse ook die nationaliteit.

CDA
in de periode 2010-2012: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Marie Louise Lydia Elisabeth (Marlies)

Place and date of birth
Göteborg (Zweden), 29 September 1953

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from October 2010

3.

Main functions and occupations

 • projectleider ontwikkeling van extramurale zorg en verpleeghuisarts, "Fontis" te Amsterdam, from 1993 until 2003
 • eigenaar MVVZcoaching, Bureau voor advies, coachen en management in de zorg, from 2003 until 2010
 • hoofd Dienst behandeling en begeleiding, SHDH-zorggroep "Amstelring", from 2005 until January 2009
 • specialist ouderengeneeskunde, Stichting "Amstelring", from 1 June 2009 until 14 October 2010
 • staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (belast met onder meer de WMO, AWBZ, verpleging en verzorging, zorg, ouderenbeleid, jeugdbeleid en biotechnologie), from 14 October 2010 until 5 November 2012

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); b. AWBZ; c. voorzieningen op het terrein van verpleging en verzorging, gehandicapten; d. zorg en GGZ-zorg langer dan een jaar; e. sociaal beleid; f. ouderenbeleid; g. biotechnologie (exclusief biotechnologisch onderzoek); h. oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers; i. integraal jeugdprogramma; j. integraal toezicht jeugd, Inspectie jeugdzorg; k. zorg in het gemeentelijke en preventieve domein; l. Gesloten Jeugdzorg voor niet criminele jongeren; m. zorg in het provinciale domein; n. AWBZ-delen die betrekking hebben op Jeugd-GGZ, LVG; o. integratie indicatiestellingen; p. andere aangelegenheden waarvan behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

Previous (2/8)
 • lid Raad van Commissarissen Beweging 3.0, from July 2014 until 1015
 • voorzitter Raad van Toezicht zorgonderneming "Antes groep", from 1 September 2013

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2011 plannen uit over de langdurige zorg. De groei van de kosten worden omgebogen, zodat de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg in de toekomst verzekerd blijft. Het gebruik van het persoonsgebonden budget wordt beperkt. Een pgb wordt alleen toegekend aan cliënten met een verblijfsindicatie. Voor hen stijgt wel het budget. Mensen die geen pgb meer krijgen, kunnen zorg in natura ontvangen. De langdurige zorg wordt beter en doelmatiger georganiseerd door bijvoorbeeld de begeleiding, waarvoor nu nog een beroep kan worden gedaan op de AWBZ, onder te brengen bij gemeenten. Zorg en wonen in de AWBZ worden gescheiden, waardoor bewoners meer keuzemogelijkheden krijgen voor hun woonsituatie. Vanaf 2013 zijn zorgverzekeraars direct verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ; de zorgkantoren worden opgeheven. Er is daarnaast ruimte voor jaarlijkse groei van de AWBZ met 2,5 procent en er is ruim 850 miljoen euro per jaar extra beschikbaar om te investeren in personeel en opleidingen.
 • Verdedigde in januari 2012 in de Tweede Kamer het door haar voorganger Jet Bussemaker ingediende wetsvoorstel Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. De behandeling werd pas in 2018 afgerond, met aanneming van het wetsvoorstel. (31.996)
 • Bracht in september 2012 een beleidsbrief uit over het besluit om lichte zorgzwaartepakketten (ZZP 1 t/m 3) voor nieuwe cliënten per 1 januari 2013 te extramuraliseren. Dat betekent dat nieuwe cliënten niet in een AWBZ-instelling worden geplaatst, maar zolang mogelijk vanuit eigen huis worden verzorgd. Het besluit vloeit voort uit het begrotingsakkoord 2013. (30.597)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 561) tot stand in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Centraal Administratie Kantoor). Doel hiervan is dat de publieke verantwoordelijkheid voor de wettelijke taken van het CAK wordt geborgd met de bij deze taken passende mogelijkheden voor publieke aansturing, zeggenschap en verantwoording daarover. (32.543)
 • Bracht in 2011 de Wet aanvulling instrumenten bekosting WMG (Stb. 596) tot stand. Met de wet kunnen een verdere stappen worden gezet naar prestatiebekosting in plaats van budgetfinanciering van ziekenhuizen. Omdat de overstap van de huidige budgetfinanciering naar volledige prestatiebekostiging risico's met zich brengt voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, de overheid en de consument, krijgt in het voorstel de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zowel in een overgangsfase (minimaal één jaar, maximaal drie jaar) als daarna, instrumenten in handen om in te grijpen, indien vooraf vastgestelde budgetten worden overschreden. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Klink. (32.393)

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Op 17 september 2011 verwierp de Tweede Kamer een motie-Voortman waarin haar beleid ten aanzien van het pgb werd afgekeurd. Een deel van de oppositie (PvdA, SP, GroenLinks en PvdD) vond dat zij een toezegging niet leek waar te maken dat ook na afschaffing van het pgb betaalbare zorg beschikbaar zal blijven

Private life (3/5)
 • Haar echtgenoot is directeur Health Service bij KLM
 • Haar Zweedse vader was huisarts. Haar Nederlandse moeder groeide op in Tindjowan op Sumatra.
 • Een zwager van haar was huisarts te Gouda

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
 • Antoinette Reerink en Laura Starink, "Dapper en zeer begaan met oude mensen", NRC Handelsblad, 21 oktober 2010
 • Wilfried van der Bles, "Van arts tot politicus. 'Ik wil de dingen graag in orde maken'", Trouw ('de Verdieping'), 2 februari 2011

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.