Kinderen verdienen een eigen ombudsman

Source: K. (Khadija) Arib i, published on Thursday, March 25 2010.

Na tien jaar hard werken komt een eigen ombudsman voor kinderen eindelijk in zicht. Ik maak me al jaren hard voor een onafhankelijk en gezaghebbend aanspreekpunt. Iemand die aan de slag gaat met de structurele problemen van kinderen en rekening houdt met hun belevingswereld. Natuurlijk omdat kinderen afhankelijk en kwetsbaar zijn, maar vooral omdat zij de toekomst bezitten.

Het liefst zouden we alle problemen voorkomen, maar dat is helaas niet altijd mogelijk. Zo zijn er op dit moment kinderen die recht hebben op zorg die niet wordt gegeven. Anderen worden onnodig opgesloten omdat er geen ruimte is in reguliere instellingen. Ook zijn er kinderen van asielzoekers en ouders met problemen die niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Velen van hen komen terecht op wachtlijsten. Soms ligt dat aan de kwaliteit van de voorzieningen. In andere gevallen is het oerwoud aan instellingen, instituties en organisaties de oorzaak.

Ik vind dat klachten hierover bij een eigen aanspreekpunt terecht moeten komen. De Kinderombudsman kan deze rol vervullen. Ouders en kinderen kunnen wanneer zij alle klachtenprocedures hebben doorlopen als laatste redmiddel bij hem terecht. Tegelijkertijd is er ruimte voor eigen onderzoek naar zaken die kinderen aangaan. Als er problemen dreigen te ontstaan kan er gevraagd en ongevraagd advies worden uitgebracht. De belangrijkste taak van een ombudsman voor kinderen is het signaleren van structurele misstanden. Op basis van de ontvangen klachten en de uitkomsten van het eigen onderzoek kan de ombudsman ouders en hun kinderen vervolgens voorlichting geven.

Daarnaast moet de Kindeombudsman dé speler zijn die de regie voert. Op dit moment zijn er veel signalerende en controlerende instanties die zich bezighouden met hulp aan jongeren en de controle hierop. Een ombudsman voor kinderen brengt ze bij elkaar en speelt zo ook een vertegenwoordigende rol. De overheid heeft daarom de plicht zijn aanbevelingen serieus te nemen, zoals hij de klachten en adviezen van ouders en hun kinderen serieus neemt.

Voor de PvdA is het eenvoudig: elk kind telt mee en verdient de kans om er uit te halen wat er in zit. Juist omdat kinderen afhankelijk zijn van volwassenen moeten we ervoor zorgen dat de afkomst of opvoedsituatie de toekomst van kinderen niet in gevaar brengt. De Kinderombudsman is iemand die een rol kan spelen bij het vergroten van de kansen die kinderen hebben en wil het ze makkelijker maken hun talenten te benutten. Als het aan mij ligt stemmen we nog vóór het einde van mei voor een ombudsman voor kinderen. Voor mij van grote waarde, want niet je afkomst, maar je toekomst telt voor de PvdA. En in de toekomst hebben we ieder kind nodig!