Artikel 274: - EU monitor

EU monitor
Saturday, July 11, 2020
calendar

Artikel 274:

273
Artikel 274
275

Behoudens de bevoegdheid die bij de Verdragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie wordt verleend, zijn de geschillen waarin de Unie partij is, niet uit dien hoofde onttrokken aan de bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties.