Brief minister ter aanbieding literatuurstudie 'Verhuismobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen' - Woningmarkt

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 30607 - Woningmarkt.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Woningmarkt; Brief minister ter aanbieding literatuurstudie 'Verhuismobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen' 
Document date 08-02-2007
Publication date 12-03-2009
Nummer KST105074
Reference 30607, nr. 2
From Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2006–2007

30 607

Woningmarkt

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE ORDENING EN MILIEUBEHEER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 8 februari 2007

Zoals toegezegd tijdens de VROM-begrotingsbehandeling (Handelingen der Kamer II, vergaderjaar 2006–2007, nr. 29, blz. 1883–1930) zend ik u hierbij mede namens mijn collega’s van Sociale zaken en Werkgelegenheid, Verkeer en Waterstaat en Financiën de literatuurstudie «Verhuis-mobiliteit: een literatuurstudie naar belemmeringen tot verhuizen», dat is uitgevoerd door de Vrije Universiteit Amsterdam.1

Deze studie is aangekondigd in «Ruimte geven, bescherming bieden» (Visie op de woningmarkt).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, P. Winsemius

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.