Brief minister bij openbaar deel toezichtsrapport MIVD - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Toezichtsverslagen AIVD en MIVD; Brief minister bij openbaar deel toezichtsrapport MIVD 
Document date 02-12-2004
Publication date 12-03-2009
Nummer KST83228
Reference 29924, nr. 1
From Defensie (DEF)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 924

Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Nr. 1

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 december 2004

Op grond van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002 is een onafhankelijke Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten onder meer belast met het uitoefenen van toezicht op een rechtmatige uitvoering van de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten 2002 de Wet veiligheidsonderzoeken door de MIVD.

In het kader van deze toezichthoudende taak verricht de Commissie onderzoeken en brengt naar aanleiding van deze onderzoeken zogenoemde toezichtsrapporten uit. Deze rapporten zijn openbaar, met uitzondering van die delen die inzicht bieden in de door een dienst in een concreet geval gebruikte middelen, geheime bronnen of het actuele kennisniveau van een dienst.

Bijgevoegd treft u het openbare deel aan van een toezichtsrapport betreffende de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat de Commissie op 3 november 2004 heeft vastgesteld1 alsmede het ongerubriceerde deel van mijn reactie die ik de Commissie deed toekomen.1 Het toezichts-rapport betreft het onderzoek van de Commissie naar de rechtmatigheid van een contra-terrorisme operatie van de MIVD.

Het gedeelte van het toezichtsrapport dat passages bevat die gelet op de eerder genoemde gronden niet openbaar mogen worden gemaakt, zend ik aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

De Minister van Defensie, H. G. J. Kamp

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.