Brief minister over het 'lekken' van AIVD-informatie - Terrorismebestrijding

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 29754 - Terrorismebestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Terrorismebestrijding; Brief minister over het 'lekken' van AIVD-informatie 
Document date 10-11-2004
Publication date 12-03-2009
Nummer KST80978
Reference 29754, nr. 2
From Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2004–2005

29 754

Terrorismebestrijding

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 november 2004

In reactie ophet verzoek van het lid Halsema (GroenLinks), mede namens de leden Verhagen (CDA), Van Aartsen (VVD), Bos (PvdA), Dittrich (D66), Wilders (GroepWilders) en Van der Vlies (SGP) van heden (brief 204–114) om, naar aanleiding van het bericht in NRC Handelsblad dat informatie van de AIVD mogelijk in handen is gekomen van moslimterroristen en van Mohammed B, de Kamer in te lichten over wat er precies is gebeurd, deel ik u het volgende mede.

Op zaterdag 25 september 2004 bereikte de AIVD uit operationele bron het bericht dat een persoon die gerelateerd is aan een islamistisch terroristisch netwerk beschikte over AIVD-informatie. De volgende dag heeft de AIVD een ambtsbericht uitgebracht aan het Openbaar Ministerie. Naar aanleiding hiervan werd de in het ambtsbericht genoemde Hassan O. gearresteerd. Bij zijn arrestatie bleek hij in het bezit van AIVD-informatie betreffende onderzoek in de sfeer van het islamistisch terrorisme. Intern AIVD-onderzoek duidde er opdat de informatie van een bepaalde AIVD-medewerker afkomstig zou kunnen zijn. Hiervan is direct aangifte gedaan bij de Rijksrecherche, die betrokkene heeft gearresteerd opverdenking van het schenden van staatsgeheimen. Het justitieel onderzoek is thans nog in volle gang.

Het document waarvan NRC Handelsblad op9 november 2004 melding maakte is van de AIVD afkomstig. Er zijn sterke aanwijzingen dat het document door de eerder bedoelde AIVD-medewerker naar buiten is gebracht. Dit wordt door middel van een aanvullende aangifte aan de Rijksrecherche gemeld.

Het in de media geschetste beeld dat er sprake zou zijn van een tweede lek bij de AIVD is naar alle waarschijnlijkheid onjuist.

De AIVD is onmiddellijk na de ontdekking op25 september dat informatie van de dienst in handen van onbevoegden was gekomen een onderzoek

gestart om vast te stellen wat de schade is voor het werk van de AIVD en te bezien hoe verdere schade kan worden voorkomen. Uiteraard hebben lopende onderzoeken van de AIVD schade opgelopen. De precieze omvang daarvan moet nog worden vastgesteld. Het bericht in NRC Handelsblad van 9 november jl. dat AIVD-informatie in handen is gekomen van een persoon in de omgeving van Mohammed B. was mij bekend en bevatte in dit opzicht geen nieuwe informatie.

De commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten werd op 29 september 2004 over de gebeurtenissen geïnformeerd. Nadere bijzonderheden over de gang van zaken kunnen voorshands uitsluitend aan deze commissie worden gemeld. Openbare mededelingen zouden zowel het onderzoek van de AIVD als dat van justitie schaden.

De compromittering van AIVD-informatie als gevolg van het handelen van een eigen medewerker betreft een unieke zaak. De reeds bestaande beveiligingsmaatregelen zullen waar mogelijk worden aangescherpt. Herhaling moet vanzelfsprekend worden voorkomen.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.