Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28761 - Initiatiefvoorstel-Vos Wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit; Voorstel van wet  
Document date 08-01-2003
Publication date 12-03-2009
Nummer KST66218
Reference 28761, nr. 2
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 761

Voorstel van wet van het lid Vos tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met het opnemen van een verbod tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de

Kernenergiewet een verbod op te nemen tot het gebruik van kernenergie als bron voor het opwekken van elektriciteit; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Kernenergiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vernummering van de afdelingen 2 en 3 van hoofdstuk III tot afdelingen 3 en 4, wordt na afdeling 1 een afdeling ingevoegd, luidende:

Afdeling 2 Opwekken van elektriciteit

Artikel 14a

  • 1. 
    Het is verboden ten behoeve van het opwekken van elektriciteit een inrichting, waarin kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, op te richten, in werking te brengen of in werking te houden.
  • 2. 
    Het is verboden zonder vergunning een inrichting als bedoeld in het eerste lid buiten gebruik te stellen of te ontmantelen.

B

Artikel 15, onder b, wordt vervangen door:

  • b. 
    een inrichting waarin ten behoeve van een ander doel dan het opwekken van elektriciteit, kernenergie kan worden vrijgemaakt, splijtstoffen kunnen worden vervaardigd, bewerkt of verwerkt, dan wel splijtstoffen worden opgeslagen, op te richten, in werking te brengen, in werking te houden, buiten gebruik te stellen, te ontmantelen of te wijzigen;.

C

In artikel 80 wordt «artikelen 15» telkens vervangen door «artikelen 14a, tweede lid, 15» en wordt «artikel 15» telkens vervangen door: de artikelen 14a, tweede lid, of 15.

ARTIKEL II

In artikel 1a, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de Kernenergiewet na «de artikelen» ingevoegd: 14a, eerste en tweede lid,.

ARTIKEL III

Indien degene die op het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, een inrichting drijft als bedoeld in artikel 14a van de Kernenergiewet, waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip een vergunning krachtens artikel 15, onder b, van die wet gold voor een of meer van de in dat artikel 14a genoemde activiteiten, zich ten gevolge van het vervallen van die vergunning voor zover het die activiteiten betreft, voor kosten ziet gesteld of schade lijdt, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoren te blijven, kennen Onze Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen vergoeding toe.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

De Minister van Economische Zaken,

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.