Brief van de vaste commissie voor BZK inzake een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar C2000, GMS en ICT bij de politie - Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie

Deze brief is onder nr. 1 toegevoegd aan dossier 28725 - C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie; Brief van de vaste commissie voor BZK inzake een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar C2000, GMS en ICT bij de politie 
Document date 11-12-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST65477
Reference 28725, nr. 1
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 725

Het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie

Nr. 1

BRIEF VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 december 2002

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 5 december 2002 besloten de Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek in te stellen naar het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT bij de politie.

Zij heeft daarvoor ingevolge artikel 21 a derde lid van het Reglement van Orde advies gevraagd aan de commissie voor de Rijksuitgaven, die met instemming over het verzoek heeft geadviseerd. (Zie bijlagen).

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt u te bevorderen dat de Kamer zo spoedig mogelijk besluit de Algemene Rekenkamer te verzoeken voornoemd onderzoek in te stellen.

De voorzitter van de commissie, Van de Camp

De griffier van de commissie, De Gier

’s-Gravenhage, 10 december 2002

Aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Met belangstelling heeft de commissie voor de Rijksuitgaven kennis genomen van de brief van uw commissie van 5 december (RU02–69), waarin u om advies vraagt over uw besluit de Kamer voor te stellen de Algemene Rekenkamer te verzoeken een onderzoek te doen naar het C2000 project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT dan wel automatisering bij de politie.

Indien het onderwerp nader wordt ingeperkt kan de commissie over dit voorstel met instemming adviseren. De commissie heeft daartoe de volgende overwegingen.

In het huidige politieke debat is het onderwerp veiligheid prominent aanwezig. De wijze waarop ICT in het algemeen en moderne communicatiemiddelen in het bijzonder in het veiligheidsbeleid worden ingezet, acht de commissie daarbij van groot belang.

De informatievoorziening over C2000 in het kader van de procedureregeling grote projecten acht de commissie voor de Rijksuitgaven op onderdelen onvoldoende. Een nader onderzoek van de Algemene Rekenkamer, voortbouwend op haar onderzoek «informatievoorziening grote projecten» (28 645 nr.2), kan leiden tot verbeterd inzicht en daarmee betere controle door de Kamer. Gelet op de nauwe relatie tussen C2000 en het GMS-project, is het verstandig beide tezamen in een Rekenkamer-onderzoek te betrekken.

De commissie heeft er kennis van genomen dat u in genoemde brief niet alleen C2000/GMS noemt, maar ook u expliciet aandacht voor het onderwerp ICT en automatisering in meer brede zin. De commissie reageert hierop als volgt. De regionale opzet van het politiebestel, draagt het risico in zich dat er versnipperd wordt gewerkt aan de rol van automatisering en ICT in het politiewerk. Het is onduidelijk of de vorig jaar opgerichte Coöperatie Informatiehuishouding Politie en de ICT-Service Coöperatie Politie Justitie en Veiligheid in dit verband (kunnen) leiden tot verbetering van inzet van gelden.

De commissie is derhalve met u van mening dat een onderzoek naar automatisering bij de politie niet alleen zou moeten zijn gericht op C2000, maar dat een breder onderzoek naar de inzet van ICT, gelet op het decentrale politiestelsel, daar onlosmakelijk bij hoort.

Hetzelfde decentrale stelsel maakt echter een onderzoek naar ICT ook tijdrovend. De commissie voorziet dat het noodzakelijk is een groot deel, zo niet alle regionale politiekorpsen afzonderlijk te onderzoeken. Aangezien een snelle publicatie van een rapport over C2000 wenselijk kan zijn in verband met verdere besluitvorming, stelt de commissie voor de Rekenkamer te verzoeken in het kader van dit onderzoek op twee momenten te publiceren. Ten eerste een onderzoek naar C2000/GMS, dat in mei 2003 zou kunnen verschijnen en ten tweede een onderzoek naar ICT en automatisering waarbij gestreefd zou moeten worden naar publicatie direct na het zomerreces 2003.

Met betrekking tot het onderzoek naar C2000/GMS,stelt de commissie voor de algemene vraagstelling zoals geformuleerd in uw brief van 5 december als volgt te verbijzonderen:

 • 1) 
  Zijn de oorspronkelijke projectbegrotingen van C2000 en GMS onderbouwd met kwalitatief voldoende ramingsgegevens. Waar mogelijk dient hier onderscheid te worden gemaakt naar investeringen en exploitatie, alsmede naar nationale en regionale kosten?
 • 2) 
  In welke mate zijn de na de oorspronkelijke projectbegrotingen opgetreden kostenoverschrijdingen onderbouwd met kwalitatief voldoende gegevens?
 • 3) 
  Zijn eventuele kostenoverschrijdingen in de uitvoering van de beide projecten herleidbaar tot de kwaliteit van de projectbegrotingen?
 • 4) 
  Is met de beschikbare middelen een optimaal resultaat geboekt in de voortgang van C2000, zowel waar het het tempo betreft als met de betrekking tot de kwaliteit van de gerealiseerde producten?
 • 5) 
  Is de Kamer op de juiste momenten en met adequate (dat wil zeggen relevante, volledige, juiste, actuele, tijdige en consistente) informatie op de hoogte gebracht van eventuele vertragingen en/of kosten-overschrijdingen bij beide projecten? Is bij het project C2000 voldaan aan de informatie-eisen uit de procedureregeling grote projecten?

Met betrekking tot het beleid inzake ICT en automatiseringbij de politie stelt de commissie voor de Rijksuitgaven ook een precisering voor. Daarbij zij op voorhand aangegeven dat het niet zinvol is om iedere ICT-toepassing bij de politie te onderzoeken. Dat zou een te omvangrijk onderzoek met zich meebrengen. Verstandig lijkt het om het te beperken, bijvoorbeeld tot die ICT-toepassingen die direct ondersteunend zijn bij de uitvoering van primaire politietaken.

 • 1) 
  Welke middelen zijn door de politieregio’s vanaf 1998 aan ICT uitgegeven.

Toelichting:Het jaar 1998 is daarbij gekozen omdat in dat jaar het agentschap ITO is opgericht.

 • 2) 
  Waaraan zijn deze middelen besteed? Toelichting:Een indeling kan worden gemaakt in hardware, software, personeel, opleiding en andere relevante begrotingsposten.
 • 3) 
  Zijn deze middelen effectief besteed? Toelichting:dit kan worden toegespitst op een tweetal aspecten. Ten eerste is het risico aanwezig dat de regionale systemen onderling geen informatie kunnen uitwisselen. Daarnaast speelt de informatiebeveiliging ook een rol.
 • 4) 
  In welke mate zijn deze bestedingen efficiënt geweest? Toelichting:De volgende deelvragen worden in overweging gegeven: In welke mate zijn de middelen door verschillende regio’s aan dezelfde doeleinden uitgegeven? In welke mate zijn er gezamenlijke inspanningen geweest op het gebied van ICT-ontwikkeling? In welke mate is, gelet op de decentrale aard van het politiebestel, sprake van een in bedrijfseconomisch opzicht optimale inzet van middelen?
 • 5) 
  Op welke wijze hebben de verantwoordelijke bewindspersonen de ICT-inspanningen van de regionale korpsen gecoördineerd?
 • 6) 
  Voldoet deze wijze van coördinatie aan hiervoor relevante normen? Toelichting:Gedacht kan worden aan normen die kunnen worden afgeleid uit de politiewet, uit hoofdstuk D van het convenant tussen de minister van BZK en de korpsbeheerders (26 345 nr. 15), uit het instellingsbesluit van agentschap ITO en uit andere gezaghebbende bronnen.

De voorzitter van de commissie voor de Rijksuitgaven, J. Atsma

Den Haag, 5 december 2002

Aan de commissie voor de Rijksuitgaven t.a.v de griffier, mr. D. B. van der Windt

B.Z.K. 02-70

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in haar procedurevergadering van 5 december 2002 besloten u te vragen haar te adviseren – ingevolge artikel 21a. derde lid van het Reglement van Orde – over een verzoek van de Kamer aan de Algemene Rekenkamer om een onderzoek in te stellen naar het C2000-project, de invoering van het project Geïntegreerd meldkamersysteem (GMS) en ICT dan wel automatisering bij de politie.

In dit onderzoek zouden de financiering vanaf 1994, de doelmatigheid, de kostenoverschrijdingen en de kwaliteit van de informatievoorziening aan de Kamer als onderwerpen aan de orde moeten komen.

De commissie zou het op prijs stellen uw advies zo spoedig mogelijk te ontvangen.

Met vriendelijke groet,

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties,

mevr. H. J. M. M. de Gier

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.