Memorie van toelichting - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 3 toegevoegd aan wetsvoorstel 28726 - Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs (samenwerkingsscholen) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs; Memorie van toelichting  
Document date 11-12-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST65497
Reference 28726, nr. 3
From Algemene Zaken (AZ)
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

28 726

Verandering in de Grondwet, strekkende tot wijziging van de bepalingen inzake het onderwijs

Nr. 3

MEMORIE VAN TOELICHTING

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt, omdat het zonder meer instemmend luidt (artikel 25a, vierde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State).

Met dit voorstel van wet wordt in verband met het bepaalde in artikel 137 van de Grondwet het voorstel tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van bepalingen inzake het onderwijs, vastgesteld bij de wet van 27 maart 2002 (Stb. 171), met het oog op de tweede lezing daarvan opnieuw aanhangig gemaakt.

Voor de toelichting verwijzen wij naar de desbetreffende tussen de regering en de Staten-Generaal gewisselde stukken en de daarover in de beide kamers gevoerde beraadslagingen (Kamerstukken II 2001/02, 28 081; Handelingen II 2001/02, blz. 3381–3411, 3496–3497; Kamerstukken I 2001/02, 28 081 (234, 234a, 234b, 234c), (233a); Handelingen I 2001/02, 1201–1209, 1228–1236).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J. P. Balkenende

De Minister van Bbinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J. W. Remkes

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, M. J. A. van der Hoeven

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.