Brief minister met geannoteerde agenda van de informele Raad voor het Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2002 - Raad voor Concurrentievermogen

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 21501-30 - Raad voor Concurrentievermogen i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raad voor Concurrentievermogen; Brief minister met geannoteerde agenda van de informele Raad voor het Concurrentievermogen van 11 en 12 oktober 2002 
Document date 26-09-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST63479
Reference 21501-30, nr. 2
From Economische Zaken (EZ)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2002–2003

21 501-30

Raad voor Concurrentievermogen

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 26 september 2002

Hierbij ontvangt u de geannoteerde agenda van de informele Raad voor het Concurrentievermogen (RvC) van 11 en 12 oktober aanstaande.

Tijdens deze informele Raad die gehouden zal worden in Nyborg (Denemarken) wordt gesproken over twee onderwerpen. In de eerste plaats een debat over de manier waarop van de RvC daadwerkelijk een drijvende kracht kan worden gemaakt achter het streven naar versterking van het groeivermogen en de concurrentiekracht van de Europese economie. Een krachtige en dynamische Europese economie is immers van groot belang voor de ontwikkeling van de welvaart en werkgelegenheid in Nederland en de rest van Europa. Het tweede onderwerp betreft de kwaliteit van regelgeving. De Raad zal zich buigen over het recent verschenen actieplan van de Europese Commissie over dit onderwerp en met name de vraag hoe hieraan snel uitvoering kan worden gegeven.

De Minister van Economische Zaken, H. Ph. J. B. Heinsbroek

Economische groei in Europa – relatie tot Lissabon-strategie

Met de totstandkoming van de RvC, na de samenvoeging van de Interne Markt-, Consumenten- en Toerismeraad, de Industrieraad en de Onderzoeksraad, is een forum ontstaan dat bij uitstek geschikt is de economische beleidscoördinatie in Europa voor zijn rekening te nemen en te zorgen voor een coherente en effectieve aanpak, met name ten aanzien van de Lissabon-strategie (het streven om van de Europese economie de meest dynamische te maken). Toe nu toe werden de diverse economische dossiers in afzonderlijke raadsformaties bekeken. Om van de RvC daadwerkelijk een krachtig forum te maken voor het beleid gericht op vergroting van het groei- en concurrentievermogen is nodig te komen tot gemeenschappelijke doelstellingen en een juiste organisatie van werkzaamheden.

Het Deens voorzitterschap heeft op deze eerste informele RvC een discussie over dit onderwerp geëntameerd. Deze discussie zal worden ingeleid door de Commissarissen Bolkestein (Interne Markt) en Liikanen (ondernemingen en informatiemaatschappij). Daarna zal er ruimte zijn voor een plenaire discussie. Als uitvloeisel hiervan zal het Deense voorzitterschap proberen later dit jaar te komen tot afspraken over de aanpak en organisatie van de toekomstige werkzaamheden.

Nederland vindt het van groot belang dat de RvC zich ontwikkelt tot een forum waar economische onderwerpen op integrale wijze worden bezien en hoogwaardig economisch beleid wordt geïnitieerd, dat bijdraagt aan een klimaat waarin het bedrijfsleven zich krachtig en duurzaam kan ontwikkelen. Bovendien zou de Lissabon strategie – de strategie gericht op een krachtiger groeivermogen van de Europese economieën – een natuurlijke thuisbasis kunnen krijgen.

Kwaliteit van regelgeving

De Raad zal zich tevens buigen over verbetering van de kwaliteit van regelgeving. Er zal gesproken worden over de uitvoering van het eerder dit jaar gepubliceerde actieprogramma van de Europese Commissie. In dit actieplan wordt een aantal voorstellen gedaan voor de verbetering van het Europese wetgevingstraject.

 • • 
  de opzet van een impact-assessment procedure voor voorgenomen wetgeving die tot doel heeft de economische, sociale en ecologische gevolgen van nieuw beleid in kaart te brengen
 • • 
  een transparant consultatieproces
 • • 
  een algemeen vereenvoudigingsprogramma voor bestaande communautaire wetgeving.

Naar nu bekend spitst het voorzitterschap de discussie toe op twee deelonderwerpen:

 • • 
  hoe kan de Raad het beste toezien op een snelle en adequate implementatie van het actieplan ?
 • • 
  de vormgeving van het in het actieprogramma aangekondigde vereenvoudigingsprogramma.

Nederland verwelkomt het feit dat dit onderwerp op de agenda van deze informele RvC is geplaatst. Verbetering van de kwaliteit van regelgeving levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de zogenaamde Lissabon- doelstellingen. Past binnen het kabinetsbeleid om de administratieve lasten te verlagen. Éénvoudiger en minder belastende regelgeving is immers van groot belang voor het creëren van een aantrekkelijk ondernemingsklimaat in Europa.

Nederland heeft steeds aangegeven snelle uitvoering van het communautaire actieprogramma van groot belang te vinden. Frequent overleg tussen lidstaten en Commissie en monitoring door de Raad van de in het actieplan gestelde deadlines zijn hierbij van belang. Ook een Interinstitutioneel Akkoord tussen de drie bij het communautaire wetgevingsproces betrokken partijen (Raad, Commissie en Europees Parlement) is nuttig. Dit zou afspraken moeten bevatten die een snelle uitvoering van het actieplan mogelijk maken.

Nederland beschouwt een algemeen vereenvoudigingsprogramma voor bestaande communautaire wetgeving als één van de belangrijkste onderdelen van het hele actieplan en zal dan ook op spoed aandringen bij de Commissie.

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.