Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28178 - Initiatiefvoorstel Etikettering van elektriciteit i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid M.B. Vos tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit; Voorstel van wet  
Document date 07-01-2002
Publication date 12-03-2009
Nummer KST58624
Reference 28178, nr. 2
From Economische Zaken (EZ)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 178

Voorstel van wet van het lid M. B. Vos tot wijziging van de Electriciteitswet 1998 ter invoering van etikettering van elektriciteit

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Elektriciteitswet 1998 te wijzigen in verband met de invoering van een informatieplicht voor leveranciers aan afnemers over het soort installatie, de brandstof(mix) en de milieukwaliteit waarmee de door hen geleverde elektriciteit is opgewekt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Elektriciteitswet 1998 wordt als volgt gewijzigd: A

Aan artikel 1, eerste lid, worden na onderdeel r, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel r door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • s. 
  milieukwaliteit van elektriciteit: hieronder wordt in ieder geval verstaan de hoeveelheid kooldioxide (CO2) en de hoeveelheid radioactief afval per opgewekte kWh elektriciteit en gegevens over het soort installatie en de brandstofmix waarmee de elektriciteit is opgewekt.
 • t. 
  milieukwaliteitcertificaat: een overdraagbaar document dat aantoont dat een producent in een daarin aangegeven periode een daarin aangegeven hoeveelheid electriciteit, uitgedrukt in kWh, met een daarin aangegeven milieukwaliteit heeft opgewekt.

B

Artikel 16, eerste lid, onderdeel h, komt te luiden: h. de hoeveelheid elektriciteit te meten die door een producent wordt ingevoed op het net, alsmede gegevens te verzamelen omtrent de milieukwaliteit van de ingevoede elektriciteit, en deze gegevens te verstrekken aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet.

C

In Hoofdstuk 6 wordt na paragraaf 1 een paragraaf ingevoegd, luidende:

Paragraaf 1a. Etikettering van elektriciteit

Artikel 81a

 • 1. 
  Een leverancier verstrekt aan de afnemer informatie over de milieukwaliteit van de aan die afnemer geleverde elektriciteit.
 • 2. 
  Een producent stelt de netbeheerder in staat de hoeveelheid elektriciteit te meten die met zijn installatie is opgewekt en ingevoed op het net, en verstrekt de netbeheerder gegevens omtrent de milieukwaliteit van de elektriciteit die door hem is opgewekt en ingevoed op het net.
 • 3. 
  De beheerder van het landelijk hoogspanningsnet beheert een systeem van milieukwaliteitcertificaten.
 • 4. 
  Een leverancier overlegt in de maanden juli en januari van elk kalenderjaar aan Onze Minister de milieukwaliteitcertificaten behorende bij de elektriciteit die hij in de voorafgaande zes maanden heeft geleverd, gedifferentieerd naar verschillende afnemergroepen.
 • 5. 
  Onze Minister draagt er zorg voor dat informatie over de milieukwaliteit van door een leverancier geleverde elektriciteit, gedifferentieerd naar verschillende afnemergroepen, openbaar wordt.
 • 6. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop en de vorm waarin de informatie, bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, dient te worden verstrekt.
 • 7. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan de informatieplicht, bedoeld in het eerste, tweede en vierde lid, worden uitgebreid.
 • 8. 
  Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het bepalen van de milieukwaliteit van elektriciteit uit installaties die behalve elektriciteit ook nog andere nuttige producten, zoals warmte, produceren.

ARTIKEL II

In artikel 1, onder 1°, van de Wet op de economische delicten wordt in de zinsnede met betrekking tot de elektriciteitswet na «79,» ingevoegd: 81a,.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken,

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.