Voorstel van wet - Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld

Dit voorstel van wet i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 28056 - Initiatiefvoorstel Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld; Voorstel van wet  
Document date 24-10-2001
Publication date 12-03-2009
Nummer KST56325
Reference 28056, nr. 2
From Staten-Generaal (SG)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2001–2002

28 056

Voorstel van wet van het lid Hillen, houdende wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake afbouw eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot wijziging van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, inzake de afbouw van het eigenwoningforfait bij aflossing hypotheekschuld;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 3 112 wordt onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid in onderscheidenlijk derde tot en met zesde lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. 
    De voordelen, bedoeld in het eerste lid, bedragen ten hoogste het bedrag dat in het kalenderjaar aan aftrekbare kosten op grond van artikel 3 120, eerste lid, onderdelen a en c gezamenlijk, in aanmerking kan worden genomen.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën,

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.