Brief minister met de verklaring aan de pers van minister Borst (VWS) waarin zij haar standpunt toelicht - Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"

Deze brief is onder nr. 2 toegevoegd aan dossier 27681 - Interpellatie-De Hoop Scheffer - uitspraken minister van VWS over een zogeheten "pil van Drion".

1.

Kerngegevens

Officiële titel Interpellatie inzake uitspraken van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten "pil van Drion"; Brief minister met de verklaring aan de pers van minister Borst (VWS) waarin zij haar standpunt toelicht 
Document date 18-04-2001
Publication date 12-03-2009
Nummer KST52716
Reference 27681, nr. 2
From Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2000–2001

27 681

Interpellatie inzake uitspraken van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over een zogeheten «pil van Drion»

Nr. 2

BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2001

De interpretatie van een interview met mij in NRC Handelsblad van 14 april 2001 heeft aanleiding gegeven tot verwarring. Ik heb daarover gisteren enkele toelichtingen aan en via media gegeven. Daartoe heb ik onder meer gebruik gemaakt van een verklaring aan de pers. Ik stel er prijs op u hierbij deze verklaring te doen toekomen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

17 april 2001

VERKLARING MINISTER BORST

Ik constateer dat er verwarring is ontstaan over een uitspraak in mijn interview met het NRC Handelsblad van zaterdag 14 april jongstleden. Mijn reactie op de stelling van de NRC dat ik voor de zogeheten pil van Drion zou zijn, gaf daar kennelijk aanleiding toe. Ik hecht eraan mijn standpunt hierover nogmaals uiteen te zetten.

Het is nooit mijn bedoeling geweest een dergelijke pil ter beschikking te stellen of hiertoe voorstellen te doen.

Wat ik in het interview heb gezegd – en wat ik al eerder in het parlement bij de behandeling van de Euthanasiewet tot uitdrukking heb gebracht – is, dat ik begrip heb voor de specifieke situatie van sommige hoogbejaarde mensen die geen enkel perspectief zien in hun leven en daarom een einde aan hun leven willen maken. Ik heb daaraan toegevoegd dat de overheid, als er een maatschappelijk probleem over dit onderwerp is, de discussie hierover niet uit de weg moet gaan. Ik heb ook gezegd dat een dergelijke discussie nog moet beginnen en dat die zeker nog vijf tot tien jaar zal duren.

Het gaat hier om een zo moeilijk en gecompliceerd vraagstuk dat we daarover in onze maatschappij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en behoedzaamheid moeten blijven spreken. Ik heb dan ook geen voornemen om in deze kabinetsperiode met voorstellen te komen om de grenzen van de net aangenomen Euthanasiewet op enige wijze te verleggen.

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals the newly added documents and subsequent meetings in which these are scheduled for discussion or vote. The latest state of affairs is conveniently presented in such a way that a single glance is sufficient to keep informed. By way of alerts through e-mail or digital newsletters users and their clients are kept in the loop 24/7.

If you are interested in the EU Monitor, please contact us at info@eumonitor.eu.