Brief minister over de wijze van rapportage over C2000 - Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 25124 - Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000).

1.

Kerngegevens

Officiële titel Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000); Brief minister over de wijze van rapportage over C2000 
Document date 20-06-1997
Publication date 12-03-2009
Nummer KST22232
Reference 25124, nr. 3
From Binnenlandse Zaken
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 1996–1997

25 124

Nieuwe infrastructuur mobiele telecommunicatie (C2000)

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 20 juni 1997

In het Algemeen Overleg van 13 maart jl. hebben mijn ambtgenoot van Justitie en ik met de Vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en Justitie (25 016/25 124/22 343, nr. 23) ondermeer gesproken over onze plannen met betrekking tot de vervanging van de radio-infrastructuur voor politie-, brandweer- en ambulancediensten (project C2000). Bij die gelegenheid hebben de leden van de commissie een aantal vragen gesteld waarop ik hieronder nader zal ingaan.

Vervolgens zal ik aangeven op welke wijze ik de rapportage over C2000 met ingang van september a.s. zal inrichten, nu u (blijkens uw brief van 21 maart 1997, kamerstuk 25 124, nr. 2) besloten heeft dit project als «groot project» te beschouwen.

Aanvullende informatie C2000 nav AO 13 maart jl.

 • 1. 
  Financieringstructuur

Uitgangspunt in het financiële plan C2000 is dat kosten voor de deelnemende partijen in totaliteit niet méér bedragen dan het totaal van hun huidige investeringen in de radiocommunicatievoorzieningen. Voorzover de kosten van C2000 dat investeringsniveau te boven gaan heeft het Kabinet geld toegevoegd aan de begroting van Binnenlandse Zaken. Naar mijn mening kan derhalve de opmerking (in het rapport van de werkgroep Financiën van het PPI dd 31 mei 1996), over het aanhouden van vacatures met het oog op de kosten van het inlopen van een achterstand in automatisering en informatietechnologie, niet in verband gebracht worden met de komst van C2000.

 • 2. 
  Medegebruik

Er is overleg met de Belastingdienst over medegebruik door Douane, en Fiod, en verder wordt gesproken met de AID en andere landelijk opererende diensten op het terrein van openbare orde en veiligheid. Ook lokale instanties met taken op het gebied van openbare orde en veiligheid,

rampenbestrijding of noodhulp kunnen onder verantwoordelijkheid van de politie-, brandweer-, of CPA-regio, en gegeven de beschikbare capaciteit, gebruik maken van C2000. Of bijv. stadswachten deelnemen beslissen de regiokorpsen zelf.

 • 3. 
  Relatie C2000 en GMS

Strikt gesproken zijn beide projecten niet afhankelijk van elkaar. Wel is er nauw overleg tussen beide interdepartementale projecten over het koppelvlak tussen communicatie-infrastructuur en bedienfunctie om te garanderen dat GMS een ideale toegang biedt tot de radiobedienfunctie voor C2000. In combinatie hebben beide projecten een versterkend effect in de keten van hulpverlening.

 • 4. 
  C2000 en video

Anders dan vaste lijnverbindingen houdt het gebruik van radiofrequenties een fysieke beperking in van de hoeveelheid informatie die verstuurd kan worden. Het verzenden van videobeelden door de lucht vergt een zeer grote bandbreedte. De voor C2000 beschikbaar gestelde frequentieruimte laat realtime video vooralsnog niet toe.

 • 5. 
  Deelname Defensie aan C2000

Het gebruik van C2000 door Defensie beperkt zich tot de KMAR, de brandweren op militaire vliegvelden en het explosievenopruimings-commando. Als gevolg van de deelname van met name de KMAR is de radionetwerk lay out op onderdelen aangepast, met name op de burgerluchthavens. Het ministerie van Defensie is vertegenwoordigd in de Stuurgroep en de Adviesgroep.

 • 6. 
  C2000 en de IT-organisatie

Er is op 24 januari van dit jaar een convenant afgesloten tussen de ambtelijk opdrachtgever en de directeur IT-organisatie. Daarin is geregeld dat de IT-organisatie in opdracht van Binnenlandse Zaken het nieuwe netwerk zal realiseren en de exploitatie en het technisch beheer voor zijn rekening zal nemen. Voor zover er bij het project iets wordt uitbesteed, gebeurt dat via de IT-organisatie. Dit is mede uit oogpunt van veiligheid en beheersbaarheid. C2000 is een «gevoelige» infrastructuur, die een hoge beschermingsgraad verdient.

De IT-organisatie, die al jaren voorzieningen op het gebied van informatie en communicatie voor de politie realiseert, kan die bescherming waarborgen.

 • 7. 
  Planning C2000

Tussen het moment waarop het rapport Studie naar de Kosten beschikbaar kwam, april 1996, en de brief van 22 november 1996 is met name veel rekenwerk verricht aan de doorlooptijd van de regionale implementatie. Dat heeft geleid tot bijstellingen. Deze bijstellingen in doorlooptijden leiden evenwel niet tot een hogere raming dan waarvan in voornoemd rapport over de realisatie van C2000 werd uitgegaan. Overigens blijft gezocht worden naar mogelijkheden om de totale doorlooptijd van het project te bekorten.

Rapportage over C2000

Ik heb kennisgenomen van uw besluit van 20 maart 1997 om C2000 aan te merken als een groot project, en van de toelichting die u per brief van 8 april heeft gegeven op uw informatiebehoefte.

Vooruitlopend op de eerste rapportage over C2000 in het kader van de informatievoorziening «groot project», in september a.s., heb ik inmiddels de nodige informatie met de Kamer gewisseld. Met name in mijn brief van 22 november 1996 ben ik ingegaan op het probleem dat aan het project ten grondslag ligt, zijn het doel en de gekozen middelen beschreven, en heb ik de Kamer geinformeerd over de vooronderstellingen voor realisatie en tijdsplanning.

In grote lijnen heeft het project tot doel de verouderde netten te vervangen door een netwerk op basis van moderne digitale technologie en tegelijkertijd de dekkingsgraad te verhogen en de beveiliging van de communicatie te verbeteren. Door het concept wordt een versterking van de samenhang in optreden tussen de verschillende diensten mogelijk.

Er is een uitgebreide alternatievenstudie uitgevoerd alsmede een aantal contra-expertises op verschillende aspecten van het project. Voor een overzicht verwijs ik naar de bijlage 1).

De financiële onderbouwing van het projectvoorstel heb ik (als bijlage bij de brief van 22 november jl) aan u doen toekomen, alsmede een advies van de toenmalige Raad voor de Gemeentefinancien over de effecten van C2000 voor de regionale begrotingen.

Op mijn verzoek heeft het accountantskantoor Coopers & Lybrand een contra-expertise verricht naar de betrouwbaarheid van het in de Haalbaarheidsstudie C2000 en de Studie naar de kosten van het project 2000 opgestelde financiële plan en de structuur van het radionetwerk en overige technische aannames die aan de berekeningen ten grondslag liggen. Naar het oordeel van mijn accountantsdienst zijn hiermee de onder punt 7 gestelde aandachtspunten in de Aanwijzingen voor de informatievoorziening in de fase van voorbereiding en besluitvorming (Bijlage bij Kamerstuk 24 752), behoudens de punten c en d, behandeld. Voor de bevindingen verwijs ik naar het bijgevoegde onderzoeksrapport van Coopers & Lybrand.1

In mijn rapportage over C2000 in september a.s. zal ik ingaan op de conclusies en aanbevelingen uit genoemd onderzoeksrapport en aangeven welke consequenties inmiddels hieraan verbonden zijn. Ik ben van plan in 1998 opnieuw een dergelijke audit te laten uitvoeren. Voor die tijd zal ik een audit laten uitvoeren op de punten c en d waaraan hierboven gerefereerd wordt.

Ten aanzien van de Informatievoorziening in de fase van projectuitvoering envoortgangsrapportagezal ik invulling geven aan uw verzoeken in uw brief van 8 april jl. Verder zal ik u informeren over de reacties uit het bestuurlijke veld en uitwerking daarvan in bestuurs-afspraken, alsmede over het verloop van de aanbestedingsprocedure die op dit moment volgens plan wordt afgewikkeld.

Het Request for Information is in april jl. gepubliceerd. Momenteel vindt de selectie van de inschrijvingen plaats en binnenkort zal het Request for Proposal aan de gekwalificeerde inschrijvers worden toegezonden. De termijn voor het indienen van offertes sluit op 1 november 1997.

Voorafgaande aan het moment waarop in de projectuitvoering sprake is van het «point of no return», zal de Ministerraad aan de hand van de 1 Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlemen- meest recente gegevens, een beslissing te nemen over de definitieve taire Documentatie.                                         voortzetting van project C2000. Daarna zal het parlement hierover worden geïnformeerd. Het «point of no return» voor project C2000 is het moment van gunning, dat in het eerste kwartaal 1998 voorzien is.

In de overeenkomst die met de leverancier zal worden gesloten, zal overigens een aantal ontbindingsclausules worden opgenomen. Ik zal u in september daar nader over informeren.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. F. Dijkstal

BIJLAGE 1                                              Overzicht van externe onderzoeken project C2000

oktober 95: Onderzoek naar toekomstperspectief Tetra

Coopers & Lybrand, Trends in digitale private mobiele radio In deze (literatuur)studie worden de voordelen geschetst die Tetra biedt boven de reeds bestaande systemen, en de doelgroepn die mogelijk gebruik zullen maken van Tetra. Ook wordt ingegaan op de bedreigingen voor Tetra, de vertraging die de ontwikkeling van de standaard gekend heeft, de kosten die met de ontwikkeling gemoeid zijn en de concurrerende systemen.

januari 96: Onderzoek naar alternatieven voor project C2000

Doornheim De Vries Telecommunications Consultancy, Onderzoek naar

alternatieven Er is een vijftal alternatieve scenario’s onderzocht: 1: geen grootschalig nieuw netwerk, maar optimaliseren huidige situatie 2: een nieuw landelijk netwerk op niet-Tetra basis 3: geen landelijke regie, maar een decentrale aanpak van het project 4: geen eigen OOV netwerk, maar uitbesteding Tetra-netwerk aan een operator 5: geen nieuw OOV netwerk, maar gebruik van bestaande openbare netwerken

De basis voor de vergelijking van verschillende alternatieven voor het C2000 netwerk wordt gevormd door het beleid zoals dat door de betrokken ministeries is geformuleerd. Op basis daarvan zijn de functioneel technische merites van de verschillende alternatieven bekeken en zijn de incidentele en structurele kosten van de alternatieven ingeschat. Tevens zijn de invoeringsaspecten belicht waaronder de bestuurlijk/ organisatorische kant van de invoering van een netwerk in vele regio’s voor verschillende doelgroepen.

april 96: Onderzoek naar twee scenario’s voor de realisatie van C2000

Doornheim De Vries Telecommunications Consultancy, Vergelijking operator-scenario versus scenario «eigen beheer», deelstudie in het kader van C2000.

In deze deelstudie wordt een financiële vergelijking gemaakt van het C2000 basisconcept en het scenario dat als meest gunstige uit het alternatieven-onderzoek naar voren kwam. Het scenario «eigen beheer», waarbij ontwikkeling en exploitatie van het netwerk in eigen beheer worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door de IT-organisatie), wordt vergeleken met het «operator-scenario», waarbij de ontwikkeling en exploitatie van het netwerk worden uitbesteed aan een externe operator.

april 96: Contra-expertise op het rapport Studie naar de kosten

Coopers & Lybrand, Audit financiële aspecten van de haalbaarheidsstudie inzake het project C2000.

Dit rapport bevat de resultaten van een audit van de geraamde investeringen en exploitatielasten, en de bandbreedte in de kostenramingen van de investeringen en de exploitatie-uitgaven.

november 96: Onderzoek naar regeltechnische aspecten

Doornheim De Vries Telecommunications Consultancy, Regeltechnische aspecten van C2000

De vraag, die ten grondslag ligt aan het onderzoek naar de regel-technische aspecten, is welke wijzigingen of vernieuwing van de regelgeving op het gebied van politie, brandweer – en ambulancehulpverlening nodig zijn om C2000 volgens de huidige plannen te kunnen invoeren.

januari 97: 1e Review van het aanbestedingsdocument

Stratix, Rapportage 1e externe audit op het aanbestedingsdocument Onderzoek naar de in het document gehanteerde syntax en semantiek, naar de vraag of dit een werkend en bruikbaar systeem oplevert, en naar de volledigheid van de gegeven informatie en vraagstelling aan de kandidaat-leveranciers.

januari 97: Onderzoek naar mogelijkheden ter verkorting van de doorlooptijd

Stratix, Verkorting doorlooptijd

Uitgaande van de wenselijkheid de doorlooptijd van het project te bekorten worden in dit document een aantal mogelijkheden gesuggereerd.

januari 97: Onderzoek naar mogelijkheden ter beheersing van de verkeersontwikkeling

Doornheim De Vries Telecommunications Consultancy, Beheersing verkeersontwikkeling (BVO)

Bij de invoering van het nieuwe netwerk komen voor de gebruiker een groot aantal nieuwe diensten en toepassingen beschikbaar. Tevens worden bestaande knelpunten opgeheven ten aanzien van capaciteit en dekking. Hierdoor zal het verkeer op het netwerk toenemen ten opzichte van de huidige situatie. Gelet op de geplande levensduur van het netwerk is het zaak deze ontwikkeling nauwkeurig te monitoren om zodoende tijdig de eventuele benodigde extra capaciteit te kunnen bijplaatsen. Monitoring door de regionale organisaties zelf kan ook gebruikt worden om de doelgerichte inzet van mensen en middelen te bevorderen.

januari 97: Onderzoek naar mogelijkheden van Europese subsidie

Acquest Consultancy BV, Quick scan van mogelijkheden Europese bijdrage aan C2000

De belangrijkste resultaten van het onderzoek van Acquest zijn, dat de Europese programma’s slecht aansluiten op het C2000 concept van beveiligde communicatie voor gesloten groepen, en bovendien slecht aansluiten op de planning van C2000;

dat de kosten en inspanningen om als gesubsidieerde partner deel te nemen aan bestaande EU projectprogramma’s niet opwegen tegen de baten; dat ook een niet gesubsidieerd sponsorship ter verkrijgen van waardevolle informatie momenteel niet opportuun lijkt, gelet op de huidige Europese projecten.

maart 97: Onderzoek naar mogelijkheden ter beheersing van de risico’s inclusief fall back scenario’s

Doornheim De Vries Telecommunications Consultancy, Risicobeheersing in C2000

Vanwege de complexiteit van C2000 is het van cruciaal belang na te gaan welke risico’s zich gedurende het project kunnen voordoen, hoe deze kunnen worden beheerst, en welke fall back scenario’s beschikbaar moeten zijn om in noodgevallen op terug te kunnen vallen. In dit onderzoek wordt een en ander uitgewerkt aan de hand van de mijlpalen van het project C2000.

maart 97: Stand van zaken GSM2+/Tetra

Verdonck en Klooster Associates, Stand van zaken rapportage GSM2+/ Tetra

In het kader van een periodieke oriëntatie op technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiele communicatie, wordt in dit rapport een stand van zaken geschetst, toegespitst op de doorontwikkeling van de GSM standaard in vergelijking met de Tetra-functionaliteiten.

maart 97: 2e Review van het aanbestedingsdocument

prof. J. van Till, Stratix, 2e audit op het bestek

Onderzoek naar de in verbeterde versie van het document gehanteerde syntax en semantiek, naar de vraag of dit een werkend en bruikbaar systeem oplevert, en naar de volledigheid van de gegeven informatie en vraagstelling aan de kandidaat-leveranciers.

april 97: Review Aanbestedingsdocument C2000

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, hoofdafdeling BOF, Review Aanbestedingsdocument C2000

Onderzoek naar de in het document gehanteerde syntax en semantiek, naar de vraag of dit een werkend en bruikbaar systeem oplevert, en naar de volledigheid van de gegeven informatie en vraagstelling aan de kandidaat-leveranciers.

mei 97: Contra-expertise radio-netwerk lay out

RCC Consultants, Audit of Radio Coverage of Proposed Tetra Network for the Dutch C2000 Project

 
 
 

3.

More information

 

4.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.