Hof van Justitie: 52 procent meer zaken afgehandeld in 2008 - EU monitor

EU monitor
Sunday, September 20, 2020
calendar

Hof van Justitie: 52 procent meer zaken afgehandeld in 2008

Source: Court of Justice of the European Union (ECJ) i, published on Thursday, February 19 2009.

Pers en Voorlichting

INFORMATIE VOOR DE PERS nr. 17/09

19 februari 2009

HOF VAN JUSTITIE – GERECHTELIJKE STATISTIEKEN 2008

DUUR VAN DE PREJUDICIËLE PROCEDURES NOOIT KORTER IN DE LAATSTE 20 JAAR, OFSCHOON HET AANTAL NIEUWE ZAKEN DE LAATSTE JAREN VOORTDUREND TOENEEMT

Uitzonderlijk jaar voor het Gerecht van eerste aanleg: er zijn 52 % meer zaken afgedaan dan in 2007, maar ook het aantal nieuwe zaken is fors gestegen

Het Hof

2008 vormt een cesuur zowel wat de efficiëntie als wat het bijzonder hoge tempo van de gerechtelijke werkzaamheden van het Hof van Justitie betreft. Uit de gerechtelijke statistieken voor 2008 blijkt enerzijds dat prejudiciële procedures veel minder lang duren dan tijdens de vorige jaren en anderzijds dat het aantal nieuwe zaken nog steeds toeneemt.

De duur van de procedures is in 2008 aanzienlijk teruggebracht. Zo duurde een prejudiciële procedure gemiddeld 16,8 maanden, hetgeen 3 maanden minder is dan in 2006. Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde duur van een prejudiciële procedure de laatste 20 jaar nooit korter is geweest. Bij rechtstreekse beroepen en hogere voorzieningen duurde de procedure gemiddeld respectievelijk 16,9 en 18,4 maanden (in 2007 respectievelijk 18,2 en 17,8 maanden).

In 2008 heeft het Hof 567 zaken afgedaan. Bij het Hof zijn 592 nieuwe zaken aanhangig gemaakt, nog meer dan in 2007 toen met 580 nieuwe zaken al een recordaantal in de geschiedenis van het Hof werd bereikt. Het aantal aanhangige zaken is ongeveer stabiel gebleven in vergelijking met de vorige jaren.

De grotere efficiëntie van het Hof bij de afdoening van de zaken is niet alleen terug te voeren op de hervorming van de werkmethoden die de laatste jaren is doorgevoerd, maar ook op een veelvuldiger gebruik van de verschillende procedurele middelen waarover het Hof beschikt om bepaalde zaken sneller af te doen, met name de prejudiciële spoedprocedure, de versnelde procedure, de vereenvoudigde procedure en de mogelijkheid om uitspraak te doen zonder conclusie van een advocaat-generaal.

In 2008, het eerste jaar waarin de prejudiciële spoedprocedure kon worden toegepast, is in 6 zaken om behandeling volgens deze procedure verzocht, en in 3 daarvan heeft de aangewezen kamer beslist dat de voorwaarden voor toepassing van die procedure waren vervuld. Dankzij deze nieuwe bepalingen betreffende de prejudiciële spoedprocedure heeft het Hof die zaken in 2008 kunnen afdoen in de bijzonder korte tijd van ongeveer 2 maanden.

Het Gerecht van eerste aanleg

In 2008 heeft het Gerecht 605 zaken afgedaan; dit is 52 % meer dan in 2007. Bovendien zijn in 2007 tweemaal zoveel terechtzittingen gehouden als in 2007, namelijk 341 tegenover 172 in 2007. De gemiddelde duur van de procedures is korter geworden, namelijk 24,5 maanden tegenover 27,7 maanden in 2007.

Wegens de voortdurende stijging van het aantal nieuwe zaken en daardoor ook van het aantal aanhangige zaken heeft het Gerecht zijn werkmethoden en zijn organisatie op elk niveau van de behandeling van de zaken hervormd. Het Gerecht had daarbij als streefdoel, zijn efficiëntie te verhogen zonder af te doen aan de kwaliteit van zijn beslissingen. Bovendien is het Reglement voor de procesvoering gewijzigd om het Gerecht in staat te stellen, beroepen op het gebied van intellectuele eigendom af te doen zonder mondelinge behandeling, behalve indien een van de partijen een met redenen omkleed verzoek om een mondelinge behandeling indient.

In 2009 zal het Gerecht verder gaan op de ingeslagen weg en het verwacht dat de hervormingen dan ten volle hun effect zullen sorteren. 2008 was immers niet alleen een uitzonderlijk jaar wat het aantal afgedane zaken betreft, het was dat ook wat het aantal nieuwe zaken betreft: in 2008 zijn namelijk 629 nieuwe zaken aanhangig gemaakt tegenover 522 in 2007 en 432 in 2006. Het aantal aanhangige zaken is lichtjes toegenomen: het bedraagt thans 1178 zaken tegenover 1154 in 2007. Dit houdt het gevaar in dat de duur van de procedures oploopt. Gelet op de voortdurende toename van het aantal nieuwe zaken moet verder worden nagedacht over, met name structurele, wegen en middelen om het Gerecht verder in staat te stellen, in het belang van de rechtzoekende, de zaken op kortere termijn af te doen met behoud van de kwaliteit van zijn beslissingen.

Het Gerecht voor ambtenarenzaken

Met 111 nieuwe verzoekschriften is het aantal beroepen in 2008 voor het eerst in tien jaar gedaald. Bovendien is dit aantal aanzienlijk lager dan de 157 beroepen die in 2007 zijn ingesteld.

In 2008 heeft het Gerecht 129 zaken afgedaan. Per saldo zijn er dus meer zaken afgedaan dan aanhangig gemaakt, zodat het aantal aanhangige zaken voor het eerst sinds de instelling van het Gerecht lichtjes is gedaald: 217 in 2008 tegenover 235 in 2007.

De gemiddelde duur van de procedure is 17 maanden, iets meer dan de gemiddelde duur van de procedure in 2007.

In 2008 heeft het Gerecht zich ook verder ingespannen om tegemoet te komen aan de wens van de wetgever, in elke fase van de procedure te streven naar een minnelijke regeling van de geschillen.

Deze informatie voor de pers is tevens te vinden op de internetpagina van het Hof http://curia.europa.eu/nl/actu/communiques/index.htm