Brief staatssecretaris bij het advies inzake verplichte groepsvorming - Taxibeleid

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 31521 - Taxibeleid.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Taxibeleid; Brief staatssecretaris bij het advies inzake verplichte groepsvorming 
Document date 19-01-2009
Publication date 23-01-2009
Nummer KST127151
Reference 31521, nr. 3
From Verkeer en Waterstaat (VW)
Original document in PDF

2.

Text

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

31 521

Taxibeleid

Nr. 3

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 januari 2009

In het Algemeen Overleg van 19 november 2008 over de taxivisie (Kamerstuk 31 521, nr. 2) heb ik toegezegd om het juridische advies over de haalbaarheid van verplichte groepsvorming, dat is opgesteld door professor mr. J. H. Gerards van de Universiteit van Leiden, aan u toe te sturen.

De onderzoeksopdracht aan professor Gerards richt zich primair op de vraag of de voorgestelde verplichting voor taxichauffeurs om zich bij een Toegelaten Taxiorganisatie (TTO) aan te sluiten verenigbaar is met de vrijheid van vereniging, zoals gewaarborgd door artikel 11 van het Europese verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)1.

Het advies geeft aan dat landelijk verplichte groepsvorming niet mogelijk is, maar dat het voor gemeenten in principe mogelijk is om voor bepaalde categorieën taxiondernemers aansluiting bij een groep te eisen. In het advies wordt ook aangegeven welk samenstel van factoren, criteria en overwegingen in acht moet worden genomen. Het biedt een handreiking voor een toetsingskader om zorgvuldig te kunnen afwegen of er, in het kader van het borgen van publieke belangen, voldoende grond is voor een dergelijke voorgenomen beperking van verenigingsvrijheid.

De komende maanden wordt dit verder uitgewerkt, hetgeen moet leiden tot een instrument dat gemeenten goed en eenvoudig kunnen inzetten.

Zomer 2009 zal ik u informeren over de resultaten van de uitwerking, de beleidsconclusies die ik daar uit trek en het vervolgtraject.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J. C. Huizinga-Heringa

1 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

3.

Attachments

 
 
 

4.

More information

 

5.

EU Monitor

The EU Monitor enables its users to keep track of the European process of lawmaking, focusing on the relevant dossiers. It automatically signals developments in your chosen topics of interest. Apologies to unregistered users, we can no longer add new users.This service will discontinue in the near future.