Gezondheidsraad

Logo

De Gezondheidsraad adviseert ministers i en parlement i over de stand van de wetenschap op het gebied van volksgezondheid. Het adviesorgaan werd in 1902 opgericht naar aanleiding van de Gezondheidswet. De Gezondheidsraad wordt gefinancierd door de overheid, is onafhankelijk, en bestaat uit wetenschappers en deskundigen uit de gezondheidszorg.

1.

Taken en bevoegdheden

Dit onafhankelijke orgaan adviseert regering en parlement over de stand van wetenschap op het terrein van volksgezondheid, zodat zij de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen. De Gezondheidsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Gezondheidsraad probeert haar doelstelling te bereiken door zich bezig te houden met de volgende onderwerpen:

-Optimale gezondheidszorg

-Preventie

-Gezonde leefomgeving

-Gezonde voeding

-Gezonde arbeidsomstandigheden

-Gezondheidsonderzoek

-Innovatie en kennisinfrastructuur

2.

Organisatie

De organisatie van de gezondheidsraad bestaat uit een raad en een secretariaat. De raad bestaat uit deskundigen op de terreinen waar de Gezondheidsraad zich mee bezig houdt. De raad komt nooit plenair bijeen, maar bestaat uit divers samengestelde commissie. Zij brengen een advies uit dat vervolgens altijd nog wordt getoetst door een beraadsgroep. Daarna wordt het advies aangeboden aan één of meerdere bewindspersonen.

De commissies bestaan uit leden van de Gezondheidsraad en externe deskundigen. Er zijn vaste en ad-hoc commissies. De presidiumcommissie houdt zich bezig met de bestuurlijke kant en bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, de voorzitters van de beraadsgroepen en de voorzitters van de vaste commissies.

De Gezondheidsraad komt niet plenair bijeen, maar werkt per advies in ad hoc-commissies. Die commissies bestaan uit raadsleden die gespecialiseerd zijn op het terrein in kwestie en daarnaast uit deskundigen die geen lid zijn van de Gezondheidsraad.

Het secretariaat ondersteunt de Raad en bestaat uit een wetenschappelijke staf en een afdeling bedrijfsvoering.

3.

Positie ten opzichte van overheid

De Gezondheidsraad wordt gefinancierd door de rijksoverheid.

Deskundigen in dienst van de overheid kunnen worden ingeschakeld maar hebben geen stemrecht en verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud van conclusies en aanbevelingen.

Aan beraadsgroepen en commissies wordt standaard één waarnemer toegevoegd die een overheidsorganisatie vertegenwoordigd, ook zij hebben geen stemrecht.

4.

Geschiedenis

De Gezondheidsraad is opgericht in 1902 naar aanleiding van de invoering van de eerste Gezondheidswet. De Gezondheidsraad kreeg de taak om de inspecties, die volgens deze wet moesten worden uitgevoerd op de gezondheidszorg, te leiden en de regering te adviseren.

Sinds de tweede Gezondheidswet richtte de Gezondheidsraad zich alleen nog maar op adviseren. Het adviesorgaan ontwikkelde zich daarna steeds meer in de richting van een wetenschappelijk adviesorgaan.

In 1997 ging de Gezondheidsraad ook het parlement adviseren na een herziening van de Gezondheidswet.


Meer over