Non-gouvernementele organisatie (NGO) - EU monitor

EU monitor
Tuesday, July 14, 2020
calendar

Non-gouvernementele organisatie (NGO)

Source: Europa Nu.

Dit type organisatie, ook wel niet-gouvernementele organisatie of NGO genoemd, is onafhankelijk van de overheid. NGO's richten zich in de meeste gevallen op het behartigen van maatschappelijke belangen, bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking, natuur- en milieubescherming, gezondheid of mensenrechten. Deze organisaties hebben in de regel geen winstoogmerk.

Grofweg zijn er vier soorten NGO's te onderscheiden:

  • Actiegroep: door middel van acties zoals demonstraties probeert dit type NGO één specifieke doelstelling te bereiken, bijvoorbeeld het tegenhouden van de aanleg van een weg. Na het bereiken van het doel (of het mislukken daarvan) houdt de actiegroep vaak op te bestaan.
  • Pressiegroep: benaming voor NGO's die een uitgesproken politieke doelstelling hebben (bijv. Amnesty International of Greenpeace). Anders dan een actiegroep blijft een pressiegroep vaak permanent bestaan.
  • Belangengroep: hierin zijn personen of organisaties verenigd die een gezamenlijk belang hebben dat zich niet beperkt tot één doelstelling (bijv. de ANWB)
  • Beweging: deze NGO's streven over het algemeen veranderingen in de houding van de maatschappij na (bijv. een vredesbeweging)

De term NGO raakte in gebruik als gevolg van een vermelding in het Handvest van de Verenigde Naties i (1945). Hierin werden NGO's erkend als gesprekspartner van de VN i. Veel mensen zijn lid van één of meer NGO's. Sommige NGO's hebben honderdduizenden leden, ze zijn daarmee een belangrijke factor in de samenleving. Voor velen vormen zij een essentieel element van een goed werkende democratie, naast overheid en bedrijfsleven.