Cijfers kabinet-Van Agt III (1982)

Source: Parlement.com.

In 1982 zat Nederland in de diepste recessie sinds de jaren '50. Ondanks de explosief toenemende werkloosheid stegen de contractlonen met 7,6%. Het EMU-tekort liep op naar 5,9% BBP. Het kabinet-Van Agt III i was een overgangskabinet, maar besloot nog wel tot extra bezuinigingen (onder meer in de welzijnssector) van bijna f 13 miljard.

Niettemin bleven de collectieve uitgaven stijgen. De WAO- en WW-uitkeringen werden per 1 juli 1982 bevroren en de salarissen van ambtenaren en trendvolgers per 1 januari 1983. Aangedrongen werd op vrijwillige loonmatiging in het bedrijfsleven. Alleen 'echte minima' werden ontzien bij de teruggang in koopkracht.

1.

Kerncijfers

Mutatie (%), tenzij anders vermeld

1982

BBP (niveau, mrd €)

186,3

BBP

-1,3

Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur) (%)

0,6

Relevante wereldhandel

1,6

Wereldhandelsvolume

-0,8

Wereldeconomie

0,7

2.

Overheidsfinanciën

% BBP

1982

EMU-saldo

-5,9

EMU-schuld

53,0

Bruto collectieve uitgaven

59,8

Collectieve lasten

41,3

3.

Lonen en prijzen

%, tenzij anders vermeld

1982

Inflatie (hicp) (%)

n.b.

Inflatie (CPI) (%)

6,0

Arbeidsinkomensquote

77,5

Olieprijs (USD/vat)

32,6

Contractloonmutatie marktsector

7,6

4.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (1)

Dzd, tenzij anders vermeld

1982

Werkloosheid (%)

7,4

Werkloosheid (personen)

459

Groei werkgelegenheid (uren) (%)

-2,0

Werkloosheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

352

Bijstand (WWB/IOAW/IOAZ) (personen)

301

Werkloosheids- + bijstandsuitkeringen

653

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (uitkeringsjaren)

651

Uitkeringen ziekte (uitkeringsjaren)

259

5.

Arbeidsmarkt en sociale zekerheid (2)

%

1982

i/a-ratio

70,5

Bruto participatiegraad 20-64 jaar

57,0

Bruto participatiegraad 15-74

59,5

Netto participatiegraad 15-74

55,1

 

Meer over