Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer

foto Prof.Dr. J.M. (Jacqueline) Cramer
bron: VROM, ministerie (RVD/foto Eric Maas)
Source: Parlement.com.

Praktijk-gerichte wetenschapper die zich in het kabinet-Balkenende IV i drie jaar als PvdA-minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met name sterk maakte voor verduurzaming en voor de nationale en internationale aanpak van de klimaatproblematiek. Onderhandelde in Kopenhagen over een klimaatakkoord. Tot haar taken behoorde verder ruimtelijke ordening, op welk gebied zij met nieuwe omgevingswetgeving kwam. Werd minister na lang actief te zijn geweest in maatschappelijke functies, waaronder tot midden jaren tachtig de milieubeweging, onder meer als voorzitter van de Vereniging Milieudefensie. Daarna gaf zij in adviesorganen en het bedrijfsleven richting aan het integreren van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie en productketens. Na haar ministerschap keerde zij terug naar de wetenschap en nu treedt zij op als regisseur van de circulaire economie.

PvdA
in de periode 2007-2010: minister

1.

First names

Jacqueline Marian (Jacqueline)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amsterdam, 10 April 1951

3.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid) (sinds omstreeks 2006)

4.

Main functions and occupations

 • hoogleraar milieumanagenent in organisaties, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1999 until 1 August 2005
 • hoogleraar duurzaam ondernemen, "Copernicus Instituut", Universiteit Utrecht, from 1 August 2005 until 22 February 2007
 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, from 22 February 2007 until 23 February 2010
 • hoogleraar duurzaam innoveren, Universiteit Utrecht, from 1 October 2010
 • eigenaar zelfstandig adviesbureau "Cramer Milieuadvies", from March 2010
 • regisseur circulaire economie, Amsterdam Economic Board

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Other positions

Current (2/17)
 • voorzitter Raad van Toezicht, Stichting Holland Circular Hotspot, from 2018
 • voorzitter jury "The Green Quest", Presentie en selectie van de meest duurzame innovaties, georganiseerd door BNR radio, from 2018

Previous (2/90)
 • lid reflectiegroep Transitiepaden Circulaire Economie, SER, until 2017
 • voorzitter voor de Nederlandse Poolcommissie in opdracht van NWO, from 2017 until 2018

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter commissie Ruimtelijke Inrichting en Bereikbaarheid (SER), from 2003 until 2007
 • voorzitter diverse ad-hoc SER commissies

Honorary positions
diverse comités van aanbeveling

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (2/16)
 • Verdedigde in 2009 samen met minister Van der Hoeven in Barendrecht het kabinetsbesluit om ondergronds (en deels onder een woonwijk) CO2 op te slaan
 • Onderhandelde op de VN-Klimaatconferentie in Kopenhagen (7-18 december 2009) over een nieuw internationaal verdrag om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Zette zich, met haar Europese ambtgenoten, in voor vermindering met 30 procent van de uitstoot van CO2 in 2020 en met 80 tot 95 procent in 2050. De ontwikkelingslanden moesten steun krijgen bij hun inspanningen om de uitstoot te beperken. Nederland zegde daarbij 100 miljoen euro per jaar toe voor de periode 2010-2012.

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 2008 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (Stb. 496) tot stand. Deze wet bundelt de regelgeving voor burgers en bedrijven die op een bepaalde plek iets willen slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken. Vijfentwintig bestaande vergunningen, ontheffingen en meldingen op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten worden samengevoegd in één omgevingsvergunning. Dit moet zorgen voor vermindering van administratieve lasten. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.844)
 • Bracht in 2009 de Drinkwaterwet (Stb. 370) tot stand, die de Waterleidingswet vervangt. De wet regelt de productie en distributie door drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven worden verplicht een leveringsplan op te stellen. Er komt een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven ten aanzien van kwaliteit, milieueffecten, klanttevredenheid en kostenefficiëntie. Het wetsvoorstel was in 2006 ingediend door minister Winsemius. (30.895)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Maakte deel uit van een vriendenclub van milieudeskundigen die vijf tot zes keer per jaar in 'Het Polman's Huis' in Utrecht bijeenkwamen om over milieuproblemen te praten. Deelnemers waren onder meer Hans van der Vlist, Klaas van Egmond, Wouter van Dieren en Eric-Jan Tuininga (emeritus hoogleraar).

Private life
Haar vader was eigenaar van enkele herenkledingzaken (familiebedrijf) met vestigingen in Nederland en België

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.