European Agricultural Fund for Rural Development (ELFPO)

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) is een Europees fonds dat tot doel heeft het concurrentievermogen van de Europese land- en bosbouw te vergroten, het milieubeheer te verbeteren en de sociale en economische leefomstandigheden in plattelandsgebieden te verbeteren. Daarnaast wordt het fonds ingezet voor de financiële ondersteuning van plannen voor de ontwikkeling van specifieke plattelandsgebieden en de daarbij benodigde technische bijstand.

Het ELFPO bestaat sinds 1 januari 2007. In het EU-beleid Plattelandsontwikkeling 2021-2027 heeft de Commissie de prioriteiten voor het landbouwfonds vastgesteld. EU-landen geven ELFPO-geld uit aan plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's). Bij dit programma leggen nationale of regionale overheden ook geld bij. Het fonds van het ELFPO is een mix van leningen, microkredieten, garanties en kapitaalverstrekking.

Om aanspraak te kunnen maken op deze gelden, dient er tenminste aan vier van de zes prioriteiten van de Europese Commissie te zijn voldaan. Dit zijn: bevordering van kennisoverdacht in landbouw, verbeteren van concurrentievermogen en duurzaam beheer, verbetering van dierenwelzijn en risicobeheer, efficiënter gebruik van hulpbronnen en steun voor klimaatbestendige landbouw, herstel en verbetering van ecosystemen en bevorderen van sociale inclusie.

De verantwoordelijkheid voor dit fonds ligt bij de Eurocommissaris voor de landbouw i.

Meer informatie