Kaderbrief(besluitvorming) en Totalenbrief

Source: Parlement.com.

In de Kaderbrief geeft het ministerie van Financiën i jaarlijks eind maart of begin april een overzicht van financiële mee- en tegenvallers en claims voor gewenst nieuw beleid. De Kaderbrief gaat dus zowel over de lopende begroting i van het betreffende jaar als over (met name de uitgavenkant van) de nog op te stellen begroting voor het volgende jaar.

De informatie hiervoor is afkomstig uit:

  • de beleidsbrieven van de ministeries;
  • nieuwe macro-economische prognoses van het Centraal Planbureau i;
  • maandstaten over de uitvoering van de lopende begroting.

De Kaderbrief is niet openbaar, maar Kaderbriefvoorstellen lekken wel vaak uit.

1.

Kaderbriefbesluitvorming

De minister van Financiën stuurt de Kaderbrief aan de andere ministers. In april wordt de Kaderbrief in de ministerraad i besproken en worden beslissingen genomen over:

  • aanpassingen van de lopende begroting; deze aanpassingen worden verwerkt in de Voorjaarsnota i, de bijbehorende suppletoire begrotingen i, de Voorjaarsbrief Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en de Voorjaarsbrief Zorg;
  • de hoofdlijnen van de begroting voor het volgende jaar, vooral wat betreft de uitgaven.

Voorbeeld: in april 2017 neemt de ministerraad besluiten over aanpassingen in de begroting 2017 (deze komen in de Voorjaarsnota 2017 en daarmee samenhangende stukken) en over de hoofdlijnen van de begroting 2018.

2.

Belangrijkste besluit

De besluitvorming over de Kaderbrief is voor het kabinet het belangrijkste moment om besluiten te nemen over de begroting. Dit betekent dat normaal gesproken de belangrijkste beslissingen over de begroting voor het volgende jaar dus al ongeveer negen maanden voor dat jaar en ongeveer vijf maanden voor Prinsjesdag i genomen worden. Ook de begroting over het lopende jaar wordt soms nog op belangrijke beleidsmatige punten aangepast.

Dit besluit neemt een belangrijke plaats in bij het trendmatig begrotingsbeleid i.

3.

Totalenbrief

Na de besluitvorming over de begroting voor het volgende jaar stelt de minister van Financiën de Totalenbrief op. Op basis hiervan stellen de vakministers een concept-ontwerpbegroting op.

 

Meer over