Vervangingsregeling ministers

Source: Parlement.com.

Voor het geval een minister tijdelijk afwezig is, geldt een vaste vervangingsregeling. Ministers worden in eerste instantie vervangen door de eigen staatssecretaris.

Voor de ministeries waarbij de twee staatssecretarissen zijn, te weten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is mevrouw Van Bijsterveldt als eerste plaatsvervanger aangewezen en mevrouw Dijksma als tweede.

Is ook de staatssecretaris afwezig dan treedt een andere minister op als vervanger. De vervanger staat tussen haakjes.

Algemene Zaken (de eerste vicepremier, resp. tweede vicepremier)

Buitenlandse Zaken (de minister-president)

Justitie (minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Justitie)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VWS)

Financiën (Economische Zaken)

Defensie (Buitenlandse Zaken)

VROM (minister voor Wijken, Wonen en Integratie)

Verkeer en Waterstaat (VROM)

Economische Zaken (Financiën)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (SZW)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (LNV)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (minister voor Jeugd en Gezin)

Ontwikkelingssamenwerking (Buitenlandse Zaken)

Wijken, Wonen en Integratie (VROM)

Jeugd en Gezin (VWS)

Is ook de plaatsvervanger afwezig dan neemt de minister-president de functie waar en vervolgens één van de vicepremiers of de oudste aanwezige minister.