Besluit (tot 1 december 2009)

Source: Europa Nu.

Voordat het Verdrag van Lissabon i op 1 december 2009 in werking trad, bestonden er drie verschillende soorten 'besluiten'. Twee daarvan hadden betrekking op de tweede en derde pijler i van de Europese Unie, te weten Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (2e pijler) en Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken (voorheen Justitie en Binnenlandse Zaken, 3e pijler). Het derde 'besluit' was het besluit 'sui generis' i, dat een belangrijke restcategorie vormde. Onder het Verdrag van Lissabon is het besluit als rechtsinstrument opnieuw gedefinieerd i en vervangt het onder meer de beschikking i.

1.

Het besluit (voor 1 dec 2009) in detail

Voor de tweede en derde pijler bestonden de volgende specificeringen voor het besluit:

Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (2e pijler)

Artikel 13 VEU i: "De Raad neemt de nodige besluiten voor het bepalen en uitvoeren van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid op de grondslag van de door de Europese Raad vastgestelde algemene richtsnoeren."

Politiële en Justitiële Samenwerking in Strafzaken (voorheen Justitie en Binnenlandse Zaken, 3e pijler)

Artikel 34 VEU i: De Raad [kan] met eenparigheid van stemmen op initiatief van elke lidstaat of van de Commissie [...] besluiten aannemen voor elk ander doel dat met de doelstellingen van deze titel verenigbaar is, met uitsluiting van elke onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Deze besluiten zijn verbindend en hebben geen rechtstreekse werking; met gekwalificeerde meerderheid van stemmen neemt de Raad de maatregelen aan die nodig zijn om deze besluiten op het niveau van de Unie uit te voeren."

Verwarring Engelse term

De Engelse vertaling van het besluit als rechtsinstrument is 'decision'. Deze term werd echter ook gebruikt voor de beschikking i.

2.

Juridisch kader

GBVB-besluiten vonden hun rechtsgrond in de artikelen 13 i en 23 i VEU. PJSS- of JBZ-besluiten werden genoemd in artikel 34 i VEU.

3.

Meer informatie