EP wil wijzigingen in ontwerp-richtlijn inzake hergebruik en commerciële exploitatie overheidsdocumenten (rapport-Van Velzen)

Wednesday, February 12 2003, W.G. VAN VELZEN

W.G. VAN VELZEN (EVP/ED, NL)

Voorstel voor een richtlijn inzake het hergebruik en de commerciële exploitatie van overheidsdocumenten

Doc.: A5-0025/2003

Procedure : Medebeslissing, eerste lezing

Debat : 11 februari 2003

Stemming : 12 februari 2003

Verslag aangenomen

Het Europees Parlement benadrukt het belang van toegang tot overheidsinformatie. Wanneer informatie van overheden beschikbaar wordt gesteld, kan zij door burgers en bedrijven worden gebruikt en commercieel geëxploiteerd worden. Te denken valt hierbij aan de informatie die overheden verzamelen op sociaal, economisch, geografisch, toeristisch, meteorologisch of milieugebied. Het Commissievoorstel voorziet in een aantal uitzonderingen op de vrije beschikbaarheid van documenten, bijvoorbeeld voor culturele instellingen. Op documentatie van deze instellingen is in veel gevallen het auteursrecht van toepassing. Daarnaast mogen deze instellingen hun documentatie met winst verkopen, om zo zichzelf te kunnen bedruipen.

Het EP wil dat de richtlijn niet alleen geldt voor documenten, maar voor alle overheidsinformatie, dus ook informatie die alleen in elektronische vorm beschikbaar is. Het EP zondert nog die documentatie van de werkingssfeer van de richtlijn uit waarvoor het bedrijfs- of zakengeheim geldt. Voorts voert het EP een onderscheid in tussen basisinformatie en overige informatie. Tot basisinformatie wordt gerekend alle informatie van `de democratische constitutionele staten', dat zijn onder andere wetteksten, arresten en informatie van vertegenwoordigende lichamen zoals parlementen. Overige informatie wordt gedefinieerd als de informatie die geen basisinformatie is.

Documenten worden tegen kostendekkende tarieven beschikbaar gesteld, hoewel het wordt toegestaan de prijs van de informatie te verhogen met een redelijke investeringsopbrengst. Het EP stelt het recht van bezwaar in voor verzoekers die menen dat zij een te hoge vergoeding hebben moeten betalen voor de overheidsinformatie.

Het parlement wil voorts dat informatie zoveel mogelijk langs elektronische weg beschikbaar wordt gesteld. Om de toegang tot publieke informatie te bevorderen, dienen de lidstaten lijsten op te stellen van de voornaamste databases van openbare lichamen. Deze lijsten moeten kosteloos ter beschikking worden gesteld, bij voorkeur op het internet, en moeten voor de verschillende informatiecategorieën vermelden of het om basisinformatie of overige informatie gaat.