L. (László) Kovács

Source: Europa Nu.

László Kovács (1939) was van november 2004 tot en met februari 2010 lid van de Europese Commissie belast met douane en fiscale zaken. Daarvoor was hij fractievoorzitter van de sociaaldemocraten in het Hongaarse parlement en minister van Buitenlandse Zaken in de kabinetten-Horn en -Medgyessy.

in de periode 2004-2010: lid Europese Commissie

1.

First name

László (László)

2.

Personal data

Country
Hongarije

Place and date of birth
Boedapest, 3 July 1939

3.

Party/Movement

Party
MSzP (Magyar Szocialista Párt, Hongaarse Sociaal-Democratische Partij)

4.

Main functions and occupations

Main functions and occupations
 • chemisch technicus bij Medicolor en de Köbánya Pharmaceutische onderneming (Gedeon Richter), from 1957 until 1966
 • actief in de jongeren- en studentenbeweging, from 1966 until 1975
 • plaatsvervangend hoofd afdeling voor Internationale relaties, Socialistische Arbeiderspartij, from 1975 until 1986
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, from 1986 until 1989
 • lid parlement, from 1990 (drie keer herkozen)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 15 July 1994 until 8 July 1998 (kabinet-Horn)
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 27 May 2002 until 1 November 2004 (kabinet-Medgyessy)
 • kandidaat-lid van de Europese Commissie, belast met energie, from August 2004 until November 2004
 • lid Europese Commissie, belast met douane en fiscale zaken, from 22 November 2004 until 10 February 2010 (Commissie-Barroso I)

5.

Party political functions

Summary
 • lid presidium MSzP, from 1990
 • vicevoorzitter Centraal- en Oost-Europese Commissie van de Socialistische Internationale, from 1996 until 2003
 • voorzitter MSzP, from 1998 (herkozen in 2000)
 • fractievoorzitter MSzP in het Hongaarse parlement, from 1998 until 2000
 • vicevoorzitter Socialistische Internationale, from 2003

6.

Other positions

Previous
 • voorzitter OVSE (Organisatie van Veiligheid e Samenwerking in Europa), 1995
 • lid Comité van Wijzen van de Raad van Europa, from 1997 until 1999

7.

Education

Higher education
 • Petrik Lajos, technische school voor chemische industrie van Boedapest, from 1953 until 1957

Academic education
 • economische wetenschappen, Universiteit van Boedapest, from 1963 until 1968
 • politieke wetenschappen, from 1976 until 1980

8.

Activities

Activities on European affairs
 • Presenteerde in januari en oktober 2005 plannen voor modernisering van het douane- en fiscaal beleid 2005-2009. Aspecten van de belastingplannen zijn hervorming van de douane, modernisering van het BTW-regime, met name op financiële diensten; een betere bestrijding van belastingfraude; en belastingkortingen op onderzoek en ontwikkeling. Een hoeksteen is verder de instelling van een geconsolideerde belastinggrondslag voor bedrijven die in de EU-actief zijn. Als onderdeel hiervan zouden bedrijven verliezen in andere EU-lidstaten kunnen compenseren in eigen land.
 • Lanceerde in maart 2005 voorstellen voor vereenvoudiging van douane-regels voor importen
 • Presenteerde in juli 2005 een ontwerp-richtlijn voor BTW op diensten aan consumenten, na hierover in februari 2005 een openbare raadpleging te hebben gehouden. Volgens de voorstellen moeten internationale dienstverleners per 1 juli 2006 de btw-regels toepassen op het land van de afnemer
 • Presenteerde in juli 2005 voorstellen voor harmonisering van de belasting op auto's
 • Kondigde in oktober 2005 een pakket maatregelen aan om de toevloed van namaakproducten en piraterij aan de EU-grenzen tegen te houden (Actieplan tegen merkenpiraterij en vervalsing)
 • Lanceerde in november 2005 plannen voor een gedragscode om de belastingafhandeling van interne, grensoverschrijdende facturering ("transfer pricing") door multinationals die in de EU actief zijn eenvoudiger te laten verlopen. De gedragscode, waarover in juni 2006 een EU-akkoord bereikt werd, voert standaardformulieren in, die door de belastingdiensten van elke EU-lidstaat moeten worden aanvaard.
 • Presenteerde in november 2005 de resultaten van een grootscheepse douanecontrole op namaakartikelen (operatie "FAKE"), waarbij in mei 2005 tienduizenden kleren, schoenen, elektronische apparaten, medicijnen, sigaretten en ander namaakproducten zijn onderschept, met name uit China.
 • Lanceerde in november 2005 plannen voor een modernisering van de douanecode uit 1994, met name ter vermindering van de bureaucratische rompslomp bij import en export. Aspecten van de modernisering zijn de invoering van "authorised operators" voor uitvoering van douane-activiteiten, invoering van een elektronisch loket voor de afhandeling van btw-afdrachten en douaneformaliteiten ("Single Window"-concept), en het centraliseren van verschillende douaneactiviteiten zoals milieu- en veterinaire controles op één locatie ("One Stop Shop"-concept).
 • Presenteerde in januari 2006 voorstellen om de belastinggrondslag voor de winsten en verliezen van kleine en middelgrote bedrijven die zaken doen in het buitenland, volledig te laten plaatsvinden in het moederland.
 • Verruimde in februari 2006 de mogelijkheden voor reizigers om belastingvrij goederen te importeren uit derde landen; per 1 januari 2007 wordt de limiet verhoogd van 175 euro naar 500 euro voor vliegtuigpassagiers, en 220 euro voor andere reizigers; daarnaast worden de limieten voor koffie, thee en parfum helemaal opgeheven, maar lidstaten krijgen daarentegen de mogelijkheid om de invoer van alcohol en tabak naar eigen inzicht te beperken
 • Presenteerde in april 2006 plannen voor uniforme regels voor de wijze waarop bedrijven winstbelasting moeten betalen per 2008 ('Common Consolidated Corporate Tax Base')
 • Startte in mei 2006 een openbare raadpleging voor een herziening van Europese regels voor BTW op financiële diensten en verzekeringen
 • Reserveerde in mei 2006 een bedrag van 481 miljoen euro voor maatregelen tegen fraude met BTW-afdrachten en de invoer van namaakartikelen. Het verbeteren van de samenwerking tussen belastingdiensten is begroot op 157 miljoen, de verbetering van douanesystemen op 324 miljoen.
 • Presenteerde in mei 2006 plannen voor de strijd tegen belastingfraude, gericht op grensoverschrijdende samenwerking met derde landen, de wijziging van BTW-systemen, een verdere aanscherping van bestaande regels voor BTW-afdrachten en exportheffingen, en hervorming van Europese wetgeving inzake directe belastingen en hulp bij belastingcollectes
 • Startte in juli 2006 een evaluatie van de ruim honderd uitzonderingsbepalingen op de energiebelasting-richtlijn, die eind 2006 aflopen
 • Opende in oktober 2006 the SEED-on-Europa (System for the Exchange of Excise Data) website, waarmee bedrijven gratis online registratienummers kunnen raadplegen voor accijnzen op (met name) alcohol, tabak, olie en gas
 • Presenteerde in december 2006 plannen voor de opheffing van de (indirecte) belasting op de financiering van risicokapitaal en kapitaalfondsen; de belasting was in veel EU-landen al afgeschaft, maar bestaat nog in onder meer Spanje, Portugal, Oostenrijk en Polen
 • Nam in december 2006 maatregelen voor een grootscheepse herziening van de veiligheid van de Europese douanefaciliteiten
 • Presenteerde in december 2006 plannen voor een betere afstemming van de verschillende systemen voor directe belastingen, met als doel het opheffen van discriminatie en dubbele belastingen (met name voor inwoners van grensgebieden), het voorkomen van belastingontduiking en -misbruik, en het verminderen van kosten die het zakendoen in verschillende landen met zich meebrengt door de verschillende belastingregimes
 • Presenteerde in december 2006 plannen waarmee bedrijven verliezen in een andere EU-lidstaat mogen verrekenen met de winsten in andere EU-landen, op het moment dat de vennootschapsbelasting wordt bepaald
 • Presenteerde in december 2006 plannen voor een betere coördinatie tussen lidstaten over 'exit taxes', waarbij burgers en bedrijven die willen verhuizen naar een andere EU-lidstaat zonder hun bezittingen te verkopen alvast worden belast over het bedrag waarmee het kapitaal ten opzichte van de aanschaf is vermeerderd
 • Presenteerde in juli 2008 plannen om de accijns op tabaksproducten in de EU tot 2014 geleidelijk te verhogen en te harmoniseren. Doel van de Commissie is enerzijds het roken te ontmoedigen en anderzijds de illegale handel aan te pakken.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was aanvankelijk kandidaat-eurocommissaris voor energiezaken, maar maakte tijdens hoorzittingen op 30 september 2004 een dusdanig zwakke indruk dat het Europees Parlement zijn kandidatuur afkeurde. Verklaarde na afloop dat hij zich nauwelijks had kunnen voorbereiden vanwege de Hongaarse kabinetscrisis die leidde tot het aftreden van premier Medgyessy op 26 september 2004.

10.

Family

Marital status
gehuwd

Children
1 dochter