Dr. C.P. (Cees) Veerman

foto Dr. C.P. (Cees) Veerman
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: RVD
Source: Parlement.com.

Boer uit de Hoekse Waard, die vierenhalf jaar minister van Landbouw was. Was aanvankelijk leraar, maar nam later het ouderlijk akkerbouwbedrijf over en werd ook boer in Frankrijk. Actief als gemeenteraadslid en in adviesorganen van het CDA. Was docent en hoogleraar in Delft, Rotterdam en Tilburg en daarna voorzitter van het bestuur van de Landbouwuniversiteit. Vakminister die de agrarische sector goed kende en zich daardoor goed staande kon houden in debatten. Trad krachtig op bij de uitbraak van vogelgriep. Gebrek aan politiek gevoel bracht hem enkele keren in problemen, zonder dat echter zijn integriteit en toewijding ter discussie stonden.

CDA
in de periode 2002-2007: minister

1.

Personal data

Surnames
Cornelis Pieter (Cees)

Place and date of birth
Nieuw-Beijerland, 8 March 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl)

3.

Main functions and occupations

 • buitengewoon hoogleraar agrarische bedrijfseconomie en -sociologie, Katholieke Universiteit Brabant, from 1988 until July 2002
 • buitengewoon hoogleraar agribusiness, Erasmus Universiteit Rotterdam, from 1990 until 1997
 • voorzitter College van Bestuur, Universiteit Wageningen en Research Centrum, from 1997 until January 2002
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, from 22 July 2002 until 1 July 2003
 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, from 1 July 2003 until 22 February 2007 (naamswijziging ministerie bij K.B. van 24 juni 2003)
 • bijzonder hoogleraar duurzame plattelandsontwikkeling in Europees perspectief, Wageningen Universiteit en Universiteit van Tilburg, from March 2007 until June 2016 (vanwege het Wageningen Universiteit Fonds)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • speciaal gezant pulskorvisserij, 2018
 • voorzitter Raad van Commissarissen Greenport Ontwikkelingsmaatschappij, from 2019

Previous (2/34)
 • lid Europese Taskforce Agriculturele Markten, from January 2016 until November 2016
 • voorzitter Raad van Toezicht TKI-BBE, from October 2017

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/8)
 • Bracht in 2004 de Agenda Vitaal Platteland uit, waarin de plannen voor een leefbaar platteland en duurzame agrarische sector centraal staan. Het rijk zal op hoofdlijnen sturen en decentrale overheden krijgen meer bevoegdheden. In een Meerjarenprogramma wordt beschreven hoe de doelen kunnen worden gerealiseerd. (29.576)
 • Verbood per 1 januari 2005 de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Stelde wel de mosselkweek en visserij op de Waddenzee en Oosterschelde voor de toekomst veilig.
 • Verzette zich in juli 2005 in het kabinet tegen heroverweging van het besluit om tot 2013 geen wijziging in het plafond aan landbouwsubsidies aan te brengen

Legislative activities as minister (3/10)
 • Bracht in 2006 de Wet inrichting landelijk gebied (Stb. 666) tot stand. De wet biedt een kader voor de programmering, financiering en uitvoering van inrichting en beheer van het landelijk gebied. Het gaat hierbij om afspraken over de wijze van programmering van het beschikbare rijksbudget en de financiering van het beleid. Het wettelijke kader staat naast het sectoroverstijgende instrumentarium van de ruimtelijke ordening en van het milieu- en waterbeleid. De Landinrichtingswet en enige andere inrichtingswetten worden ingetrokken. (30.509)
 • Bracht in 2007 samen met staatssecretaris Van Geel een wet tot wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. 103) tot stand. Hierdoor werd de aanwijzing van te beschermen gebieden beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen 'zeer kwetsbare gebieden'. Deze gebieden moeten binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gaan zwaardere criteria gelden. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. (30.654)
 • Bracht in 2007 de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Stb. 125) tot stand. De wet biedt een modern wettelijk kader, waarbinnen ondernemers en bedrijven zoveel mogelijk de ruimte krijgen om hun activiteiten naar eigen inzicht vorm te geven. Er komt één juridisch toetsingskader voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (niet-landbouwkundige bestrijdingsmiddelen). De Bestrijdingsmiddelenwet 1962 wordt ingetrokken. (30.474)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/7)
 • Rondde eind 2001 met succes een grootscheepse reorganisatie van de Universiteit Wageningen af
 • Kwam in augustus 2005 in opspraak toen hij nog zakelijke belangen in zijn Franse boerenbedrijven leek te hebben. Zo had hij de jaarrekening over 2003 van SAS France Veerman ondertekend en stond hij in het Franse handels- en vennootschapsregister nog vermeld als directeur van vier werkmaatschappijen. Hij erkende in de Kamer dat hij formeel verantwoordelijk was voor deze fouten. Omdat hij kon aantonen dat hij geen rol had gespeeld bij het beheer van zijn landbouwbedrijven en dat de onterechte inschrijving te wijten was aan nalatigheid van zijn Franse notaris, verbond de Kamer geen consequenties aan deze fouten.
 • Was eerste ondertekenaar van een open brief van 27 CDA'ers, onder wie Herman Wijffels, Hanja Maij-Weggen, Frans Andriessen en Bert de Vries, die de CDA-fractie opriep af te zien van vorming van een kabinet met gedoogsteun van de PVV. De brief werd gepubliceerd in NRC Handelsblad van 28/29 augustus 2010.

Private life
 • Zijn vader was landbouwer (klein boerenbedrijf met melkkoeien)
 • Nam toen hij nog op de hbs zat het landbouwbedrijf van zijn vader over. Combineerde toen studie en werk.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Matthijs Smits, "Krachtpatser met alle risico van dien", Het Financieele Dagblad, 18 augustus 2005
 • Marc Peeperkorn, "Ik buig maar één keer", De Volkskrant, 26 november 2005
 • Hans Goslinga, "Zet de verhoudingen nooit op scherp", Trouw, 26 juni 2006
 • John Schoorl, "Laten we eenvoudig blijven. Reportage: Cees Veerman, op stap met een demissionaire minister", De Volkskrant, 20 januari 2007

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.