Mr. A.J. (Aart Jan) de Geus

foto Mr. A.J. (Aart Jan) de Geus
bron: CDA
Source: Parlement.com.

Non-conformistische bewindsman van christelijk-gereformeerden huize. Kwam op 25-jarige leeftijd in dienst van het CNV en bracht het daar tot vicevoorzitter. Ondanks die vakbondsachtergrond had hij als minister van Sociale Zaken een moeizame relatie met de vakbeweging en weigerde FNV-voorman De Waal in 2004 publiekelijk hem de hand te schudden. Vooral zijn beleid om het aantal arbeidsongeschikten te verminderen door strengere keuringseisen leidde tot kritiek. Wilde echter boven alles mensen laten terugkeren naar een arbeidssituatie. Na een aarzelende start toonde hij zich later een krachtige bewindspersoon die vrijwel alle sociale wetten hervormde en de Bijstandswet verving door de Wet Werk en Bijstand. Stapte na zijn ministerschap over naar de OESO i en is nu topman van het Bertelsmann Instituut.

CDA
in de periode 2002-2007: minister

1.

First names

Aart Jan (Aart Jan)

2.

Personal data

Place and date of birth
Doorn, 28 July 1955

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • RPF (Reformatorisch Politieke Federatie) (tijdens CNV-periode overgestapt naar het CDA)
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl)

4.

Main functions and occupations

 • minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, from 22 July 2002 until 22 February 2007
 • minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, from 16 October 2002 until 27 May 2003
 • lid Raad van Bestuur "Bertelsmann Stiftung", from 1 September 2011 (Duitse internationaal gerichte denktank)
 • voorzitter Raad van Bestuur "Bertelsmann Stiftung", from 5 August 2012

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/3)
 • lid begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, from 1 June 2019
 • lid Raad van Advies Nederlandse Orde van Advocaten, from December 2020

Previous (2/5)
 • lid Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (voor ministerschap)
 • lid Ziekenfondsraad (voor ministerschap)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2004 de notitie 'Nieuwe accenten op het terrein van werk en inkomen' uit. Hierin worden de hoofdlijnen van het inkomensbeleid in de toekomst geschetst. Vanwege de veranderende bevolkingssamenstelling zijn structurele aanpassingen van de verzorgingsstaat nodig. Burgers moeten meer hun eigen keuzes maken als het gaat om leren, werken, zorgen en rusten. Dat mag echter niet ten koste gaan van kwetsbare groepen. Accenten moeten zo worden gekozen, dat solidariteit met de zwaksten ook op langere termijn wordt zeker gesteld. Er worden nog geen concrete beleidsdoelen geformuleerd. Aandacht moet er zijn voor de onderkant van de arbeidsmarkt, voor een betere afstemming van vraag en aanbod van werk en voor re-integratie. Ingewikkelde ontslagprocedures moeten worden voorkomen. Werk moet lonen en belemmeringen voor vrouwen om te werken dienen te worden weggenomen. Daarvoor is goede kinderopvang nodig. Verblijf in een uitkering moet zo kort mogelijk zijn. Sociale zekerheid moet zowel bescherming bieden als prikkels bevatten voor werknemers en werkgevers om vermijdbaar en oneigenlijk gebruik tegen te gaan. (29.804)
 • Het in 2004 door hem ingediende wetsvoorstel Wet medezeggenschap werknemers (en de ontwerp-invoeringswet), die de Wet op de ondernemingsraden moest vervangen, werd in 2006 na ernstige kritiek van een deel van de Tweede Kamer ingetrokken. (29.818)

Legislative activities as minister (2/15)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 469) van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en het BW tot stand over seksuele intimidatie op het werk. Een rechter kan bij een klacht over seksuele intimidatie beslissen de bewijslast te verschuiven naar de beschuldigde partij. Dat kan gebeuren als de werknemer een klacht zo met feiten kan onderbouwen dat de rechter het vermoeden van (seksuele) intimidatie kan afleiden. Wanneer de bewijslast wordt verschoven, betekent dit dat de werknemer niet hoeft te bewijzen dat dit niet het geval is. De wet geeft uitvoering aan een Europese richtlijn. (30.237)
 • Bracht in 2006 een nieuwe Pensioenwet (Stb. 705) tot stand. De wet vervangt de Pensioen- en Spaarfondsenwet en moet de waarborgen voor financiële zekerheid, individuele zekerheid en uitvoeringszekerheid op duidelijke wijze wettelijk te verankeren. Er verandert ten principale niets aan de verdeling tussen de drie pijlers (de AOW, de pensioenen en de individuele derdepijlervoorzieningen) of aan de rol van de overheid. De belangrijkste beleidsmatige veranderingen ten opzichte van de PSW zijn het verhelderen van de verantwoordelijkheidsverdeling in de driehoeksverhouding werkgever, werknemer en pensioenuitvoerder, verbetering van toezicht en invoering van een maximale toetredingsleeftijd van 21 jaar en regeling van de afkoop van kleine pensioenen. (30.413)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Bepleitte als vakbondsman een fikse milieubelasting ("twee gulden op een liter brandstof")
 • Pleitte in 2001 in Trouw voor een nieuw soort WAO alleen voor definitief arbeidsongeschikten: "Maak een nieuwe regeling, geef die nieuwe vormen, vooral ook een nieuwe naam, een new deal, een nieuw imago."

Anecdotes and citations
 • Bij het CNV werd over De Geus gezegd: "De beste beleidsmedewerker van Aart Jan is Aart Jan zelf."

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.