Mr. N.A. (Ella) Kalsbeek

foto Mr. N.A. (Ella) Kalsbeek
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Gewaardeerde justitiewoordvoerster van de PvdA-Tweede Kamerfractie die ook korte tijd staatssecretaris was in het kabinet-Kok II i. Begon als beleids- en stafmedewerkster van de PvdA-fractie en ging in het najaar van 1989 zelf deel uitmaken van die fractie. Leidde onder meer de commissie die uitvoering van de aanbevelingen van de IRT-enquêtecommissie i onderzocht. Hield zich behalve met justitie en sociale zaken ook bezig met zaken rond het koninklijk huis en met het jeugdbeleid. Maakte zich sterk voor verbetering van de (justitiële) jeugdzorg. Sprak haar gedegen redevoeringen in de Kamer altijd tamelijk snel uit.

PvdA
in de periode 1989-2006: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Neeltje Adriana (Ella)

Place and date of birth
Middelburg, 5 January 1955

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid)

3.

Main functions and occupations

 • beleidsmedewerker PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1983 until 1988
 • stafmedewerker algemeen beleid ter ondersteuning bestuur, PvdA-fractie Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 1988 until 13 September 1989
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 14 September 1989 until 2 January 2001
 • staatssecretaris van Justitie (belast met personen- en familierecht, juridische beroepen, asiel en migratie en jeugdbescherming), from 2 January 2001 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 November 2006
 • voorzitter Raad van Bestuur "Altra" (instelling voor jeugdzorg en speciaal onderwijs) te Amsterdam, from 1 March 2007 until 1 August 2007
 • voorzitter LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging), from 1 August 2014 until 1 April 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de behandeling van zaken die lagen op het terrein van 1. asiel en immigratie; 2. personen- en familierecht; 3. jeugdzorg, jeugdbescherming, Justitiële Jeugd Inrichtingen en jeugdreclassering 4. juridische beroepen; 5. kansspelen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter advies over regeling voor huishoudelijke hulp, from May 2013
 • voorzitter raad van commissarissen Huisartsen Utrecht Stad (HUS), January 2022

Previous (2/19)
 • voorzitter commissie lesbisch ouderschap en adoptie, from June 2007 until October 2007
 • lid en voorzitter Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers), from 20 October 2011 until 2015 (benoemd na het tijdelijk terugtreden van de zittende Raad van Toezicht)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • voorzitter commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from January 2003 until 30 November 2006
 • voorzitter algemene commissie voor het Integratiebeleid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 6 December 2005 until 30 November 2006

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de periode 1989-2001 als Tweede Kamerlid vooral bezig met justitie, politie, sociale zaken (Algemene Nabestaandenwet, Algemene Bijstandswet) en antidiscriminatiewetgeving
 • Diende in 1998 samen met haar fractiegenoot Peter van Heemst een initiatiefwetsvoorstel in met betrekking tot strafverzwarende omstandigheden bij gewelddelicten (tegengaan van zgn. zinloos geweld). Dit voorstel werd in 2002 overgenomen door Jo Horn (PvdA) en Theo Rietkerk (CDA) en in 2003 ingetrokken. (26.295)
 • Presenteerde in 2005 samen met haar fractiegenoot Jeroen Dijsselbloem het rapport "Tussen Regels en Realiteit" over een praktijkonderzoek naar de publieke dienstverlening. Dit onderzoek betrof de uitvoering in de Jeugdzorg, Sociale Dienst en bij Verpleeghuizen.

Policy-making activities as minister
 • Bracht ingrijpende wijzigingen in het AMA-beleid (Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers) tot stand, alsmede een hernieuwd landen- en terugkeerbeleid. Naast de eerder tot stand gekomen wijziging van de Vreemdelingenwet leidde dit in 2002 tot een daling van de instroom van asielzoekers met ruim 20.000 ten opzichte van 2000.
 • Bracht in 2002 de Nota "Vasthoudend en effectief" uit over bestrijding van de jeugdcriminaliteit. In de nota staan onder meer voorstellen als het instellen van niet-vrijblijvende opvoedingsondersteuning en verplichte nazorg voor iedere jongere die een vrijheidsstraf of andere zware sanctie heeft ondergaan. Er komt meer accent op resocialisatie en heropvoeding. Met het oog op 'veelplegers' wordt aan maatregelen als individuele trajectbegeleiding en nachtdetentie gedacht. (28.292)

Legislative activities as minister (3/4)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 275) van het Burgerlijk Wetboek tot stand waardoor de rechten en verplichtingen van gehuwden en geregistreerde partners worden vereenvoudigd. De verplichting tot samenwoning vervalt. Het voorstel was in 2000 ingediend door staatssecretaris Cohen. (27.084)
 • Bracht in 2001 een wijziging (Stb. 468) van het Burgerlijk Wetboek tot stand in verband met de automatische verkrijging van het gezamenlijk gezag tijdens geregistreerd partnerschap door een ouder en de partner die niet de (juridische) ouder is bij de geboorte van een kind. Hiermee wordt voorkomen dat na de geboorte het gezag niet wordt uitgeoefend als de ouder die het gezag heeft overlijdt. Dit gezamenlijk gezag is zowel van toepassing op een kind geboren tijdens het geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen als tussen een man en een vrouw. Het wetsvoorstel was in 2000 ingediend door staatssecretaris Cohen. (27.047)
 • Bracht in 2002 de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Stb. 240) tot stand. Hiermee komt er een regeling voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van afstammingsgegevens van donoren bij kunstmatige bevruchting. De donorgegevens worden gedurende 80 jaar centraal opgeslagen en bewaard door een Stichting. De gegevens mogen afzonderlijk of in combinatie niet herleidbaar zijn tot de individuele donor. Het voorstel was in 1993 ingediend door staatssecretaris Kosto. Het werd in 2001 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Cohen. (23.207)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in augustus 2000 door Duivesteijn verslagen in de strijd om het vicefractievoorzitterschap

9.

Publications

Publications
 • Ruud van Heese, "Ella Kalsbeek, een gedreven politica" , Trouw, 19 december 2000
 • "Kordaat Karakter", in: Elservier, 14 april 2001
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.