H.A.L. (Henk) van Hoof

foto H.A.L. (Henk) van Hoof
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Voormalige marineofficier en vakbondsbestuurder die afwisselend voor de VVD Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. Kwam tussentijds in de Kamer en werd daar een gedegen woordvoerder ambtenarenzaken en sociale zaken. Maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie sociale zekerheid i. In het tweede kabinet-Kok i was hij staatssecretaris van personeels- en materieelbeleid bij Defensie. Na een kort hernieuwd Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester in Delfzijl en daarna opnieuw staatssecretaris, van Sociale Zaken. Hield zich vooral bezig met de problematiek van de arbeidsmarkt en de komst van werknemers uit nieuwe EU-landen. Stond bekend als de minst opvallende bewindspersoon.

VVD
in de periode 1991-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Hendrikus Andreas Lambertus (Henk)

Place and date of birth
Nijmegen, 9 November 1947

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1974

3.

Main functions and occupations

 • officier Koninklijke Marine, from 1968
 • luitenant-ter-zee der Administratie, Koninklijke Marine, until 1 March 1981
 • onderhandelaar, c.a.o.-coördinator en hoofd vakbondsactiviteiten, VHP (Vereniging van Hoger Personeel), from 1 March 1981 until 5 November 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 November 1991 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelsbeleid, aankoopbeleid, bedrijfsvoering en samenwerking tussen de krijgsmachtorganisaties), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003
 • waarnemend burgemeester van Delfzijl, from 18 August 2003 until 1 May 2004
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, bijstand en volksverzekeringen en sociale werkvoorziening), from 17 June 2004 until 22 February 2007
 • voorzitter Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs), from 1 March 2007 until 1 December 2014

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Defensie belast met de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. het personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aangelegenheden waarvan de behartiging hem werd toevertrouwd.
 • Was als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met 1. arbeidsmarktbeleid, inclusief Europees Sociaal Fonds; 2. aansturing CWI, inclusief het functioneren van de keten werk en inkomen; 3. arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief handhaving; 4. Bijstandsbeleid, inclusief het gemeentelijk reïntegratiebeleid; 5. Wet Sociale Werkvoorziening; 6. volksverzekeringen, inclusief uitvoering; 7. handhavingsbeleid; 8. fraudebestrijding.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/12)
 • lid algemeen bestuur VNO-NCW, from 24 June 2010
 • lid algemeen bestuur LWV (Limburgse Werkgeversvereniging)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 1992 until 1994
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1994 until August 1998

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met ambtenarenzaken, pensioenwetgeving, sociale zekerheid, bijstand, gehandicaptenbeleid, inkomensbeleid en medische keuringen

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Bracht in november 2005 samen met de ministers Zalm en Donner en staatssecretaris Van Gennip de nota 'Het rijk rond schulden' uit over een integrale aanpak van de schuldenproblematiek (24.515)
 • Diende in 2006 samen met minister Zalm een wetsvoorstel in over een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoeslag). De wet werd in gewijzigde vorm en na indiening van een novelle in 2007 door minister Rouvoet en staatssecretaris De Jager als Wet op het kindgebonden budget in het Staatsblad gebracht. (30.912)
 • Bepaalde dat vanaf 1 mei 2006 de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten vrijer zou worden. Per sector zou worden nagegaan of zij hier makkelijker konden komen werken, in de aanloop naar volledig open grenzen op 1 januari 2007. Er kwamen maatregelen om te voorkomen dat Nederlandse werknemers zouden worden "weggeconcurreerd" door goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen. Werknemers uit Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië mochten eerder alleen in Nederland werken als niemand uit Nederland of uit een van de 'oude' EU-lidstaten voor het werk beschikbaar was.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2004 een wijziging (Stb. 325) van de Wet sociale werkvoorziening en de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen tot stand, waardoor de indicatiestelling voor de WSW wordt overgeheveld van de gemeenten naar de Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI). Het wetsvoorstel was in 2003 ingediend en in 2006 met succes in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Rutte. (29.225)
 • Bracht in 2004 de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Wet Walvis) in het Staatsblad (Stb. 311). De wet vergroot de inzichtelijkheid van het stelsel van sociale zekerheid, verhoogt de rechtmatigheid van de uitkeringsvaststelling, vermindert de administratieve lasten voor werkgevers en verlaagt de uitvoeringskosten van het UWV. Er komt onder meer één dagloonregeling voor alle werknemersverzekeringen. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door staatssecretaris Linschoten en in 2004 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Rutte. (28.219)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 673) van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 tot stand, waardoor de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbobeleid wordt vergroot. Ondernemingen krijgen meer ruimte om dit zelf te regelen, zonder gedetailleerde regels van de centrale overheid. (30.552)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Trok zich in april 2004 terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Westland, nadat de kandidatuur voortijdig was uitgelekt.

9.

Publications

Publications
Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.