H.A.L. (Henk) van Hoof

foto H.A.L. (Henk) van Hoof
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Voormalige marineofficier en vakbondsbestuurder die afwisselend voor de VVD Tweede Kamerlid en staatssecretaris was. Kwam tussentijds in de Kamer en werd daar een gedegen woordvoerder ambtenarenzaken en sociale zaken. Maakte deel uit van de parlementaire enquêtecommissie sociale zekerheid i. In het tweede kabinet-Kok i was hij staatssecretaris van personeels- en materieelbeleid bij Defensie. Na een kort hernieuwd Kamerlidmaatschap waarnemend burgemeester in Delfzijl en daarna opnieuw staatssecretaris, van Sociale Zaken. Hield zich vooral bezig met de problematiek van de arbeidsmarkt en de komst van werknemers uit nieuwe EU-landen. Stond bekend als de minst opvallende bewindspersoon.

VVD
in de periode 1991-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Hendrikus Andreas Lambertus (Henk)

2.

Personal data

Place and date of birth
Nijmegen, 9 November 1947

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1974

4.

Main functions and occupations

 • onderhandelaar, c.a.o.-coördinator en hoofd vakbondsactiviteiten, VHP (Vereniging van Hoger Personeel), from 1 March 1981 until 5 November 1991
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 5 November 1991 until 3 August 1998
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelsbeleid, aankoopbeleid, bedrijfsvoering en samenwerking tussen de krijgsmachtorganisaties), from 3 August 1998 until 22 July 2002
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 23 May 2002 until 30 January 2003
 • waarnemend burgemeester van Delfzijl, from 18 August 2003 until 1 May 2004
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met onder meer arbeidsmarktbeleid, arbeidsomstandigheden, bijstand en volksverzekeringen en sociale werkvoorziening), from 17 June 2004 until 22 February 2007
 • voorzitter Stichting LVO (Limburgs Voortgezet Onderwijs), from 1 March 2007 until 1 December 2014

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris van Defensie belast met de aangelegenheden betreffende de krijgsmacht, voor zover het ging om 1. het personeelsbeleid; 2. de materieelvoorziening; 3. nationale bestuurlijke aangelegenheden; 4. de bedrijfsvoering met inbegrip van geautomatiseerde informatievoorziening; 5. andere aangelegenheden waarvan de behartiging hem werd toevertrouwd.
 • Is als staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met 1. arbeidsmarktbeleid, inclusief Europees Sociaal Fonds; 2. aansturing CWI, inclusief het functioneren van de keten werk en inkomen; 3. arbeidsomstandighedenbeleid, inclusief handhaving; 4. Bijstandsbeleid, inclusief het gemeentelijk reïntegratiebeleid; 5. Wet Sociale Werkvoorziening; 6. volksverzekeringen, inclusief uitvoering; 7. handhavingsbeleid; 8. fraudebestrijding.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current
 • lid algemeen bestuur LWV (Limburgse Werkgeversvereniging)

Previous (2/11)
 • voorzitter Raad van Toezicht Platform Duurzame Terugkeer
 • lid algemeen bestuur VNO-NCW, from 24 June 2010

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie inzake het functioneren uitvoeringsorganen in de sociale zekerheid (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 3 September 1992 until 1994
 • voorzitter Commissie voor de Verzoekschriften (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from October 1994 until August 1998

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer bezig met ambtenarenzaken, pensioenwetgeving, sociale zekerheid, bijstand, gehandicaptenbeleid, inkomensbeleid en medische keuringen

Policy-making activities as minister (2/7)
 • Diende in 2006 samen met minister Zalm een wetsvoorstel in over een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoeslag). De wet werd in gewijzigde vorm en na indiening van een novelle in 2007 door minister Rouvoet en staatssecretaris De Jager als Wet op het kindgebonden budget in het Staatsblad gebracht. (30.912)
 • Bepaalde dat vanaf 1 mei 2006 de toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt voor werknemers uit de nieuwe Midden- en Oost-Europese EU-lidstaten vrijer zou worden. Per sector zou worden nagegaan of zij hier makkelijker konden komen werken, in de aanloop naar volledig open grenzen op 1 januari 2007. Er kwamen maatregelen om te voorkomen dat Nederlandse werknemers zouden worden "weggeconcurreerd" door goedkope arbeidskrachten uit de nieuwe EU-landen. Werknemers uit Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië mochten eerder alleen in Nederland werken als niemand uit Nederland of uit een van de 'oude' EU-lidstaten voor het werk beschikbaar was.

Legislative activities as minister (2/3)
 • Bracht in 2004 de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten (Wet Walvis) in het Staatsblad (Stb. 311). De wet vergroot de inzichtelijkheid van het stelsel van sociale zekerheid, verhoogt de rechtmatigheid van de uitkeringsvaststelling, vermindert de administratieve lasten voor werkgevers en verlaagt de uitvoeringskosten van het UWV. Er komt onder meer één dagloonregeling voor alle werknemersverzekeringen. Het wetsvoorstel was in 2002 ingediend door staatssecretaris Linschoten en in 2004 in de Tweede Kamer verdedigd door staatssecretaris Rutte. (28.219)
 • Bracht in 2006 een wijziging (Stb. 673) van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 tot stand, waardoor de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers voor het arbobeleid wordt vergroot. Ondernemingen krijgen meer ruimte om dit zelf te regelen, zonder gedetailleerde regels van de centrale overheid. (30.552)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Trok zich in april 2004 terug als kandidaat voor het burgemeesterschap van de nieuwe gemeente Westland, nadat de kandidatuur voortijdig was uitgelekt.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.