Drs. G.B.M. (Gerd) Leers

foto Drs. G.B.M. (Gerd) Leers
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Limburgs CDA-Tweede Kamerlid, gemeentebestuurder en minister. Was geruime tijd werkzaam op het snijvlak van bestuur en bedrijfsleven en kwam in 1990 tussentijds in de Tweede Kamer. Hield zich daar bezig met handelsbeleid en grote infrastructurele projecten en was een geducht tegenspeler van de verkeersministers. Kaartte in 2001 met Van Gijzel de bouwfraude aan. Vanaf 2002 een populaire burgemeester van Maastricht, die krachtig optrad tegen criminele activiteiten. Stapte in 2010 op toen een deel van de raad het vertrouwen opzegde vanwege een integriteitskwestie. Werd in oktober dat jaar vrij onverwacht minister voor Immigratie en Asiel (en sinds 16 december 2011 tevens voor Integratie) in het kabinet-Rutte I . Moest schipperen tussen verlangens van gedoogpartij PVV en de realiteit van internationale afspraken over asiel. In 2018-2020 was hij waarnemend burgemeester van Brunssum.

CDA
in de periode 1990-2012: lid Tweede Kamer, minister

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Bernardus Maria (Gerd)

Place and date of birth
Kerkrade, 12 July 1951

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • PvdA (Partij van de Arbeid), from 1975 until 1976
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1979

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 4 September 1990 until 1 February 2002
 • burgemeester van Maastricht, from 1 February 2002 until 1 March 2010 (vanaf 14 januari 2010 op non-actief)
 • ambteloos, from 1 March 2010 until 14 October 2010
 • minister zonder portefeuille, minister voor Immigratie en Asiel, from 14 October 2010 until 16 December 2011 (wijziging taakomschrijving bij KB 16 december 2011)
 • minister zonder portefeuille, minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, from 16 December 2011 until 5 November 2012
 • eigenaar "De Vijfde Berg Management B.V.", from March 2013 (oprichter)
 • mede-eigenaar GP-staffing voor government professionals, from October 2013 (oprichter)
 • waarnemend burgemeester van Brunssum, from 1 January 2018 until 11 March 2020

Responsibilities as minister
 • Was als minister voor Immigratie en Asiel belast met belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van vreemdelingenzaken, met inbegrip van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de grensbewaking inzake vreemdelingenzaken en de Rijkswet op het Nederlanderschap
 • Was vanaf 16 december 2011 tevens belast met aangelegenheden betreffende integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden (Koninklijk Besluit 11.00351)

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/5)
 • voorzitter Stichting Vrienden van de Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
 • commissaris Assemblee Sprekersbureau

Previous (2/31)
 • lid Raad van Toezicht Stichting Montesquieu, from July 2008 until October 2010
 • voorzitter onafhankelijke commissie OV-chipkaart (benoemd, niet uitgeoefend)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 22 September 1998 until 1 February 2002
 • plaatsvervangend lid Presidium (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 9 February 2000 until 1 February 2002

Honorary positions
honorary citizinship, Marshall (Missouri)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich als Tweede Kamerlid vooral bezig met economische zaken (handelsbeleid), verkeer en waterstaat en ruimtelijke ordening (met name grote infrastructurele werken). Sprak ook bij de behandeling van het wetsvoorstel herindeling Zeeland
 • Interpelleerde op 13 november 2001 de ministers Netelenbos en Jorritsma over bouwfraude en corruptie van ambtenaren (28.093)

Policy-making activities as minister
 • Bracht in 2011 een discussiestuk ('position paper') uit voor zijn EU-collega's over het Nederlandse immigratiebeleid. Doel van de Nederlandse voorstellen op het gebied van immigratie is te komen tot een sterker, welvarender Nederland binnen een sterke Europese Unie. Uitgangspunt van Nederland is dat illegale immigratie moet worden voorkomen en legale migratie in goede banen moet worden geleid. Nederland staat daarbij voor een streng en rechtvaardig asielbeleid en een selectief immigratiemodel dat kansen biedt aan migranten die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. De inzet is om hun positie in de samenleving te versterken.
 • Bepleitte in de EU de invoering van strengere regels voor gezinsmigratie, zoals scherpere leeftijds- en inkomenseisen. In maart 2012 bleek dat er in de 27 EU-lidstaten onvoldoende steun was voor de Nederlandse wensen en in juni 2012 maakte Eurocommissaris Malmström bekend dat de regels niet zouden worden veranderd.
 • Bracht in 2011 een beleidsbrief uit over de aanpak van illegaal verblijf. Illegale migratie en illegaal verblijf worden nadrukkelijk ontmoedigd. Illegaal verblijf door meerderjarige vreemdelingen wordt strafbaar gesteld (als overtreding) en beboet. Illegale vreemdelingen krijgen een terugkeerbesluit en worden in bewaring gesteld. Hulpverlening aan illegalen, wordt - anders dan actieve bevordering van illegaliteit - niet strafbaar. Aanpak van mensenhandel wordt een speerpunt van beleid; bestrijding van illegale tewerkstelling en huisvesting van illegalen krijgen meer aandacht. (19.637)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2011 een wet (Stb. 663) tot wijziging van de Vreemdelingenwet tot stand ter implementatie van de EG-richtlijn over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven. Voor iedere illegale vreemdeling moet een terugkeerbesluit worden uitgevaardigd. Het wetsvoorstel was in 2010 ingediend door minister Hirsch Ballin. (32.340)
 • Bracht in 2012 een wet (Stb. 430) tot wijziging van de Wet inburgering tot stand, waardoor de verantwoordelijkheid voor de inburgering bij de inburgeringsplichtige zelf komt te liggen. De inburgeringsplichtige moet voortaan de deelname en financiering van de inburgering regelen. Minder draagkrachtige nieuwkomers kunnen gebruik maken van een sociaal leenstelsel. (33.086)

8.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Verloor in 2010 het vertrouwen van de meerderheid van de gemeenteraad van Maastricht omdat coalitiepartijen PvdA en GroenLinks en oppositiepartijen VVD en SP meenden dat er een onwerkbare situatie was ontstaan door een affaire. In 2006 had hij een nog te bouwen vakantievilla gekocht aan de Zwarte Zee in het Bulgaarse Byala (de woning was deel van een toeristisch project) van een bedrijf waarvan een Maastrichtse topambtenaar mede-eigenaar was. Het project kwam echter nauwelijks van de grond en hij probeerde daarna zijn geld veilig te stellen. Daarbij had hij in zijn functie van burgemeester contacten met Bulgaarse bestuurders en politici en zocht hij bemiddeling door de Bulgaarse ambassadeur. Het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) constateerde dat hij de geldende gedragscode voor de burgemeester van Maastricht had overtreden en dat er sprake was van de schijn van belangenverstrengeling. Van bewust overtreden van de gedragscode was volgens BING echter geen sprake. Door de deal met de ambtenaar was zijn onafhankelijkheid als burgemeester in gevaar gekomen. Hij zou evenwel niet zijn positie hebben misbruikt om privévoordeel te behalen. Nog voor het in de gemeenteraad in stemming brengen van een motie van afkeuring, besloot hij zelf terug te treden.
 • Nadat hij zijn aftreden in de raad bekend had gemaakt, beloonde diezelfde raad hem met een staande ovatie.
 • Nam op 26 februari 2010 tijdens een zogenoemd 'volksadieu' op de markt van Maastricht afscheid van de bevolking van zijn stad. Daarbij waren duizenden inwoners aanwezig.

Private life
 • Werd in 2004 gekozen tot beste burgemeester van Nederland
 • Zijn vader was mededirecteur en eigenaar van wasmachinefabriek 'Victoria' in Brunssum (familiebedrijf). Hij stierf in 1965 op 40-jarige leeftijd (Gerd was toen veertien jaar), ten gevolge van een ongeluk met een pistool waarmee haken voor het ophangen van plafonds werden afgeschoten.
 • Zijn echtgenote was lid van Provinciale Staten van Limburg en van de gemeenteraad in Maastricht. Zij was onderwijzeres en lerares Frans en is psycholoog.

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • Jan Hoedeman, "Kom op, Jan Peter, Kom op!, De Volkskrant, 2 juli 2005
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995, 1999)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.