D.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta

foto D.IJ.W. (Dieuwke) de Graaff-Nauta
bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken
Source: Parlement.com.

Bescheiden intelligente lerares, die veel gezag verwierf als wethouder van Sneek en gedeputeerde van Friesland. Typische vertegenwoordigster van de progressieve Friese vleugel van de CHU i. In de periode 1986-1994 staatssecretaris en minister van Binnenlandse Zaken in achtereenvolgende kabinetten. Bracht diverse herindelingswetten, een nieuwe Kieswet, Provinciewet en Gemeentewet tot stand. Gaf een belangrijke aanzet tot bestuurlijke vernieuwing rond grote gemeenten. Wijze, vertrouwenwekkende, degelijke bestuurder, die het in debatten meer van haar kennis van zaken dan van haar presentatie moest hebben.

CDA
in de periode 1986-1994: staatssecretaris, minister

1.

First names

Dieuwke IJtje Willemke (Dieuwke)

2.

Personal data

Changes in name or title
D.IJ.W. Nauta

Place and date of birth
Sneek, 22 May 1930

Place and date of death
Sneek, 10 June 2008

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • wethouder (van onderwijs, volksgezondheid en milieu) van Sneek, from 1 September 1970 until 7 June 1978 (tevens locoburgemeester)
 • lid Gedeputeerde Staten (belast met algemene zaken, interprovinciale samenwerking, bestuurlijke organisatie, toezicht op de gemeentebesturen, planning, coördinatie en voorlichting) van Friesland, from 7 June 1982 until 14 July 1986
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (onder meer belast met financiën lagere overheden, gemeentelijke herindelingen, informatievoorziening, kiesrecht en tot 1989 rampenbestrijding en hulpverlening), from 14 July 1986 until 27 May 1994
 • minister van Binnenlandse Zaken, from 27 May 1994 until 22 August 1994

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het tweede kabinet-Lubbers belast met 1. de financiële aangelegenheden betreffende de onder het ministerie ressorterende lagere publiekrechtelijke lichamen; 2. aangelegenheden betreffende de Provinciewet, de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijk regelingen, 3. de voorbereiding en behandeling van gemeentelijke herindelingen; 4. de aangelegenheden beteffende de Friese taal; 5. de decentralisatieprojecten: a. sanering specifieke uitkeringen, b. sanering wegenbeheer, c. beperking circulairestroom algemene en specifieke uitkeringen; 6. aangelegenheden betreffende het kiesrecht; 7. aangelegenheden betreffende de brandweer, alsmede de rampenbestrijding en hulpverlening; 8. de coördinatie van het beleid met betrekking tot de civiele verdediging; 9. de aangelegenheden betreffende het Staatsdrukkerij- en Uitgeverij; 10. de aangelegenheden betreffende de Centrale Archiefselectiedienst; 11. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.
 • Was als staatssecretaris in het derde kabinet-Lubbers belast met aangelegenheden betreffende 1. de financiën en organisatie van de onder het ministerie ressorterende lagere publiekrechtelijke lichamen, waaronder vielen a. aangelegenheden betreffende de Provinciewet, de Gemeentewet en Wet gemeenschappelijk regelingen, b. de aangelegenheden betreffende de schorsing en vernietiging van besluiten; c. de voorbereiding en behandeling van gemeentelijke herindelingen; d. de sanering van het bestuursinstrumentarium; 2. documentaire informatievoorziening en archiefbeleid, waaronder vielen het DIS-programma, vervolg VIASU-project en de aangelegenheden betreffende de Centrale Archief Selectiedienst; 3. de wet- en regelgeving met betrekking tot en vervaardiging van het paspoort en de coördinatie van de productie van identificatiedocumenten; 4. de Friese taal; 5. het kiesrecht; 6. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Rfv (Raad voor de financiële verhoudingen), until 1 March 2004
 • lid bestuur Stichting Bijzondere Leerstoel "De overheid als arbeidsorganisatie" (Ien Dales-leerstoel)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

Policy-making activities as minister (2/5)
 • Bracht in 1993 samen met minister Dales de nota "Bestuur op niveau" 3 uit, waarin onder meer vorming van een provincie-nieuwe-stijl in het Rijnmondgebied werd aangekondigd (21.062)
 • Bracht in 1993 samen met minister Dales een notitie uit over het kabinetsstandpunt inzake de Wgr-indeling in relatie tot de functionele gebiedsindelingen (ook wel "Bestuur op niveau" 3). Hierin staan voornemens over voortvarende integratie van functionele regio's (o.a. voor arbeidsvoorziening, hulpverlening, verkeer en vervoer). Daarover wordt overleg gestart met de provincies. Verder wordt onder meer vorming van een provincie-nieuwe-stijl in het Rijnmondgebied aangekondigd. (21.062)

Legislative activities as minister (2/24)
 • Bracht in 1994 als minister de Wet Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) persoonsgegevens in het Staatsblad (Stb. 494). De wet regelt hoe gemeenten persoonsgegevens (zoals naam, geboorte, burgerlijke staat, nationaliteit, adres, sociaal-fiscaal nummer) moeten opnemen en wijzigen in hun administratie en op welke wijze inzage kan worden verkregen. Het College bescherming persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van de wet, en met name op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het wetsvoorstel was in 1989 ingediend door minister Van Dijk en in 1993 in de Tweede Kamer verdedigd door minister Dales. (21.123)
 • Bracht in 1994 wetten tot stand tot vereniging van Sint Philipsland en Tholen, van Aardenburg en Sluis en van Kortgene en Wissenkerke

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Behoorde in 1973 tot een groep van 48 CHU'ers die in een brief hun ongenoegen kenbaar maakten over de scheiding tussen ARP/KVP enerzijds en CHU anderzijds bij de kabinetsformatie
 • Was in 1982 voorzitter van de vertrouwenscommissie uit de Staten van Friesland bij de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koningin. De Commissie droeg oud-CDA-minister Albeda als eerste voor, maar minister Van Thijn benoemde Hans Wiegel.
 • Speelde in 1986 als gedeputeerde van het CDA een belangrijke rol bij het verhinderen van terugkeer van Hans Wiegel in de landelijke politiek. Na het overlijden van minister Rietkerk wilde de VVD Wiegel als diens opvolger. Wiegel wilde echter de optie openhouden na het ministerschap terug te keren als Commissaris van de Koningin, hetgeen het CDA in Friesland weigerde.

Private life
Zus van de PvdA-politicus en filosoof Lolle Nauta

Non-acceptance of political functions
 • minister van Binnenlandse Zaken, 1986 (zag op tegen de onderhandelingen met de ambtenarencentrales)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.