Drs. W.K. (Willem) Hoekzema

foto Drs. W.K. (Willem) Hoekzema
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Liberale slagerszoon uit Bedum, die na zijn studie economie in Groningen leraar werd. Was raadslid en statenlid en werd burgemeester van Coevorden. Als degelijk manager een onopvallende staatssecretaris van Defensie in het eerste kabinet-Lubbers i. Daarna burgemeester van Huizen en van Den Helder. Enkele jaren voorzitter VVD en vier jaar Eerste Kamerlid. In de Senaat hield hij zich bezig met defensie en Europese samenwerking.

VVD
in de periode 1986-2007: lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Willem Klaas (Willem)

Place and date of birth
Bedum, 21 July 1939

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • adjunct-secretaris Centrale Kamer voor Handelsbevordering, from 1970 until 1971
 • leraar economie, Rijksscholengemeenschap te Tiel, from August 1971 until 1 August 1975
 • lid Provinciale Staten van Utrecht, from 5 June 1974 until 1 August 1975
 • lid gemeenteraad van Rhenen, from 3 September 1974 until 1 August 1975
 • burgemeester van Coevorden, from 1 August 1975 until 19 November 1982
 • staatssecretaris van Defensie (belast met personeelsbeleid), from 19 November 1982 until 14 July 1986
 • burgemeester van Huizen, from 1 May 1987 until 1 January 1995
 • burgemeester van Den Helder, from 1 January 1995 until 1 January 2001
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 2003 until 12 June 2007

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zaken van personeelsvoorziening, personeelsbeheer, personeelsbeleid en personeelszorg ten aanzien van het vrijwillig dienend en dienstplichtig militair personeel en het burgerpersoneel; 2. aangelegenheden betreffende de opleiding en de vorming bij de krijgsmacht; 3. aangelegenheden betreffende de geneeskundige verzorging bij de krijgsmacht; 4. de militaire pensioenen en wachtgelden. 5. zaken op het terrein van de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht; 6. aangelegenheden betreffende de gewetensbezwaarden, met uitzondering van de wetgeving op dit terrein; 7. aangelegenheden betrekking hebbende op de spreiding van de defensiediensten; 8. andere onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/39)
 • voorzitter bestuur Stichting Keurhout, from 1 January 2001 until 1 January 2004
 • voorzitter Raad van Commissarissen "Zernike Group" B.V., from 1 July 2001 until 1 January 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/3)
 • lid Parlementaire Assemblée van de OVSE, from April 2007
 • lid Parlementaire Assemblée van de NAVO, from April 2007

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Was in 1983 verantwoordelijk voor de vestiging van de afdeling personeels- en salarisadministratie burgerpersoneel in Emmen, ter compensatie van het uit het spreidingsschema halen van twee burgerlijke diensten. Besloot verder tot verplaatsing van militair-geneeskundige diensten naar Drachten.
 • Hield zich als staatssecretaris onder meer bezig met de ziektekosten van het defensiepersoneel, de duur van de eerste oefening, de soldij van militairen, de kosten voor maaltijden in het leger, de positie van de vrouw in de krijgsmacht en de werving van defensiepersoneel. Hij was van mening dat het bedrijfsmatig en politiek-bestuurlijk niet juist was dat het personeelsbeleid en het materieel beleid op het ministerie van defensie gescheiden waren. Hij heeft ervoor geijverd na zijn periode één staatssecretaris aan te stellen voor zowel personeel als materieel.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1985 de Wet bevordering en ontslag beroepsofficieren (Stb. 618) en de wet voor het reserve-personeel der krijgsmacht (Stb. 619) tot stand. Door deze wetten wordt de rechtspositie van militairen zoveel mogelijk gelijk aan die voor burgerpersoneel, komt er één rechtspositieregeling voor alle krijgsmachtsonderdelen en verdwijnen specifieke regels (zoals ontslag bij huwelijk en zwangerschap en ongelijke rechten bij bevordering) voor vrouwelijke militairen. De wetsvoorstellen waren in 1982 ingediend door staatssecretaris Van Houwelingen. (17.334 & 17.339)

8.

Miscellaneous

Private life
 • Zijn broer is gemeenteraadslid (en fractievoorzitter) van de VVD in Bedum (sinds 2002)

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.