R.L.O. (Robin) Linschoten

foto R.L.O. (Robin) Linschoten
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

VVD-politicus. Behoorde in 1982 met onder meer De Grave i tot de jonge JOVD-talenten die toen toetraden tot de VVD-Tweede Kamerfractie. Werkte na een niet geheel voltooide rechtenstudie enige tijd in het bankwezen en was daarna fractiemedewerker. In de Tweede Kamer een geducht deelnemer aan debatten over sociale zaken, overheidsfinanciën en ambtenarensalarissen. Nam tijdens de kabinetten-Lubbers regelmatig afstand van het CDA i en werd in het eerste kabinet-Kok i staatssecretaris van Sociale Zaken. Privatiseerde de Ziektewet en bracht de omstreden Nabestaandenwet tot stand. Stapte na twee jaar op vanwege de CTSV-affaire i. Was later kroonlid van de SER i, consultant en ondernemer.

VVD
in de periode 1982-1996: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Robin Lorenz Oscar (Robin)

2.

Personal data

Place and date of birth
Ugchelen (gem. Apeldoorn), 17 October 1956

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1977

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (belast met sociale zekerheid en arbeidsomstandigheden), from 22 August 1994 until 28 June 1996
 • medevennoot Dutch Group "Captive" B.V.
 • lid Raad van Bestuur (belast met risicobeheer) DSB (Dirk Scheringa Bank), from August 2009 until 19 October 2009

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/31)
 • lid High Level Group administratieve lasten van de Europese Commissie
 • voorzitter DIET Comité Inspectie Verkeer en Waterstaat

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
voorzitter vaste commissie voor Financiën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 12 November 1991 until 22 August 1994

Honorary positions
erevoorzitter Verkiezing Overheidsmanager van het Jaar

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/8)
 • Interpelleerde op 7 mei 1992 minister Kok en staatssecretaris Ter Veld over de WAO-voorstellen
 • Diende in 1994 samen met zijn fractiegenoot Piet Blauw een initiatiefwetsvoorstel in over afschaffing van de bonus-malus-regeling in de WAO. Het voorstel werd in 1995 ingetrokken. (23.691)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Legislative activities as minister (2/8)
 • Bracht in 1996 de Wet loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) (Stb. 134) tot stand, waardoor verzekeringsplichten uit de Ziektewet werden overgeheveld naar de werkgevers. Werkgevers zijn verplicht het loon van zieke werknemers 52 weken door te betalen. Doel hiervan is vermindering van het ziekteverzuim met circa tien procent en afname van de WAO-instroom. (24.439)
 • Bracht in 1996 de Wet boeten, maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid (Stb. 248) tot stand. Uitvoeringsorganen op het gebied van de sociale zekerheid (bedrijfsverenigingen, de SVR, college's van B&W) moeten bij het niet nakomen van bepaalde verplichtingen door uitkeringsgerechtigden de uitkering weigeren. Het kan dan gaan om een tijdelijke of blijvende gedeeltelijke of tijdelijke of blijvende gehele weigering. Dit hangt af van de ernst van de gedragingen en van de verwijtbaarheid. Bij niet-medewerking aan een verzoek om informatie kan een boete worden opgelegd. Door amendering werd de mogelijkheid van blijvend gedeeltelijke of gehele weigering van bijstand geschrapt. (23.909)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1991 verwierp de Tweede Kamer een door hem ingediende motie van afkeuring tegen minister De Vries vanwege de falende controle van uitgaven in de sociale zekerheid. Alleen de VVD-fractie stemde voor.
 • Trad af als staatssecretaris, omdat hij op 28 juni 1996 onvoldoende vertrouwen kreeg van de Tweede Kamer in een debat over een rapport van de commissie-Van Zijl over het Ctsv (College van toezicht sociale zekerheid). De Kamer hield hem verantwoordelijk voor de bestuurlijke problemen bij dit College. Die problemen waren mede terug te voeren op de gevolgde - en als onvoldoende betitelde - selectieprocedure bij de benoeming van de Collegeleden (resp. zijn partijgenote Van Leeuwen-Schut, de PvdA'er Van Otterloo en de CDA'er Van Rooijen). Bovendien verweet de Kamer hem het uitbrengen van een Ctsv-rapport over afschaffing van de Ziektewet te hebben vertraagd, waardoor de Kamer onvolledig was geïnformeerd.

Private life
 • Was als middelbaar scholier voorzitter van het schoolparlement
 • Werd in september 2017 door de rechtbank in Amsterdam wegens belastingontduiking tot vijf maanden gevangenisstraf veroordeeeld, waarvan drie voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de belastingdienst tussen 2010 en 2012 voor ruim 100.000 euro was benadeeld. Hij ging daartegen in beroep.
 

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.