Dr. D.K.J. (Dick) Tommel

foto Dr. D.K.J. (Dick) Tommel
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Tweede Kamerlid en staatssecretaris, die op milde wijze zijn standpunten verdedigde. Van huis uit scheikundige. Hield zich als D66-Kamerlid vooral bezig met milieubeleid, ontwikkelingssamenwerking, energie en landbouw. Was ook enige tijd financieel woordvoerder. In het eerste kabinet-Kok i werd hij verrassend staatssecretaris van Volkshuisvesting. Voltooide de door zijn voorganger Heerma i in gang gezette herzieningsoperatie op het gebied van de financiering van de woningbouw. Kwam in politieke problemen door een affaire rond het faillissement van een Limburgse woningstichting, maar mocht aanblijven. Schaker en voorzitter van de schaakbond.

D66
in de periode 1981-1998: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Dirk Krijn Johannes (Dick)

2.

Personal data

Place and date of birth
Amersfoort, 18 April 1942

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 August 1983 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (onder meer belast met volkshuisvesting, waaronder aspecten als duurzaam bouwen en bodemsanering en met het locatiebeleid), from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • directeur Nationaal Woninginstituut, from 1 January 1999 until 1 March 2002
 • voorzitter bestuur, Nationaal Dubo (duurzaam bouwen) Centrum te Rotterdam, from 1 March 2002 until 2006

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zorg voor de volkshuisvesting, inclusief duurzaam bouwen, het bouwbesluit en andere met het milieubeleid samenhangende aspecten die de woningbouw rechtstreeks raken, waaronder de bodemsanering; 2. het locatiebeleid voor zover rechtstreeks samenhangend met de woningbouw, op basis van door de minister vast te stellen uitgangspunten van het totale locatiebeleid; 3. het Kadaster; 4. de coördinatie van het Bouwbeleid.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Previous (2/39)
 • voorzitter Committee for Safeguarding Impartiality (CSI) van SKG-IKOB Certificatie
 • voorzitter XSVvE Beheer

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/5)
 • voorzitter vaste commissie voor de Zeeën (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 10 October 1989 until 17 May 1994
 • voorzitter bijzondere commissie Onderzoek Bosio-affaire (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 December 1991 until July 1992 (Bosio was een Franse zakenman, wiens door de overheid gesubsidieerde bedrijf mogelijk betrokken was bij drugstransport en wapenhandel)

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling Rusland Comité Drenthe, around March 1993

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Interpelleerde op 25 juni 1992 de ministers Alders, Andriessen en De Vries over de kerncentrale te Dodewaard
 • Trok zich in 1998 terug als Tweede Kamerkandidaat, nadat hij als 18e op de kandidatenlijst was geplaatst

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • In 1996 verwierp de Eerste Kamer het door hem verdedigde wetsvoorstel versterking positie van de huurder bij huurverhoging met meer dan een bepaald percentage. CDA en VVD vreesden onder meer bureaucratie en er was twijfel over de effectiviteit. (24.465)
 • Bracht in 1997 de Nota Stedelijke Vernieuwing uit. De nota volgt op het project Herijking Beleid voor Stadsvernieuwing (Belstato). Stedelijke vernieuwing is geënt op twee pijlers: voltooien van stadsvernieuwing en nieuwe stedelijke vernieuwingsopgaven. Om de concurrentiepositie van steden te vergroten is de bouw van koopwoningen nodig. Nieuwbouw moet vooral binnen of bij steden plaatsvinden. Vooroorlogse wijken zullen worden geherstructureerd om ze aantrekkelijker te maken. (25.427)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1997 de Huursubsidiewet (Stb. 197) tot stand. Deze moet ervoor zorgen dat de huursubsidie beter wordt toegespitst op huurders die een tegemoetkoming in de huurlasten het hardste nodig hebben. De Wet individuele huursubsidie uit 1986 wordt ingetrokken. (25.090)
 • Bracht in 1998 een wet (Stb. 459) tot integratie van de woonwagen- en woonschepenregelingen in de Huisvestingswet en de Woningwet tot stand. Het woonwagen- en woonschepenbeleid wordt primair een zaak van gemeenten en provincies. De Woonwagenwet en de woonwagen- en woonschepenregelgeving worden ingetrokken. (25.333)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • In 1996 concludeerde een Kamercommissie naar aanleiding van het financiële debacle bij de Woningbeheer Limburg (WBL) dat het toezicht op woningbouwcorporaties tekort was geschoten en dat te laat was ingegrepen. De Kamer verbond aan deze kritiek echter geen politieke gevolgen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.