Mr. J. (Jacob) Kohnstamm

foto Mr. J. (Jacob) Kohnstamm
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotoarchief Eerste Kamer
Source: Parlement.com.

Vooraanstaande D66-politicus. Zoon van een bekende voorvechter van de Europese gedachte. Advocaat en op betrekkelijk jonge leeftijd Tweede Kamerlid. Nadat hij in 1982 niet was herkozen enige tijd partijvoorzitter. Keerde in 1986 terug in de Tweede Kamer en was daarvan een gerespecteerd lid dat onder meer een initiatiefvoorstel over euthanasie verdedigde. Hield zich als Kamerlid verder bezig met politie, justitie en binnenlands bestuur. In 1994 staatssecretaris van onder meer het grotestedenbeleid in het kabinet-Kok I i. Eindigde zijn politieke loopbaan als senator. Was voorzitter van de Autoriteit Persoonsgevens (tot 2016 College Bescherming Persoonsgegevens). Humanist met grote culturele belangstelling.

D66
in de periode 1981-2004: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Jacob (Jacob)

Place and date of birth
Wassenaar, 14 November 1949

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), from 1970 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 10 June 1981 until 16 September 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 3 June 1986 until 22 August 1994
 • staatssecretaris van Binnenlandse Zaken (belast met onder meer grotestedenbeleid, veiligheid, kiesrecht en het informatievoorzieningsbeleid), from 22 August 1994 until 3 August 1998
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1999 until 7 September 2004
 • voorzitter Beraad Urgentiegeneeskunde, from 2002 until 2004
 • voorzitter Regieraad ICT en Politie, from December 1999 until 2004
 • voorzitter Autoriteit Persoonsgevens (tot 1 januari 2016 College Bescherming Persoonsgegevens), from 1 August 2004 until 1 August 2016
 • coördinerend voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie, from 1 April 2016 until 1 February 2021

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. het beleid ten aanzien van de grote steden; 2. het beleid ten aanzien van de sociale vernieuwing; 3. het algemeen informatievoorzieningsbeleid; 4. het beleid inzake reisdocumenten; 5. de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens; 6. het integraal veiligheidsbeleid; 7. de Algemene wet bestuursrecht; 8. de Kieswet; 9. de Wet nationale ombudsman; 10. de sanering van adviesorganen; 11. de verdragen van de Raad van Europa inzake streektalen en talen van minderheden en inzake deelname van buitenlanders aan het openbare leven; 12. onderwerpen die van geval tot geval werden toegewezen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current (2/3)
 • secretaris Stichting “Schaduwkade, de Nieuwe Keizersgracht herdacht”, from 2012
 • voorzitter bestuur Data Autoriteit Jersey, from 2018

Previous (2/38)
 • voorzitter Verzetsmuseum Amsterdam, from January 2018 until January 2020
 • voorzitter Adviescommissie Restitutieverzoeken Cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog, from 28 September 2021 until 24 January 2023, remark: benoeming was aanvankelijk voor 3 jaar

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions (2/8)
 • voorzitter bijzondere commissie voor de JBZ-raad (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 26 October 1999 until 1 August 2004
 • voorzitter onderzoekscommissie ( integriteitonderzoek SBA naar SPPH), gemeenteraad van Amsterdam, from 2003 until 2004

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/6)
 • Verdedigde in 1993 zonder succes een initiatiefwetsvoorstel (oorspronkelijk ingediend door Elida Wessel-Tuinstra) inzake de euthanasie. De Tweede Kamer verwierp het voorstel. (18.331)
 • Diende in 1993 een initiatiefwetsvoorstel in over beperking van de verplichte medische aanstellings- en verzekeringskeuringen. Dit voorstel werd, verdedigd door Roger van Boxtel, in 1997 wet. (23.259)
 • In de Eerste Kamer hield hij zich onder meer bezig met justitie, buitenlandse zaken, volksgezondheid en Europese samenwerking

Dissenting voting behaviour (0/1)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/4)
 • Ontwikkelde in 1994 een grotestedenbeleid dat gericht was op het benutten en vergroten van kansen in plaats van het bestrijden van achterstanden. Koos daarbij voor een geïntegreerde aanpak voor specifieke delen van de stad. Met de 4 grote en 24 middelgrote steden werden hierover convenanten gesloten. Er kwam geld voor projecten gericht op bestrijding van langdurige werkloosheid, leefbaarheid en bestrijding van overlast. (21.062)
 • Bracht in 1995 de Nota Veiligheidsbeleid 1995-1998 uit. Daarin worden maatregelen aangekondigd voor het terugdringen van onveiligheid veroorzaakt door jongeren, bestrijding van overlast door drugsgebruik en vergroting van de veiligheid in de leefomgeving. Behalve voor de overheid is hierbij ook een taak weggelegd voor burgers (ouders), maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. (24.225)
 • Bracht in 1995 een notitie uit over hervorming van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer. Kern daarvan was invoering van een tweestemmenstelsel, waarbij de helft van de leden landelijk en de andere helft in vijf districten zouden worden gekozen op basis van evenredige vertegenwoordiging. (21.427, nr. 112)

Legislative activities as minister (3/7)
 • Bracht in 1997 twee wijzigingen (Stbb. 298 en 299) van de Kieswet tot stand. De voorkeursdrempel bij verkiezingen wordt verlaagd van 50 naar 25 procent van de kiesdeler en stembureaus blijven in plaats van tot 19.00 tot 20.00 uur open. (25.221, 25.227)
 • Bracht in 1997 een wet (Stb. 527) tot stand tot aanpassing van Kieswet, Gemeentewet en Provinciewet in verband met de invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) en tot aanpassing aan het geïntegreerd vreemdelingenbeleid. Actief kiesrecht voor gemeenteraden zal alleen toekomen aan vreemdelingen die op de dag van de kandidaatstelling en de vijf voorafgaande jaren aan verblijfsrechtelijke voorwaarden hebben voldaan. Illegalen worden zodoende uitgesloten van kiesrecht. (25.343)
 • Bracht in 1998 een wijziging (Stb. 356) van de Wet Nationale ombudsman tot stand. De bevoegdheidsomschrijving van de Nationale ombudsman wordt aangepast en dit opent de mogelijkheden van vrijwillige aansluiting door gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij de klachtvoorziening die de Wet Nationale ombudsman biedt. (25.456)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Werd in 1999 door de gemeenteraad als tweede op de voordracht gezet voor het burgemeesterschap van Utrecht. De Commissaris van de Koningin, zijn partijgenoot Boele Staal, adviseerde hem te benoemen, maar het kabinet gaf de voorkeur aan Annie Brouwer-Korf (PvdA)

9.

Publications

Publications
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • Toof Brader en Marja Vuijsje, "Haagse portretten. Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen" (1995)
 

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.