A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven

foto A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven
Fotopersburo Dijkstra
Source: Parlement.com.

Katholieke tuindersdochter uit het Westland die in 2003 minister voor Ontwikkelingssamenwerking werd in het kabinet-Balkenende II i. Daarvoor was zij als staatssecretaris al met dat beleidsterrein belast. Toonde zich als energieke bewindsvrouw zeer betrokken bij de problemen in de Derde Wereld, in het bijzonder met de armoede in Afrika en zette zich onder meer in voor oplossing van de humanitaire problemen in Darfur. Afkomstig uit de vrouwenorganisatie van het CDA en wethouder in Vlaardingen. Was acht jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Aanvankelijk woordvoerster land- en tuinbouw en daarna, als woordvoerster ontwikkelingssamenwerking, tegenspeelster van PvdA-minister Herfkens i. Werkte bij de Wereldvoedselorganisatie, was voorzitter van het Productschap Tuinbouw en waarnemend burgemeester van de gemeente Westland.

CDA
in de periode 1994-2007: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

First names

Anna Maria Agnes (Agnes)

2.

Personal data

Place and date of birth
Maasland (Z.H.), 21 January 1950

3.

Party/Movement

Party/Parties
CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 1978 (rechtstreeks lid)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 17 May 1994 until 22 July 2002
 • staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (belast met ontwikkelingssamenwerking), from 22 July 2002 until 27 May 2003
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 30 January 2003 until 27 May 2003
 • minister zonder portefeuille, minister voor Ontwikkelingssamenwerking, from 27 May 2003 until 22 February 2007
 • voorzitter PT (Productschap Tuinbouw), from 1 July 2011 until 1 January 2015 (vanaf 1 januari 2014 2 dagen per week)
 • waarnemend burgemeester van Westland, from 28 September 2017 until 18 December 2018
 • voorzitter bestuur Naktuinbouw, from 1 January 2017 (bewaken en bevorderen kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met aangelegenheden betreffende 1. de ontwikkelingssamenwerking en de OS-coherentie; 2. de coördinatie van de ODA; 3. het internationaal milieubeleid; 4. andere onderwerpen, voor zover de minister de behandeling daarvan niet aan zichzelf voorbehield. In de contacten met buitenlanders bij de behartiging van de onder 1, 2 en 3 genoemde aangelegenheden had zij de titel 'Minister voor Ontwikkelingssamenwerking'.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

Current (2/4)
 • lid Raad van Advies Responsible Investments PGGM, from June 2017
 • voorzitter Levenslang Leren, SER regio Rotterdam, from 2020

Previous (2/22)
 • lid Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur
 • voorzitter Raad van Commissarissen Argos Zorggroep, from 2013 until 2020

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
lid Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen (voor vredesoperaties) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 14 April 1999 until 17 October 2000

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/6)
 • Diende in april 1999 met haar fractiegenoot Maxime Verhagen een motie in waarin om een parlementaire enquête werd gevraagd naar de gebeurtenissen rond de val van Srebrenica. Deze motie werd verworpen, met CDA, GroenLinks en SP vóór. (26.454)
 • Interpelleerde op 27 april 1999 minister Van Aartsen (minister voor ontwikkelingssamenwerking a.i.) over bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking (26.497)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister
 • Bracht in oktober 2003 de beleidsnotitie "Aan elkaar verplicht. 'Ontwikkelingssamenwerkingsbeleid voor de komende jaren" uit. Het uitgangspunt dat Nederland 0,8% van het BNP aan ontwikkelingssamenwerking zal besteden, blijft gehandhaafd. Het beleid zal wel meer resultaatsgericht worden, waarvoor een nieuw waarderingssysteem en beoordelingskader wordt ingevoerd. Burgers, bedrijven, instellingen, organisaties en overheden worden meer betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Er komt één lijst met 36 partnerlanden waarmee langjarig bilateraal wordt samengewerkt. Er komt een stabiliteitsfonds om snel te kunnen besluiten tot activiteiten ter bevordering van vrede, veiligheid en ontwikkeling. (29.234)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 2002 als staatssecretaris een wet (Stb. 546) tot stand ter Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou tot stand gekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten. Centraal doel van de overeenkomst is de uiteindelijke uitbanning van armoede door middel van duurzame ontwikkeling en de geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie. Het akkoord heeft een looptijd van twintig jaar, met aanvangsdatum 1 maart 2000. (27.672)

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Stelde in 1998 samen met J.J.A.M. van Gennip een partijnotitie op over het land- en tuinbouwbeleid ("Vertrouwen en visie")
 • Was in 2002 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Private life
Haar ouders hadden een tuindersbedrijf

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.