Mr. J.L.H.A. (Louis) baron Gericke van Herwijnen

foto Mr. J.L.H.A. (Louis) baron Gericke van Herwijnen
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: M.W. Jurriaanse
Source: Parlement.com.

Hoffelijke en nauwgezette katholieke bewindsman en diplomaat. Geboren in Dillenburg en zoon van de Gouverneur van Limburg. Was in Leiden leerling van Thorbecke i, die hem later diverse malen aanzocht als minister. Werd dit pas in 1871 in Thorbecke's laatste kabinet i. Begon zijn loopbaan als ambtenaar en was daarna diplomaat in Parijs en Brussel. Keerde na zijn ministerschap terug naar Brussel en bleef daar tot zijn tachtigste de Nederlandse gezant. Stond in Brussel in hoog aanzien en had goede contacten met het Belgische hof.

liberaal
in de periode 1871-1874: minister

1.

Personal data

Surnames
Joseph Louis Heinrich Alfred (Louis)

Place and date of birth
Dillenburg (Nassau, Dld.), 18 February 1814

Place and date of death
Brussel (België), 26 May 1899

2.

Party/Movement

Party/Movement
liberaal

3.

Main functions and occupations

 • gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, from 1 January 1851 until September 1870
 • waarnemend gezant te Londen, from September 1870 until January 1871
 • minister van Buitenlandse Zaken, from 18 January 1871 until 27 August 1874
 • ambteloos, from August 1874 until April 1875 (pensioen f 4000 per jaar)
 • buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Brussel, from April 1875 until April 1895 (benoemd bij K.B. van 17 januari)

Formal job title
 • minister van staat, from 19 April 1895 until 26 May 1899

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

voorzitter commissie belast met het afnemen der diplomatieke examens, from 9 August 1866 until 1897

Derived functions
tijdelijk voorzitter van de ministerraad, around November 1873

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1871 samen met minister Jolles de Consulaire Wet (Stb. 91) tot stand. Deze regelt de bevoegdheden van consulaire ambtenaren op het gebied van het opmaken van akten (bijvoorbeeld voor de burgerlijke stand) en het uitoefenen van rechtsmacht.
 • Bracht in 1872 de wet tot goedkeuring van het verdrag met Groot-Brittannië tot stand over Sumatra. Dit verdrag uit 1871 regelde de afstand van de Kust van Guinea (later Goudkust, Ghana) aan Groot-Brittannië en tevens het verkrijgen van de vrije hand om Sumatra verder aan het Nederlandse gezag te onderwerpen. Dit leidde korte tijd later tot de langdurige Atjeh-oorlog.

7.

Miscellaneous

algemeen
 • Stond onder de gezanten te Brussel goed aangeschreven als diplomaat door zijn kennis, levenservaring en onverminderde ijver
 • Was succesvol in de onderhandelingen met België over de afkoop van de Scheldetol. Grote zorgzaamheid was daarbij geboden vanwege de Frans-Duitse oorlog.

Private life
 • Tot Nederlander genaturaliseerd op 20 december 1815
 • Zijn vader werd op eigen verzoek bij K.B. nr. 62 van 7 februari 1833 verheven in de Nederlandse adelstand
 • Was in Leiden een leerling van Thorbecke

Non-acceptance of political functions
 • minister van Buitenlandse Zaken, 1849 (werd nadien ook diverse keren als kandidaat genoemd)
 • minister van Buitenlandse Zaken, April 1888

Titles of nobility
 • jonkheer, from 18 February 1814 until 12 May 1874
 • baron, from 12 May 1874

8.

Publications

Publications
 • Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, deel I, 928
 • M.W. Jurriaanse, "De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken 1813-1900"

Biografisch Woordenboek(en)
biografie opgenomen in het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.