Mr. H.J. (Henk) Zeevalking

foto Mr. H.J. (Henk) Zeevalking
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Onafhankelijke zakelijke bestuurder, op vele terreinen inzetbaar. Afkomstig uit VVD en medeoprichter van D'66. Wethouder van Utrecht en staatssecretaris van Justitie in het kabinet-Den Uyl i. Daarna Tweede Kamerlid en burgemeester van Rijswijk. Ontzag als minister Verkeer en Waterstaat in het kabinet-Van Agt II i de Oostvaardersplassen bij de vaststelling van het tracé voor de Flevospoorlijn, maar besloot ook een snelweg door landgoed Amelisweerd aan te leggen. Toneelliefhebber met vele culturele activiteiten. Kan worden getypeerd als een weldoorvoede, goed geklede Saks en een op compromissen gerichte manager.

D66
in de periode 1975-1982: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Hendrik Jan (Henk)

Place and date of birth
Laag-Keppel (gem. Hummelo en Keppel, Gld.), 7 June 1922

Place and date of death
Delft, 23 February 2005

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), until 1966
 • D'66 (Democraten 1966), from 24 October 1966 until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

3.

Main functions and occupations

 • administrateur/secretaris, Orde van Vrijmetselaren onder het Groot-Oosten der Nederlanden, from 1 January 1965 until 1 September 1970
 • lid gemeenteraad van Utrecht, from 1 September 1970 until 6 June 1975
 • wethouder (van verkeerszaken, openbare werken en managementbureau) van Utrecht, from 1 September 1970 until 3 September 1974
 • staatssecretaris van Justitie (onder meer belast met kinderbescherming, vreemdelingenzaken en strafrechttoepassing), from 6 June 1975 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 24 January 1979
 • burgemeester van Rijswijk (Z.H.), from 16 January 1979 until 11 September 1981
 • minister van Verkeer en Waterstaat, from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • voorzitter College van Bestuur, Technische Hogeschool (sinds 1 september 1986 Universiteit) te Delft, from 1 July 1985 until 1 April 1988

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de behandeling van zaken op het terrein van de hoofdafdeling privaatrecht; 2. de strafrechttoepassing; 3. de kinderbescherming; 4. het vreemdelingenbeleid; 5 - voorzover het ministerie van Justitie daarbij betrokken was - de grondwetsherziening; 6. zaken op het terrein van de afdeling gratie, de afdeling internationale rechtshulp, de afdeling kansspelen en het bureau notarissen.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • lid commissie van advies over samenwerking tussen Universiteiten en Hogescholen, from March 1992
 • voorzitter onderzoekscommissie naar nevenfuncties van hoogleraren, around 1993

Derived functions
 • voorzitter bijzondere commissie voor het wetsvoorstel Wijziging van de Politiewet met het oog op samenwerking (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until 16 January 1979
 • voorzitter bijzondere commissie voor het Structuurschema Vaarwegen (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 13 April 1978 until 16 January 1979

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Tweede Kamer vooral bezig met justitie, politie, en verkeer en waterstaat

Policy-making activities as minister (3/7)
 • Besloot in januari 1982 vast te houden aan het besluit van zijn voorganger om een nieuwe snelweg (A27) deels door landgoed Amelisweerd aan te leggen. Wel werd de breedte van de weg teruggebracht van 50 naar 37 meter.
 • Bracht in 1982 de Nota Fietsverkeer uit. De nota gaat onder meer in op aspecten als verkeersveiligheid, fietspaden en -stroken, stallingsmogelijkheden en de groei van het aandeel van fietsverkeer in de mobiliteit. Verbeteringen van fietsvoorzieningen, en dan met name in stedelijke gebieden, krijgt prioriteit, zowel voor het woon-werk-verkeer als voor recreatief verkeer. (17.745)
 • Diende in 1982 het voorstel van Wet op de waterhuishouding in. De wet werd in 1989 door minister Smit-Kroes in het Staatsblad gebracht. (17.367)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1976 de Wet betreffende de positie van Molukkers (Stb. 468) tot stand. Deze wet regelt dat de statenlozen Molukkers als Nederlanders zullen worden behandeld, maar dat zij geen kiesrecht krijgen en evenmin militaire dienstplicht behoeven te vervullen. Het wetsvoorstel was in 1974 ingediend door zijn voorganger Glastra van Loon. (12.839)
 • Bracht in 1976 een wijziging (Stb. 568) van de Beginselenwet gevangeniswezen tot stand ten aanzien van de rechtspositie van gedetineerden. Gedetineerden en mensen in voorlopige hechtenis kunnen formeel beklag over hun behandeling indienen bij een Commissie van Toezicht van hun inrichting. Hoger beroep is mogelijk bij de Centrale Raad van Advies. Enkele niet meer gangbare disciplinaire straffen worden afgeschaft. Het wetsvoorstel was in 1973 ingediend door staatssecretaris Grosheide. (12.337)
 • Bracht in 1982 als minister van Verkeer en Waterstaat samen met de staatssecretarissen Van den Broek en Dik de Wet vervoer over zee (Stb. 629) tot stand. Onder andere wordt hierdoor het regime van de Wet Economische Mededinging van toepassing op de zeescheepvaart. De wet biedt verder mogelijkheden om in te grijpen bij ernstige verstoringen van de zeevervoermarkt. Het wetsvoorstel was in 1981 ingediend door staatssecretarissen Smit-Kroes, Van der Mei en Beyen. (16.818)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Medeoprichter D'66
 • Was in 1977 tijdens de formatie-Den Uyl kandidaat-minister van Verkeer en Waterstaat
 • Werd in 1978 door zijn partij naar voren geschoven voor het voorzitterschap van Openbaar lichaam Rijnmond. Het kabinet gaf de voorkeur aan PvdA'er Ad Oele.

Private life
 • Leerde in 1967 in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht Jan Terlouw kennen. Terlouw werd in 1970 fractievoorzitter, hij werd wethouder.

Campaign trail
 • Stond bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1967 op de kandidatenlijst van D66 (op een onverkiesbare plaats)

9.

Publications

Publications
 • "Minister in beton en politiezaken; Henk Jan Zeevalking 1922-2005", Trouw, 24 februari 2005
 • "Nuchter bestuurder; Henk Zeevalking (1922-2005)", NRC Handelsblad, 24 februari 2005
 • J. Terlouw, "Herinneringen aan Henk Zeevalking (1922-2005), democraat, bestuurder en vriend, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 2005, 149

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.