Dr. L. (Leendert) Ginjaar

foto Dr. L. (Leendert) Ginjaar
© Fotobureau Dijkstra
Source: Parlement.com.

Wat streng ogende, bedachtzame, maar tevens voorkomende en bescheiden scheikundige, die na een loopbaan bij TNO VVD-minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne in het kabinet-Van Agt I i werd. Bracht als minister diverse milieuwetten tot stand, zoals de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne en de Wet geluidhinder. Daarnaast breidde hij wettelijke regelingen voor over de milieu-effectrapportage en bodembescherming. Regelde samen met minister De Ruiter i de abortuskwestie. Nadien Eerste Kamerlid, fractievoorzitter van de VVD-senaatsfractie en VVD-voorzitter i. Bekleedde die laatste functie ten tijde van het tweede kabinet-Lubbers i en stuurde in 1989 aan op de val van dat kabinet. Speelde tevens een belangrijke rol bij de wisseling van het leiderschap van de VVD tussen Voorhoeve i en Bolkestein i. Zijn echtgenote was Tweede Kamerlid en staatssecretaris.

VVD
in de periode 1977-2003: lid Eerste Kamer, fractievoorzitter EK, minister

1.

First name

Leendert (Leendert)

2.

Personal data

Place and date of birth
Leiden, 28 May 1928

Place and date of death
Goes, 17 September 2003

3.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie), from 1960

4.

Main functions and occupations

 • minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, from 19 December 1977 until 11 September 1981
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 25 August 1981 until 10 June 2003
 • voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Utrecht, from 1 September 1982 until 1 January 1986
 • deeltijd-hoogleraar milieu-gezondheidkunde, Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht (1 dag in de week), from March 1990 until September 1994
 • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, from 11 March 1997 until 14 September 1999

Responsibilities as minister
 • Het volksgezondheidsbeleid werd behartigd door staatssecretaris Veder-Smit, maar hij was wel specifiek verantwoordelijk voor de wetgeving inzake afbreking van zwangerschappen

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid Commissie van Toezicht bijzondere leerstoel 'Risico-analyse', Universiteit Maastricht
 • lid Stichtingsraad Zeeuws Landschap

Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor het Wetenschappelijk Onderwijs en Wetenschapsbeleid (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 20 September 1983 until 10 June 2003
 • plaatsvervangend voorzitter vaste commissie voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Eerste Kamer der Staten-Generaal), from 23 June 1995 until 11 March 1997

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Hield zich in de Eerste Kamer vooral bezig met milieubeheer, hoger onderwijs en landbouw
 • Was na 1999 enkele keren fungerend Kamervoorzitter

Dissenting voting behaviour (0/9)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/10)
 • Diende in 1981 het wetsvoorstel Wet milieugevaarlijke stoffen in. De wet werd in 1986 door minister Winsemius in het Staatsblad gebracht. (16.800)
 • Diende in 1981 een wetsvoorstel tot regeling van de milieu-effectenrapportage in. De wet werd in 1986 door minister Winsemius in het Staatsblad gebracht. (16.814)

Legislative activities as minister (2/6)
 • Bracht in 1981 samen met minister De Ruiter de Wet afbreking zwangerschap (Stb. 257) tot stand. Uitgangspunt van de wet is dat vrouwen die door een ongewenste situatie in een noodsituatie verkeren, recht op hulp hebben. Na zorgvuldige afweging en een beraadtermijn van vijf dagen is onderbreking van een zwangerschap van niet langer dan 13 weken toegestaan. De ingreep moet plaatsvinden in een ziekenhuis of in een abortuskliniek, die daarvoor een vergunning heeft. Medewerking aan een zwangerschapsonderbreking is niet verplicht. Abortus provocatus blijft strafbaar als misdrijf indien niet de nodige zorgvuldigheid is betracht of de wet niet is nageleefd. De wet trad 1 november 1984 in werking. (15.475)
 • Bracht in 1981 een wet (Stb. 409) tot herziening van de Hinderwet tot stand. De wet wordt gemoderniseerd, er komt een mogelijkheid om problemen bij verordening te regelen (in plaats bij vergunning voor een afzonderlijk complex) en er wordt een mogelijkheid geschapen om financiële tegemoetkoming te verlenen indien ingrijpende aanpassingen in een bedrijf nodig zijn. Naast de sanctie dat een bedrijf gesloten moet worden, komen er minder verregaande sancties. (15.027)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Speelde in 1990 als VVD-voorzitter een belangrijke rol bij het aftreden van fractievoorzitter Voorhoeve. Had kort van het aftreden Voorhoeve nog steun toegezegd. Zijn rol werd sterk bekritiseerd en op de algemene ledenvergadering in Zwolle werd een motie van afkeuring met klein verschil verworpen. Kondigde toen wel zijn vertrek aan.
 • Werd in 1999 verrast door de tegenstem die Hans Wiegel in de Eerste Kamer liet horen tegen het tweede-lezingvoorstel over het correctief referendum. Hij trok het zich als fractievoorzitter persoonlijk sterk aan, dat hij verwerping van het voorstel niet had weten te voorkomen.

Private life
Zijn vader was portier

Campaign trail
 • Werd in 1981 gekozen door Groep I: Noord-Brabant, Zeeland, Utrecht en Limburg

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.