Mr. J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard

foto Mr. J.J. (Ineke) Lambers-Hacquebard
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Hardwerkende intelligente politica, die als Tweede Kamerlid voor D66 meer dan 70 uur per week in touw was, maar als staatssecretaris voor milieu in het tweede kabinet-Van Agt i nog meer uren volmaakte. Moest zowel nationaal als internationaal meestal vechten tegen de bierkaai. Bracht wel een interimregeling voor bodemsanering tot stand. Voor zij in de politiek kwam, werkte zij in het onderwijs en bij de gemeente Groningen. In de Kamer naast milieudeskundige ook fractiewoordvoerster landbouw, energie en waterstaat. Na haar politieke loopbaan inspecteur hoger onderwijs.

D66
in de periode 1977-1983: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Jozina Johanna (Ineke)

2.

Personal data

Changes in name or title
J.J. Hacquebard

Place and date of birth
Deventer, 12 March 1946

Place and date of death
Roden (gem. Noordenveld), 12 May 2014

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • D'66 (Democraten 1966), until 15 June 1985 (partijnaam gewijzigd)
 • D66 (Democraten 66)

4.

Main functions and occupations

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 11 September 1981
 • staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiëne (belast met milieuhygiëne), from 11 September 1981 until 4 November 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 30 August 1983
 • voorzitter College van Bestuur, Rijkshogeschool te Groningen, from March 1986 until 1 March 1989
 • inspecteur van het hoger onderwijs, from 1 March 1989 until 1992

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. zaken op het terrein van de bescherming van het milieu, tevens belast met de opstelling van een plan tot integratie van het milieubeleid; 2. aangelegenheden betreffende de Warenwet, de Vleeskeuringswet, de Destructiewet en de Bestrijdingsmiddelenwet.
 • Afgesproken werd dat omtrent de uitvoering van de Wet afbreking zwangerschap de minister overleg zou plegen met de staatssecretaris

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • lid commissie subsidiëring politieke partijen, from September 1990 until 15 February 1991
 • lid externe commissie Tweede Kamer inzake herindeling ministeries en bezinning overheidstaken, from 27 January 1992 until 1994

Derived functions
 • ondervoorzitter vaste commissie voor Milieuhygiëne (Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 24 January 1978 until 11 September 1981
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Ontwikkeling van het Markerwaardgebied (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 29 October 1980 until 11 September 1981

Honorary positions
lid Comité van Aanbeveling voor het congres "Velo-city '82"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament (2/3)
 • Interpelleerde op 21 december 1978 de staatssecretaris Van der Mei en Wallis de Vries en de ministers Ginjaar en Beelaerts over de te volgen procedures bij de beleidsbepaling t.a.v. verstorende activiteiten in het internationale Eems-Dollardgebebied
 • Interpelleerde op 14 juni 1979 de ministers Van Aardenne en Ginjaar over het afsluiten van nieuwe contracten voor opwerking van splijtstofstaven, afkomstig uit Nederlandse kerncentrales

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1982 de Projectopdracht Plan Integratie Milieubeleid uit, dat moest uitmonden in volledige integratie van het milieubeleid in het gehele overheidsbeleid. Er moest worden gewerkt aan deregulering en kanalisatie van vergunningen voor het bedrijfsleven.
 • Verdedigde in 1982 met succes het wetsvoorstel Interimwet Bodemsanering in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel werd in december 1982 door minister Winsemius in het Staatsblad gebracht.

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1982 een wet (Stb. 338) tot stand tot goedkeuring van het op 13 november 1979 te Genève tot stand gekomen verdrag ter voorkoming van grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand. Hierdoor komt er een internationaal forum om beleid en strategieën ter voorkoming van uitworp van verontreinigende stoffen te bespreken. Het wetsvoorstel was in 1980 ingediend door minister Ginjaar. (16.626)
 • Bracht in 1982 de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden (Stb. 493) tot stand. Deze breidt de werkingssfeer van de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen uit 1969 uit. Behalve zweminrichtingen vallen ook andere wateren waar mensen plegen te zwemmen onder de werkingssfeer van de wet. Het wetvsoorstel was in 1980 ingediend door minister Ginjaar. (16.546)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Miscellaneous

algemeen
 • Was in 1974 kandidaat voor D'66 bij de Provinciale Statenverkiezingen in Groningen
 • Kreeg in 1982 bij de D66-ledenraadpleging over de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer de meeste stemmen. Zij had echter geen ambitie om lijsttrekker te worden. Het congres koos later Jan Terlouw in die functie.
 • Verliet de Tweede Kamer wegens langdurige ernstige ziekte (multiple sclerose) van haar man

Private life
Haar echtgenoot was hoogleraar milieurecht in Groningen

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.