Drs. J.W. (Jan) de Pous

foto Drs. J.W. (Jan) de Pous
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Bekwame, hardwerkende minister van Economische Zaken, die zeer ingesteld was op het bereiken van consensus. Zoon van een Aalsmeerse bloemenkweker. Werd na een lectorschap aan de Vrije Universiteit op relatief jeugdige leeftijd lid van de Raad van State. Als minister van Economische Zaken in het kabinet-De Quay i mede verantwoordelijk voor het invoeren van de vrije loonpolitiek. Zijn beleid werd begunstigd door een hoogconjunctuur en de vondst van aardgas in Groningen. Na zijn ministerschap was hij ruim twintig jaar voorzitter van de SER i. Weigerde enkele malen een hernieuwd ministerschap; bleef invloedrijk door zijn SER-voorzitterschap en door vele functies in het bedrijfsleven.

CHU
in de periode 1958-1963: minister, lid Raad van State, voorzitter SER

1.

Personal data

Surnames
Jan Willem (Jan)

Changes in name or title
 • J.W. de Pous, until 1 January 1961
 • Drs. J.W. de Pous, from 1 January 1961 until 24 November 1977 (na inwerkingtreding van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs)
 • Dr. J.W. de Pous, from 24 November 1977 (nadat aan hem door de Katholieke Hogeschool te Tilburg een eredoctoraat was verleend)

Place and date of birth
Aalsmeer, 23 January 1920

Place and date of death
's-Gravenhage, 6 January 1996

2.

Party/Movement

Party/Parties
 • CHU (Christelijk-Historische Unie), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

3.

Main functions and occupations

 • secretaris VPCW (Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland), from 1 November 1949 until 1 January 1953
 • lector theoretische economie, Vrije Universiteit te Amsterdam, from 1 January 1953 until 1 December 1958
 • lid Raad van State, from 1 December 1958 until 19 May 1959 (benoemd bij K.B. van 28 oktober 1958)
 • minister van Economische Zaken, from 19 May 1959 until 24 July 1963
 • voorzitter SER (Sociaal-Economische Raad), from 1 May 1964 until 1 February 1985

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • voorzitter COTG (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg), from 1 September 1981 until 1 February 1985
 • vicevoorzitter Beleggingscommissie Pensioenfonds voor Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, from 1981 until 1 February 1985

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Bracht in 1960 de Zevende industrialisatienota uit, die voor het belangrijkste deel aan regionale industrialisatie is gewijd. Gestreefd wordt naar betere spreiding van industrievestiging. Daartoe zal een stimuleringsbeleid worden gevoerd via een premie- en prijsreductieregeling en daarnaast wordt gewerkt aan verbetering van de infrastructuur. (6.100-X, nr.8)
 • Bracht in 1962 de Nota inzake het aardgas uit en was verantwoordelijk voor de oprichting van de Nederlandse Gasunie. De winning van aardgas wordt in handen gebracht van de Staatsmijnen, Shell en Esso, waarbij het gewonnen aardgas verkocht wordt aan de Gasunie. De minister van Economische Zaken kan prijzen en tarieven goedkeuren en kan bepalen voor welke doeleinden het gas wordt ingezet. De Nederlandse Gasunie moet de gehele gasvoorziening in Nederland gaan verzorgen. (6.767)
 • Bracht in 1963 de Achtste industrialisatienota uit, waarin voor het eerste een hoofdstuk aan economische groei was gewijd. Versterking van de economische structuur ter behoud van de Nederlandse concurrentiepositie wordt een belangrijke doelstelling. Onderzoek en investeringen via de aardgasbaten moeten daaraan bijdragen. (7.169)

Legislative activities as minister (3/8)
 • Bracht in 1962 een wet tot goedkeuring van de op 25 juli 1961 te Brussel gesloten overeenkomst met Euratom betreffende de vestiging te Petten van een inrichting van het gemeenschappelijk centrum voor onderzoek op het gebied van de kernenergie. Naast het sinds 1958 in Petten gevestigde Reactor Centrum Nederland werd daardoor een nucleair onderzoekscentrum voor Euratom in Petten gevestigd en werd de hoge-flux-reactor overgedragen aan Euratom. (6.593)
 • Bracht in 1963 samen met de ministers Cals en Veldkamp de Kernenergiewet (Stb. 82) tot stand. Deze wet moet een gecoördineerd stimuleren door de overheid van het gebruik van kernenergie mogelijk maken. Daarnaast zijn regels opgenomen die het gevaar dat is verbonden aan het werken met radioactieve stoffen en ioniserende stralen uitzendende apparaten moet voorkomen. De handel in splijtstoffen en in radioactief materiaal wordt aan vergunningen gebonden. Er komt een Kernenergieraad. (5.861)
 • Bracht in 1963 samen met minister Cals wetten tot stand over goedkeuring van verdragen inzake de oprichting van de Europese Organisatie voor de ontwikkeling en de vervaardiging van dragers voor ruimtevoertuigen en een Europese Organisatie voor ruimteonderzoek (7.058 & 7.061)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen
 • Bood in 1962 als minister van Financiën ad interim de Rijksbegroting 1963 aan de Tweede Kamer aan, omdat Zijlstra een vergadering van de Internationale Bank te Washington bijwoonde
 • In 1970 eisten NVV en NKV het aftreden van De Pous als voorzitter van de SER wegens zijn vele commissariaten

Private life (3/4)
 • Was in 1943-1945 hoofdverspreider in de Haarlemmermeer van het illegale blad "Trouw"
 • Werd in 1952 lector aan de VU als (waarnemend) opvolger van Jelle Zijlstra
 • Weigerde in 1967 een benoeming tot hoogleraar

Anecdotes and citations
 • Toen zijn jongste dochter Anneke werd geboren, was hij de eerste sinds honderd jaar die door de vicevoorzitter van de Raad van State werd gelukgewenst met de geboorte van een kind.

Non-acceptance of political functions
 • minister van Economische Zaken, October 1966 (tijdens formatie-Zijlstra)
 • minister van Economische Zaken, March 1967 (tijdens formatie-Biesheuvel)
 • informateur, April 1973 (samen met Van Agt; geweigerd)

Pseudonyms and nicknames
 • Paul (schuilnaam tijdens Tweede Wereldoorlog)
 • Jan Compromis (bijnaam als voorzitter SER)

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications (6/8)
 • Harry van Seumeren, "De Pous wàs de Sociaal-Economische Raad", De Volkskrant, 8 december 1984
 • "Dr. J.W. de Pous 1920-1996", Trouw, 8 januari 1996
 • Harry van Seumeren, "Zonder De Pous was de SER al lang ter ziele geweest", De Volkskrant, 9 januari 1996
 • G.C. van Dam, "De Pous: een toegewijd man", Trouw, 11 januari 1996
 • H. van Spanning, "Jan Willem de Pous (1920-1996). Boegbeeld van de overlegeconomie, in: P.E. Werkman en R.E. van der Woude (ed.), "Geloof in eigen zaak. Markante protestantse werkgevers in de negentiende en twintigste eeuw" (2006), 471
 • Wie is dat? 1956

In de uitgebreide versie is een overzicht van publicaties opgenomen.

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.