Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagels

foto Dr. W.L.G.S. (Wiel) Hoefnagels
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Fotobureau Stokvis
Source: Parlement.com.

Intelligente katholieke fiscalist en econoom, die na een carrière bij de staatsmijnen als KVP'er staatssecretaris voor belastingen onder Vondeling i werd in kabinet-Cals i. Had een groot aandeel in de totstandkoming van de Wet op de motorrijtuigbelasting. In politiek opzicht was zijn verhouding met Vondeling moeizaam, omdat hij bedenkingen had tegen sommige fiscale wensen van de PvdA i. Keerde eind 1966 als één van de weinige christendemocraten niet terug in het door Zijlstra i geformeerde interimkabinet en verliet de politiek. Vervolgde daarna zijn loopbaan in het bedrijfsleven. Overleed op 48-jarige leeftijd.

KVP
in de periode 1965-1966: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Willem Leonard Gerard Servatius (Wiel)

Place and date of birth
Kerkrade, 13 May 1929

Place and date of death
Aerdenhout (gem. Bloemendaal), 14 February 1978

2.

Party/Movement

Party/Parties
KVP (Katholieke Volkspartij) (sinds begin jaren'60)

3.

Main functions and occupations

 • staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden), from 31 May 1965 until 22 November 1966
 • lid Raad van Bestuur, N.V. "Bank voor Handel en Scheepvaart" te Rotterdam, from 1 May 1967 until 1969
 • economisch adviseur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), from 1969 until 1972
 • gedelegeerd commissaris en waarnemend voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), from 1971 until 1972
 • voorzitter Raad van Bestuur, N.V. KSH (Koninklijke Scholten-Honig), from 1 March 1972 until September 1977

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Other positions

 • adviseur Provincie Limburg inzake herstructurering, from 1966 until 1967
 • lid Raad van Advies Amro-bank (Amsterdam-Rotterdam Bank)

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

5.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

6.

Activities

Policy-making activities as minister
 • Het door hem in 1965 ingediende wetsvoorstel tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en tot instelling van een tijdelijke heffing tegen uitgifte van belastingspaarbrieven werd in 1967 ingetrokken (8.378)
 • Bracht in 1966 samen met minister Vondeling een Nota over de harmonisatie van de belastingen in de Europese Economische Gemeenschap uit. Hierin wordt het streven naar harmonisatie van omzetbelastingen uitgesproken om zodoende eerlijke concurrentieverhoudingen en opheffing van belastinggrenzen mogelijk te maken. Eerste stap daartoe is een gemeenschappelijk stelsel van belastingheffing over toegevoegde waarde (b.t.w.). (8.556)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1965 samen met minister Veldkamp de Algemene Premiespaarwet (Stb. 448) tot stand. Het wetsvoorstel was in 1963 ingediend door minister Veldkamp en staatssecretaris Van den Berge. (7.024)
 • Bracht in 1966 de Wet op de Motorrijtuigenbelasting (Stb. 332) tot stand. Deze vervangt de Motorrijtuigenbelastingwet uit 1926 en past de regelgeving aan de nieuwe Algemene wet inzake rijksbelastingen aan. Betaling van de motorrijtuigenbelasting moet echter, anders dan bij andere belastingen het geval is, vooraf plaatsvinden. Controle van de naleving wordt gekoppeld aan het bezit van het rijbewijs. (8.445)
 • Bracht in 1966 samen met minister Suurhoff de Wet schade oesterkwekers (Stb. 399) tot stand, waardoor aan oesterkwekers een tegemoetkoming werd verleend in de schade door uitvoering van de Deltawerken. (7.547)

7.

Miscellaneous

algemeen (3/6)
 • Was in oktober 1966 op persoonlijke gronden niet meer beschikbaar voor een kabinetsfunctie
 • Uit de in 1994 verschenen formatiedagboeken van Beel blijkt dat Cals zich na de val van zijn kabinet kritisch uitliet over hem. Cals betichtte in een gesprek met Beel Hoefnagels ervan voorafgaand aan de opstelling van de begroting 1967 veelvuldig contact te hebben gehad met de KVP-fractie en zich daarin gedistantieerd te hebben van het beleid van Vondeling. Ook zou Hoefnagels voorstellen tot vervroegde inning van belastinggelden hebben gepubliceerd zonder Vondeling daarvan vooraf op de hoogte te hebben gesteld. In Vondelings' "Nasmaak en Voorproef" wordt hiervan echter geen melding gemaakt.
 • Maakte op 1 september 1977 zijn terugtreden bekend als bestuursvoorzitter van voedingsmiddelenconcern "KSH" om daarmee de weg vrij te maken voor een reorganisatie. KSH was in ernstige problemen gekomen, onder andere door het wegvallen van een EG-subsidie op mais, terwijl flink was geïnvesteerd in de verwerking van maiszetmeel. Minister Van der Stee stuurde hierna aan op herstructurering van het concern, onder meer door afsplitsing van gezonde delen van het bedrijf. KSH ging niettemin in 1978 failliet.

Private life
 • Zijn oudste broer was pater Jezuïet en hoogleraar sociologie in Nijmegen, een andere broer was inspecteur bij het Staatstoezicht op de mijnen

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

8.

Publications

Publications
"Staatsmijnen leverde een topfunctionaris aan het ministerie van Financien", Utrechtsch Nieuwsblad, 24 augustus 1965

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.