G.Ch. (Gerard) Wallis de Vries

foto G.Ch. (Gerard) Wallis de Vries
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

VVD-staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in het eerste kabinet-Van Agt i. Hield hij zich in die functie onder meer bezig met sport, cultuur, natuur en openluchtrecreatie. In Nederlands-Indië geboren, zijn beide ouders waren Indische Nederlanders. Werd actief in het Haagse en landelijke politieke jongerenwerk en in de Europese Beweging. Maakte carrière bij de PTT en in de Haagse gemeentepolitiek, onder andere als wethouder van verkeer. Was zeer betrokken bij de natuurbescherming en bracht de Wet op de openluchtrecreatie tot stand. Grote dominante heer die veel werk verzette. Eindigde zijn loopbaan als voorzitter van de AVRO.

VVD
in de periode 1978-1981: staatssecretaris

1.

Personal data

Surnames
Gerardus Christiaan (Gerard)

Place and date of birth
Batavia (Ned.-Indië), 24 October 1936

Place and date of death
's-Gravenhage, 8 February 2018

2.

Party/Movement

Party/Parties
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie)

3.

Main functions and occupations

 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 1 September 1970 until 19 January 1972
 • lid gemeenteraad van 's-Gravenhage, from 5 September 1974 until 4 January 1978
 • wethouder (van openbare werken, verkeer en vervoer, monumentenzorg en binnenstadszaken) van 's-Gravenhage, from 5 September 1974 until 4 January 1978
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met sport, musea en monumenten, natuurbehoud en openluchtrecreatie, en maatschappelijke dienstverlening), from 4 January 1978 until 11 September 1981
 • voorzitter AVRO (Algemene Vereniging Radio-Omroep), from 1 January 1982 until 1 October 1997

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met de behartiging van zaken van 1. de directie Musea, Monumenten en Archieven; 2. de hoofdafdeling Sportzaken; 3. de directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie; 4. de directie Maatschappelijke Dienstverlening.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

 • vicevoorzitter Stichting Co-Productiefonds Binnenlandse Omroep, from 1993 until 1997
 • voorzitter Stichting "Arbeidsmarkt Werkgelegenheid en Opleidingsfonds van de Omroep", from 1995 until 1996

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

Policy-making activities as minister (3/6)
 • Verdedigde in 1980 met minister Van der Klaauw het besluit om de Nederlandse sportbonden op te roepen de Olympische Spelen in Moskou te boycotten (16.017)
 • Bracht in 1981 samen met minister Beelaerts van Blokland het Structuurschema Openluchtrecreatie uit. De ruimtelijke mogelijkheden voor dagrecreatie moeten bij voorkeur binnen de stadsgewesten worden gevonden. Er moet daarbij sprake zijn van een zo gevarieerd mogelijk aanbod. De realisering van de ruimtelijke voorzieningen voor verblijfsrecreatie en watersport zal gespreid over het hele land plaatsvinden. In gebieden buiten de stedelijke invloedssfeer zoals bosgebieden, militaire oefenterreinen en nationale landschappen, zal het recreatief medegebruik zoveel mogelijk worden bevorderd. (16.700)
 • Bracht in 1981 samen met minister Beelaerts van Blokland het Structuurschema Natuur- en Landschapsbehoud uit. Het aantal Nationale Parken wordt met achttien uitgebreid. Het gaat onder meer om 'De Groote Peel', de Biesbosch, de duinen van Texel en Schiermonnikoog. Het beschermen van bestaande natuurgebieden staat voorop, maar waar mogelijk vindt natuurherstel en - ontwikkeling plaats. (16.820)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1979 een Rijkswet (Stb. 482) tot stand tot goedkeuring van de op 2 februari 1971 te Ramsar (Iran) tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels. Het Verdag van Ramsar regelt de bescherming van watergebieden voor vogels. De regering kan gebieden aanwijzen die beschermd moeten worden (zoals het Naardermeer en het Waddengebied). Het wetsvoorstel was in 1976 ingediend door staatssecretaris Meijer. (14.135)
 • Bracht in 1981 samen met staatssecretaris Hazekamp de Kampeerwet (Stb. 372) tot stand. Deze wet verruimt de mogelijkheden tot kamperen. Alleen de exploitatie van een kampeerterrein is gebonden aan een vergunning. Er komen regels voor de aanwijzing van kampeerplaatsen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen. Kamperen op een erf wordt voor vrij voor ten hoogste drie tenten of één caravan. Regels uit de Wet hygiëne kampeerplaatsen worden in de nieuwe wet opgenomen. Het voorstel was in 1977 ingediend door de staatssecretarissen Meijer en Hazekamp. (14.426)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

9.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.