W. (Wim) Meijer

foto W. (Wim) Meijer
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Foto Nico Naeff/Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Uit het vormingswerk afkomstige PvdA-voorman. Behoorde tot Nieuw Links i en werd in 1971 Kamerlid. Maakte zich als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl i sterk voor verbetering van het bibliotheekwerk, het welzijnswerk en het ouderenbeleid. Zijn drie 'groene' nota's gaven de aanzet voor betere bescherming van natuurgebieden en cultuurlandschappen. Daarna opnieuw Kamerlid. Verloor in 1979 de strijd om het PvdA-voorzitterschap van Max van den Berg i, die radicaler was en dichter bij de basis stond. In de jaren 1981-1982 fractievoorzitter ten tijde van het kabinet-Van Agt/Den Uyl. Werd in 1989 Commissaris van de Koningin in Drenthe en stapte daarna over naar het bankwezen. Vervulde toen belangrijke functies in het bedrijfsleven zonder vaak in de publiciteit te treden. Werd daardoor voor velen vertrouwenspersoon en een invloedrijke schakel tussen politiek en samenleving.

PvdA
in de periode 1971-1993: lid Tweede Kamer, fractievoorzitter TK, staatssecretaris, Commissaris van de Koning(in)

1.

Personal data

Surnames
Willem (Wim)

Place and date of birth
Harkstede (gem. Slochteren), 16 August 1939

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1958

3.

Main functions and occupations

 • medewerker (gedetacheerd) vormingscentrum voor werkende jeugd "De Waagh" te Hengelo (Ov.), from 1964 until 1965
 • directeur vormingscentrum voor werkende jeugd "De Waagh" te Hengelo (Ov.), from 1965 until May 1971
 • lid gemeenteraad van Hengelo (Ov.), from 6 September 1966 until 1 September 1970
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 May 1971 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (belast met jeugdzaken, volksontwikkeling, natuurbehoud en openluchtrecreatie, samenlevingsopbouw, bijstand en buitengewone pensioenen), from 11 May 1973 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 1 January 1989
 • fractievoorzitter PvdA Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 11 September 1981 until 16 September 1982
 • Commissaris van de Koningin in Drenthe, from 1 January 1989 until 1 January 1993 (benoemd bij K.B. van 14 oktober 1988)
 • lid Raad van Beheer Rabobank, from 1 January 1993 until June 2002

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met zaken van 1. de directie Jeugdzaken, Volksontwikkeling en Sport, m.u.v. die betreffende de hoofdafdeling Lichamelijke Vorming en Sport; 2. de directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie; 3. de directie Samenlevingsopbouw, m.u.v. die betreffende de hoofdafdeling Categorale Opbouw; 4. de directie Bijstandszaken; 5. de afdeling Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Current
 • voorzitter bestuur "Energie Dialoog Nederland"

Previous (2/52)
 • voorzitter Bestuurlijk Platform en Raad van Toezicht "Sensor Universe", until 2014
 • voorzitter Raad van Commissarissen KvK Nederland

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • voorzitter vaste commissie voor de betrekkingen met de Nederlandse Antillen en Aruba (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 4 September 1984 until 18 September 1986
 • voorzitter bijzondere commissie voor de Waddenzee (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 18 November 1986 until 1 January 1989

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/7)
 • Hield zich na 1982 in de Tweede Kamer onder meer bezig met Europese zaken, Koninkrijksaangelegenheden en welzijnsbeleid
 • Was in 1985 woordvoerder in het tweede debat over het verslag van de RSV-Enquêtecommissie
 • Was in 1988 woordvoerder in het debat over de uitkomst van de enquête naar de Paspoortkwestie

Dissenting voting behaviour (0/2)

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/8)
 • Bracht in 1975 samen met minister Van Doorn de Nota nadere beleidsbepaling inzake de samenlevingsopbouw uit. Daarin wordt ingegaan op de groei van particuliere en overheidsinitiatieven gericht op het bevorderen van zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid bij de vormgeving van de eigen woon- en leefomgeving. De opleiding, scholing, training en begeleiding van opbouwwerkers moet worden verbeterd. Verder moeten zij meer samenwerken met deskundigen en projecten dienen op concrete problemen gericht te worden. Voorrang moet worden gegeven aan groepen in een achterstandssituatie. Decentrale aanpak staat voorop. (13.555)
 • Voerde per 1 december 1975 de bejaardenpas (Pas-65+) in. Deze geeft ouderen recht op kortingen in het openbaar vervoer en voor culturele instellingen (theaters, musea, concertgebouwen).
 • Bracht in 1975 de Nota Woonwagenbeleid uit. Het aantal standplaatsen voor woonwagens moet worden uitgebreid. (13.471)

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1975 de Wet bedreigde uitheemse diersoorten (Stb. 48) tot stand, die handel in uitheemse dieren, maar ook in bijvoorbeeld ivoor verbiedt. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door staatssecretaris Vonhoff. (11.870)
 • Bracht in 1975 de Wet op het openbare bibliotheekwerk (Stb. 118) tot stand. Hierdoor moet de beschikbaarheid van educatieve, informatieve en sociaal-culturele voorzieningen worden verbeterd. De wet verplicht gemeenten tot het in stand houden van openbare bibliotheekvoorzieningen. De rijksoverheid moet iedere drie jaar een landelijk plan voor openbare bibliotheekvoorzieningen vaststellen en Provinciale Staten een provinciaal plan. De wet regelt de vergoeding van de kosten, die deels voor rekening van de gemeenten komen. Gemeenten dragen bij aan de provinciale bibliotheekcentrales. Het wetsvoorstel was in 1972 ingediend door staatssecretaris Vonhoff. (11.953)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/4)
 • Was begin jaren zeventig lid van de zgn. 'Steenwijk-groep', een informele denktank in de PvdA voor partijvoorzitter Van der Louw, waarvan verder onder anderen Hans Kombrink, Bram Peper, Jan Pronk en Relus ter Beek deel uitmaakten
 • Was in tijdens de formatie-Den Uyl in 1977 kandidaat-minister voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
 • Was in 1979 kandidaat voor het voorzitterschap van de PvdA, maar werd verslagen door Max van den Berg

Private life
 • Komt uit een liberaal, christelijk gezin
 • Zijn voormalige echtgenote, Tjarda Harmsma, was journaliste en medewerker van het partijbureau van de PvdA
 • Partner van Gerdi Verbeet

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • T. van Rijckevorsel en H. Enkelaar, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1988)
 • J.M. Bik, "Wim Meijer: een aardige socialist", NRC Handelsblad, 14 oktober 1988
 • Interview door Corien Lambregtse, "Verbindingsfiguur tussen bedrijfsleven en politiek: de zachte macht van Wim Meijer" in: VNO-NCW opinieblad Forum, 25 juli 2002
 • Jan Hoedeman, "Altijd bezig met de volgende oorlog", in: De Volkskrant, 7 januari 2006
 • Margriet van Lith, "Wim Meijer. Tegen de stroom in" (2016)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.