Th.M. (Ted) Hazekamp

foto Th.M. (Ted) Hazekamp
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Uit de katholieke middenstandsorganisatie afkomstige KVP- en CDA-politicus. Na een korte periode in de Tweede Kamer werd hij staatssecretaris van Economische Zaken in het kabinet-Den Uyl i. Bracht wetten tot stand die consumenten beter moesten beschermen en versoepelde de winkelsluitingswet. Ging over naar het eerste kabinet-Van Agt i en werd nadien voorzitter van een Produktschap. Weinig opvallende bewindsman.

KVP, CDA
in de periode 1971-1981: lid Tweede Kamer, staatssecretaris

1.

First names

Theodorus Maria (Ted)

2.

Personal data

Place and date of birth
's-Gravenhage, 1 December 1926

Place and date of death
Nieuwkoop (Z.H.), 19 March 1987

3.

Party/Movement

Party/Parties
 • KVP (Katholieke Volkspartij), until 11 October 1980
 • CDA (Christen-Democratisch Appèl), from 11 October 1980

4.

Main functions and occupations

 • hoofdadministrateur afdeling Economische Zaken, secretarie gemeente 's-Gravenhage, from 16 June 1967 until October 1971
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 26 October 1971 until 7 December 1972
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met het midden- en kleinbedrijf), from 11 May 1973 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 28 December 1977
 • staatssecretaris van Economische Zaken (onder meer belast met het midden- en kleinbedrijf en consumentenbescherming), from 28 December 1977 until 11 September 1981
 • voorzitter Produktschap Vis- en Visprodukten, from 1981 until 19 March 1987 (twee dagen per week)

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris in het kabinet-Den Uyl belast met 1. de aangelegenheden betreffende het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van aangelegenheden in het totale regeringsbeleid; 2. aangelegenheden betreffende de detailhandel, het ambacht en de dienstverlening; 3. aangelegenheden betreffende het toerisme; 4. aangelegenheden betreffende het ijkwezen; 5. aangelegenheden betreffende het accountantswezen; 6. aangelegenheden betreffende de kamers van koophandel en fabrieken voor Nederland.
 • Was als staatssecretaris in het eerste kabinet-Van Agt belast met 1. de aangelegenheden betreffende het midden- en kleinbedrijf, daaronder begrepen de integratie van aangelegenheden in het totale regeringsbeleid; 2. aangelegenheden betreffende de binnenlandse handel, het ambacht en de dienstverlening; 3. aangelegenheden betreffende het toerisme; 4. aangelegenheden betreffende het ijkwezen; 5. aangelegenheden betreffende het accountantswezen; 6. aangelegenheden betreffende de kamers van koophandel en fabrieken voor Nederland; 7. aangelegenheden betreffende de wetgeving op het terrein van de mededinging, m.u.v. dat van fusies; 8. de aangelegenheden betreffende de consumentenvoorlichting en - bescherming.

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Other positions

 • voorzitter Ziekenhuis Westeinde te 's-Gravenhage
 • lid Bilderberggroep

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.

7.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activities

as Member of the Parliament
 • Was woordvoerder midden- en kleinbedrijf van de KVP-Tweede Kamerfractie. Hield zich ook bezig met volkshuisvesting (huur en verhuur woonruimte) en ruimtelijke ordening.

Policy-making activities as minister (2/3)
 • Bracht in 1978 een beleidsnotitie uit over een minimum aan distributieve voorzieningen in kleine plattelandskernen. De mogelijkheden voor de rijksoverheid om hierin te sturen, worden beperkt geacht en zijn alleen voorwaardenscheppend en ondersteunend. (15.397)
 • Bracht in 1979 samen met minister Van Aardenne de Nota 'Consument en Consumptie, een terreinverkenning' uit. Hierin worden de doelen van het consumentenbeleid uiteengezet. Dat beleid wordt gezien als onderdeel van het totale consumptiebeleid, dat gericht is op consumptieverdeling en -patronen. (15.716)

Legislative activities as minister (2/4)
 • Bracht in 1980 samen met minister De Ruiter een wet (Stb. 304) tot stand inzake het tegengaan van misleidende reclame. Burgers en organisaties krijgen de mogelijkheid om naar de rechter te stappen om misleidende reclame aan te kaarten. De adverteerder moet dan aantonen dat zijn boodschap niet onjuist is. De rechter kan een boete opleggen vanwege misleidende reclame. Het wetsvoorstel was in 1975 door hem en minister Van Agt ingediend. (13.611)
 • Bracht in 1981 samen met staatssecretaris Wallis de Vries de Kampeerwet (Stb. 372) tot stand. Deze wet verruimt de mogelijkheden tot kamperen. Alleen de exploitatie van een kampeerterrein is gebonden aan een vergunning. Er komen regels voor de aanwijzing van kampeerplaatsen, waarvoor de verantwoordelijkheid bij gemeenten komt te liggen. Kamperen op een erf wordt voor vrij voor ten hoogste drie tenten of één caravan. Regels uit de Wet hygiëne kampeerplaatsen worden in de nieuwe wet opgenomen. (14.426)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

9.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Extended version

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.