Drs. M.P.A. (Marcel) van Dam

foto Drs. M.P.A. (Marcel) van Dam
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Beeldbank Nationaal Archief
Source: Parlement.com.

Sociaaldemocraat die bekendheid kreeg als VARA-ombudsman en daarna vooraanstaand PvdA-politicus en omroepbestuurder werd. In het kabinet-Den Uyl i bevorderde hij als staatssecretaris de bouw van woningen voor jongeren en alleenstaanden (Van Dameenheden). Daarna voerde hij fel oppositie tegen het huurbeleid van zijn opvolger Brokx i en het woningbeleid van minister Beelaerts. Was een jaar minister in het kabinet-Van Agt II i. Speelde, opnieuw Kamerlid zijnde, een prominente rol als vicevoorzitter van de enquêtecommissie RSV i. Sloot zijn loopbaan af als voorzitter van de VARA. Gewiekst debater, sofistisch ondervrager in het programma 'De achterkant van het gelijk' en kritisch Volkskrant-columnist, die steeds meer afstand nam van de PvdA en daarmee later brak.

PvdA
in de periode 1973-1986: lid Tweede Kamer, staatssecretaris, minister

1.

Personal data

Surnames
Marcel Parcival Arthur (Marcel)

Place and date of birth
Utrecht, 30 January 1938

2.

Party/Movement

Party/Parties
PvdA (Partij van de Arbeid), from 1966 until November 2006 (behoorde tot Nieuw Links)

3.

Main functions and occupations

 • wetenschappelijk medewerker WBS (Wiardi Beckman Stichting), from 1967 until 1969
 • ombudsman VARA (Vereniging Arbeiders Radio-Amateurs), from October 1969 until 11 May 1973
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (belast met planning en huisvesting van mensen met bijzondere woonbehoefte en bescherming van huurders en kopers), from 11 May 1973 until 8 September 1977
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 8 June 1977 until 11 September 1981
 • minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, from 11 September 1981 until 29 May 1982
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, from 16 September 1982 until 22 January 1986
 • voorzitter VARA (Vereniging Arbeiders Radio-Amateurs), from 10 January 1986 until November 1995
 • programmamaker VARA-televisie (onder andere discussieprogramma "Het Lagerhuis"), from 1996 until 2005

Responsibilities as minister
 • Was als staatssecretaris belast met 1. de zorg voor de planning en integratie van de huisvesting van mensen met bijzondere woonbehoefte, zoals bejaarden en buitenlandse werknemers; 2. de zorg voor de bescherming en zeggenschap van de huurders en kopers van woningen binnen de daarvoor geldende en te ontwerpen wettelijke regelingen; 3. de coördinatie van het onderzoek op het terrein van de volkshuisvesting en de bouwnijverheid.

4.

Party political functions

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

5.

Other positions

Previous (2/11)
 • lid commissie van advies over vorm van grootstedelijk bestuur rond Rotterdam, from February 2000 until May 2000
 • columnist, dagblad "De Volkskrant"

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


Derived functions
 • eerste ondervoorzitter parlementaire enquêtecommissie RSV (Rijn-Schelde Verolme) (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from 24 March 1983 until 21 January 1986
 • voorzitter subcommissie RSV van de parlementaire enquêtecommissie RSV (Tweede Kamer der Staten-Generaal), from April 1983 until 21 January 1986

6.

Education

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

7.

Activities

as Member of the Parliament (3/4)
 • Interpelleerde op 7 september 1978 staatssecretaris Brokx over de verkoop van woningwetwoningen
 • Interpelleerde op 13 februari 1980 staatssecretaris Brokx over het uitblijven van overeenkomst tussen de regering en institutionele beleggers over de financiering van een deel van het woningbouwprogramma 1980
 • Interpelleerde op 19 juni 1980 staatssecretaris Brokx over de wijziging van de tabel voor individuele huursubsidie

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.


Policy-making activities as minister (3/6)
 • Diende in 1976 de wetsvoorstellen Huurprijzenwet woonruimte en Wet op de huurcommissies in. Deze voorstellen werden door zijn opvolger in 1979 in het Staatsblad gebracht. (14.175 & 14.176)
 • In 1976 verwierp de Tweede Kamer een door hem verdedigde wijziging van de Wet jaarlijkse huurverhoging. Beoogd werd de huurverhoging uit te stellen van 1 april naar 1 juli 1977, om daarmee invoering van een nieuw huurstelsel mogelijk te maken. Alleen PvdA, PPR en PSP steunden het wetsvoorstel. (14.045)
 • Bezuinigde als minister van Volkshuisvesting in 1982 op de individuele huursubsidie en verhoogde de tarieven voor het kadaster om daarmee extra geld vrij te maken voor de stadsvernieuwing, met name in de vier grote steden

Legislative activities as minister
 • Bracht in 1975 een wijziging (Stb. 384) van de Woningwet en de Overgangswet Ruimtelijke Ordening tot stand. In de bepalingen over woningcorporaties wordt niet langer de indruk gewekt dat instellingen geen winst mogen maken. De corporaties moeten die winst wel aanwenden in het belang van de volkshuisvesting. De wet schrapt de verplichting tot terugbetaling van op voet van de Woningwet ontvangen steunbedragen. Daarmee wordt de financiële zelfstandigheid van woningcorporaties beoogd. Tevens wordt opgenomen dat zij mogelijk een deel van het batige saldo in een op te richten Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting moeten storten. Het wetsvoorstel was in 1971 ingediend door minister Schut. (11.092)
 • Bracht in 1975 de Wet huurprijsontwikkeling woonruimte (Stb. 703) tot stand, waarmee een plicht tot melding van huurverhoging wordt ingevoerd, alsmede de bevoegdheid om een maximum te stellen aan de huurverhoging (13.652)

U ziet een selectie van activiteiten. In de uitgebreide versie is het gehele overzicht van activiteiten in te zien.

8.

Miscellaneous

algemeen (3/13)
 • Speelde als eerste ondervoorzitter van de RSV-enquêtecommissie een belangrijke rol bij de verhoren
 • Hem werd op 19 december 1984 door Tweede Kamervoorzitter Dolman het woord ontnomen, toen hij in een stemverklaring over de conclusie van de RSV-enquêtecommissie ten aanzien van minister Van Aardenne voortdurend polemiseerde
 • Nam tijdens de verkiezingscampagne van 2006 in zijn columns in "De Volkskrant" hard stelling tegen PvdA-lijsttrekker Wouter Bos en diens, in zijn ogen verwerpelijke, plannen voor ingrepen in de AOW. Brak met de PvdA.

Private life (3/5)
 • Oprichter van een studentencafé waar ook kunstenaars konden komen
 • Zijn echtgenote is goudsmid en was docente aan een kunstopleiding
 • Zijn in januari 1963 overleden schoonvader, mr. J.A.M. (Jan) Derks, was hoofdredacteur van dagblad "De Tijd". Hij was gemeenteraadslid voor de KVP in Hilversum.

Anecdotes and citations
 • Zei in 1980 in een interview met HP De Tijd over het politieke debat: "Er zijn 999 trucs en ik ken ze allemaal".
 • Toen in februari 1979 minister Beelaerts van Blokland tijdens de begrotingsbehandeling zijn betoog in sneltreinvaart voorlas, interrumpeerde hij met de opmerking: "Kan de Minister 'het bandje' wat langzamer afdraaien?"

U ziet een selectie van wetenswaardigheden. In de uitgebreide versie is een overzicht van wetenswaardigheden opgenomen.

9.

Publications

Publications
 • H. Visser, "Wie is Wie in de Tweede Kamer?" (1983)
 • "Ja, ik ben ook zo'n olifant", ("Tien Geboden"-interview met Arjan Visser, Trouw 11 september 2010)

10.

Family

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

11.

Extended version

Speciaal voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de biografieën van alle kansrijke (volgens de peilingen) kandidaten in uitgebreide vorm raadpleegbaar op parlement.com.

Voor de overige ruim 5000 biografieën geldt het volgende:

In het digitale biografisch archief van de Stichting PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, parlementaire activiteiten, opleiding en wetenswaardigheden. Voorlopig is het beschikbaar stellen van uitgebreide biografieën, en/of daarop gebaseerde statistische gegevens, opgeschort. Wilt u een uitgebreide biografie inzien? Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.